ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: Аптека, находяща се в сградата на Кметство село Пролеша с площ 26.50 м2, от която салон с площ 18.00 м2 и склад с площ 8.50 м2, находяща се в УПИ I, кв. 25 с. Пролеша, общ.Божурище,с АПОС № 419 от 09.12.2003г., за извършване на търговска дейност за покупко – продажба на лекарствени продукти

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание Заповед № РД – 438/28.09.2020 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Аптека, находяща се в сградата на Кметство село Пролеша с площ 26.50 м2, от която салон с площ 18.00 м2 и склад с площ 8.50 м2, находяща се в УПИ I, кв. 25 с. Пролеша, общ.Божурище,с АПОС № 419 от 09.12.2003г., за извършване на търговска дейност за покупко – продажба на лекарствени продукти.

 1. Начална тръжна цена

– 39.75 лева, без включен ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

 – 57.24 лева.

3.Тръжна документация – закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 13.10.2020г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 01.10.2020 г. до 13.10.2020 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на Кмета на с. Пролеша, Григор Григоров – моб. тел. 0898739333, след предварителна уговорка.
 2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Община Божурище – най-късно до 09:00 часа на 14.10.2020г.

6. Дата, място и час на провеждане на търга – 14.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на общината.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: земеделска земя за отглеждане на селскостопански култури от стопопанскаета 2020-2023 г. ПИ с ИД № 58606.9.9 с площ 205 дка, м.”Полето”, с. Пролеша – нива ІV кат., за 3 стопански години.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-439/28.09.2020г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

земеделска земя за отглеждане на селскостопански култури от стопопанскаета 2020-2023 г.

ПИ с ИД № 58606.9.9 с площ 205 дка, м.”Полето”, с. Пролеша – нива ІV кат., за 3 стопански години.

 1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 30 лв./дка.
 2. Депозит за участие: 61.50лв
 3. Стъпка на наддаване – 5 лв./дка

4.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, на касата на Общината

5.Закупуване на тръжна документация до 17:00 часа на 13.10.2020 г.

6. Дата и час на търга – 14.10.2020г. от 11:00 часа в сградата на Общината

ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещения № 10 и № 16, с предназначение за „магазин-смесен тип със склад“, в сутерена на „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин“, находяща се в УПИ I 172, кв.14, с. Пожарево, Община Божурище (сградата на Кметство с.Пожарево).

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-281 от 07.07.2020 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за 3(три) години на помещения № 10 и № 16, с предназначение за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 м2 в сутерена на „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин“, находяща се в УПИ I 172, кв.14, с. Пожарево, Община Божурище (сградата на Кметство с.Пожарево).

 1. Начална тръжна цена

– 79.50 лева (седемдесет и девет и петдесет стотинки), без включен ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

– 115.00 лева (сто и петнадесет лева)

 1. Тръжна документация – се закупува и получава се на касата на общината, най – късно до 17:00 часа на 27.07.2020 г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.07.2020 г. до 27.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на кметския наместник на с. Пожарево – моб.тел.0882882014.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 9:00 часа на 28.07.2020 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 28.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на общината.
 5. Допълнителна информация – тел.02/9932913, в.110

 

 

 

ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на преместваеми съоръжения и павилиони по бул. Европа, гр. Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-282 от 07.07.2020 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за 3(три) години на преместваеми съоръжения и павилиони по бул. Европа, гр. Божурище:

Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа с площ 3.00 м2; Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 с площ 3.32м2; Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа с площ 4.00 м2

 1. Начална тръжна цена
 • Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 7.80 лв. (седем лева и осемдесет стотинки) без ДДС
 • Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 – 8.63 лв. (осем лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС
 • Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 10.40лв. (десет лева и четиридесет стотинки) без ДДС
 1. Депозит за участие:
 • – Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 11.23 лв. (единадесет лева и двадесет и три стотинки)
 • Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 – 12.43 лв. (дванадесет лева и четиридесет и три стотинки)
 • Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 14.98лв. (четиринадесет лева и деветдесет и осем стотинки)
 1. Тръжна документация – се закупува и получава се на касата на общината, най – късно до 17:00 часа на 27.07.2020 г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.07.2020 г. до 27.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител на тел. 029932913/110
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 9:00 часа на 28.07.2020 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 28.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на общината.
 5. Допълнителна информация – тел.02/9932913, в.110

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В М.БОБЕН, С.ХЕРАКОВО

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-246/17.06.2020 г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – на Магазин за хранителни стоки, част от двуетажна масивна сграда със ЗП 104м2 и РЗП 208м2 за обществено обслужване, находяща се в УПИ V358, кв.39, м. Бобен, с.Хераково, Община Божурище, с площ от 44.0 м2, за извършване на търговска дейност. Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред и да имат правото да извършват търговска дейност.

 1. Начална тръжна цена

66.00 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

79.20 лева

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 29.06.2020г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 19.06.2020 г. до 02.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Кмета на с.Хераково, тел.0882882011
 2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 03.07.2020 г.
 3. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.07.2020 г. от 10.30 часа в сградата на общината.
 4. Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМУНАЛНО – БИТОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В МАСИВНА СГРАДА „БИТОВ КОМБИНАТ” В ГР.БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-245/17.06.2020 г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение – помещения за комунално – битови и административни услуги в масивна сграда „Битов комбинат“ находящ се в УПИ II599, кв.37, гр. Божурище с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5:

 • помещение № 2 с площ 7 м2,
 • помещение № 3 с площ 6 м2,
 • помещение № 4 с площ 7 м2,
 • помещение № 8 с площ 13,20 м2
 • помещение № 13 с площ 7 м2
 1. Начална тръжна цена
 • помещение № 2 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 3 – 15.60 лв. (петнадесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 4 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 8 – 34.32 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки) без ДДС;
 • помещение № 13 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
 • Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.
 1. Депозит за участие:
 • помещение № 2 – 21.84 лв.;
 • помещение № 3 – 18.72 лв.;
 • помещение № 4 – 21.84 лв.;
 • помещение № 8 – 41.18 лв.;
 • помещение № 13 – 21.84 лв.

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 02.07.2020г., след заплащане на 20,00 лева с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 19.06.2020 г. до 02.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Л. Ангелова, тел. 02 9932913вътр. 110
 2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 03.07.2020 г.
 3. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на общината.
 4. Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА БИСТРО С ДВА СКЛАДА, ТОАЛЕТНА И КУХНЯ В С.ХЕРАКОВО

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-244/17.06.2020 г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с Предверие, част от масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро, находяща се в УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с.Хераково, Община Божурище, с площ от 63.04 м2 , за извършване на търговска дейност. Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред и да имат правото да извършват търговска дейност.

 1. Начална тръжна цена

– 94.56 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

113.47 лева

3.Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 02.07.2020г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 19.06.2020 г. до 02.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Кмета на с.Хераково, тел.0882882011
 2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 03.07.2020 г.
 3. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на общината.
 4. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА БИСТРО В С. ХЕРАКОВО

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-167/13.05.2019г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с Предверие, част от масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро, находяща се в УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с. Хераково, Община Божурище, с площ от 63.04 м2, за извършване на търговска дейност, като изрично се забранява продажбата на алкохол на територията на Бистрото.Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред и да имат правото да извършват търговска дейност.

 1. Начална тръжна цена

– 94.56 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

 – 113.47 лева

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 28.05.2019г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.05.2019 г. до 28.05.2019 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Кмета на с. Хераково, тел.0882882011

5.Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 29.05.2019 г.

 1. Дата, място и час на провеждане на търга – 29.05.2019г. от 11.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на аптека

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД- 107 от  02.04.2019 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на помещение Аптека, с площ от 224 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост АЧОС № 453/13.05.2004 г., част от сградата на Поликлиниката в гр.Божурище, Община Божурище, находяща се в УПИ X, кв.89 по плана на гр.Божурище, за извършване на търговска дейност за покупко-продажба на лекарствени продукти, като предназначението на обекта е за аптека.

 1. Начална тръжна цена

– 1000.00 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

1200.00 лева

 1. Стъпка на наддаване-50.00 лева

4.Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 23.04.2019г., след заплащане на 50,00 лева (петдесет лева), с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 10.04.2019 г. до 19.04.2019 г., в часовете между 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
 2. Срок за представяне на предложенията за участие – при явен търг, участниците предоставят на комисията изискуемите от тръжната документация документи в деня за провеждане на търга и не ги входират в деловодството на общината.
 3. Дата, място и час на провеждане на търга – 24.04.2019 г. от 09.00 часа в сградата на общината.
 4. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА Павилиони на Общински пазар гр.Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-410/21.11.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

Павилиони на Общински пазар гр.Божурище за търговия и услуги:

 • Павилион С7 – 6 кв.м. – Нач.тр.цена 30 лв. с ДДС; Депозит – 3 лв.
 • Павилион В1 – 9 кв.м. -Нач.тр.цена – 45 лв. с ДДС; Депозит – 4.50 лв.

1.Оглед на имота, обект на търга –03.12.2018 г. до 07.12.2018 г., вкл., в часовете от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общ. администрация – стая №7.

2.Тръжна документация – получава се на касата на общината, след заплащане на 20.00 лева, с ДДС до 16.30 часа на 11.12.2018 г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие–до 17:30 часа на 11.12.2018г. в деловодството на общината.

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 12.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

5.Допълнителна информация на тел.02/9932913 / в.110