Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, подадено в Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 62а, ал. 1 и във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 чл. 46, ал. 1, т. 1. б. “ж” и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите, се обявява настоящото Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, подадено в Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение “Изграждане на двуетажна производствена сграда, техническа сграда, КПП и ТП” в УПИ Ⅶ-907,908 (поземлен имот с идентификатор 18174.62.941), кв. 13, м. “Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на двуетажна производствена сграда, техническа сграда, КПП и ТП” в УПИ Ⅶ-907,908 (поземлен имот с идентификатор 18174.62.941), кв. 13, м. “Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София-Божурище” в кв. 13А, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на ЛПСОВ за Икономическа зона София-Божурище” в кв. 13А, с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно ел.захранване на две едноетажни жилищни сгради в УПИ ІІ-139029, кв.2, м.Кутлина, с. Храбърско

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно ел.захранване на две едноетажни жилищни сгради в УПИ ІІ-139029, кв.2, м.Кутлина, с. Храбърско

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за склад за строителен инвентар – метални скелета, кофражди платна и оборудване в УПИ ІІІ-014029, кв.4, м.Лазар, с.Пролеша

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за склад за строителен инвентар – метални скелета, кофражди платна и оборудване в УПИ ІІІ-014029, кв.4, м.Лазар, с.Пролеша

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за лека постройка за отоплителни материали и инвентар в УПИ ІІ-017028, кв.1, м.Крушата, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за лека постройка за отоплителни материали и инвентар в УПИ ІІ-017028, кв.1, м.Крушата, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-112009, кв.10, м.Белица, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-112009, кв.10, м.Белица, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за приемник за ел.енергияв поземлен имот №77246.128.63, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен окончателен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на външно електро захранване за приемник на ел.енергия в поземлен имот №77246.128.63, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.20.56, м.Соларски път, с.Гурмазово

Със ссъобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. Община Божурище съобщава за изработен проект на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.20.56, м.Соларски път, с.Гурмазово

Съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. за изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.194 м.Шеовица, с.Гурмазово

Със съобщение в ДВ бр.75 от 10.09.2021г. Община Божурище съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.194 м.Шеовица, с.Гурмазово