Заповеди по чл. 37в на Директора на областна дирекция “Земеделие”

Заповед ОЗ Гурмазово 2020-2021

Заповед ОЗ Делян 2020-2021

Заповед ОЗ Златуша 2020-2021

Заповед ОЗ Мала Раковица 2020-2021

Заповед ОЗ Пожарево 2020-2021

Заповед ОЗ Пролеша 2020-2021

Заповед ОЗ Росоман 2020-2021

Заповед ОЗ Хераково 2020-2021

Заповед ОЗ Храбърско 2020-2021

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 120 м.” в поземлен имот с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. “Остри връх”. община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 120 м.” в поземлен имот с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. “Остри връх”. община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник”, в поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, кв. 54 и 55 по плана на с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник”, в поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, кв. 54 и 55 по плана на с. Гурмазово, община Божурище.

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СЕЛАТА ПРОЛЕША, ХЕРАКОВО ХРАБЪРСКО, ГУРМАЗОВО И ПОЖАРЕВО ЗА ГАЗИФИЦИРАНЕ

От 01 септември 2020 г. Община Божурище, съвместно с Общински съвет – Божурище и „Овергаз Мрежи“ АД стартират кампания по събиране на подписка и заявления за присъединяване на нови потребители на територията на селата Пролеша, Хераково, Храбърско, Гурмазово и Пожарево, община Божурище.

Целта на кампанията е информиране на населението за възможностите за присъединяване към газоразпределителната мрежа и проучване на интереса за присъединяване към нея.

Всички желаещи граждани да газифицират имотите си могат да се подпишат в подписката и да заявят намеренията си чрез попълване и подаване на заявление за намерение на следните места:

  1. Сградите на кметствата на селата Пролеша, Хераково, Храбърско и Гурмазово, както следва:

– с.Пролеша, ул. Христо Ботев №86

– с.Хераково, ул. Васил Левски №2

– с. Храбърско, ул. Липа №6

– с. Гурмазово, ул. Младен Панов №12

– с.Пожарево, ул. ул.Космонавт Георги Иванов №103

 

  1. На сайта на “Овергаз Мрежи” АД – https://zaiavi.overgas.bg/ – за попълване на електронно заявление
  2. Заявление може да бъде свалено и от сайта на община Божурище, раздел „СЪОБЩЕНИЯ“

Подписката ще се събира и заявления ще се приемат в периода от 01 до 30 септември 2020г.

 ВАЖНО!!! Само подписването в подписката без подадено заявление за намерение, няма да е достатъчно за определяне броя на желаещите за присъединяване и определяне на интереса на населението.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ОТ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: “Изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки-носачки, съхранение на готова продукция, сграда за персонала и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м.” в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, м. “Круша”, с. Пожарево, община Божурище

Инвестиционно предложение: “Изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки-носачки, съхранение на готова продукция, сграда за персонала и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м.” в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, м. “Круша”, с. Пожарево, община Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра с млекопреработвателен пункт” в поземлен имот с идентификатор 57100.131.12, м. “Кошари”, с. Пожарево, община Божурище

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра с млекопреработвателен пункт” в поземлен имот с идентификатор 57100.131.12, м. “Кошари”, с. Пожарево, община Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД”, в поземлен имот с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение за “Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД”, в поземлен имот с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, се обявява следното съобщение за използването на шахтов кладенец в имот с идентификатор 18174.22.278, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, се обявява следното съобщение за използването на шахтов кладенец в имот с идентификатор 18174.22.278, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се обявява проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец “ТК – Епона, Храбърско, Божурище”, м. Оборище, с. Храбърско, Общ. Божурище, обл. Софийска – за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели за обекта “Ферма за отглеждане на коне”.

На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се обявява проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец “ТК – Епона, Храбърско, Божурище”, м. Оборище, с. Храбърско, Общ. Божурище, обл. Софийска – за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели за обекта “Ферма за отглеждане на коне”.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на складова база с офиси и тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди”, в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище

Инвестицонно предложение за “Изграждане на складова база с офиси и тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди”, в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище