Заповед №ПО-09-5-1 на директора на областна дирекция “Земеделие” София област, за определяне на цената на полските пътища определени в масивите за ползване на орна земя за стопанската 2020-2021г. за община Божурище

Заповед №ПО-09-5-1 на директора на областна дирекция “Земеделие” София област, за определяне на цената на полските пътища определени в масивите за ползване на орна земя за стопанската 2020-2021г. за община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на четири жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 60 м.”, в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, с. Пожарево, община Божурище.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на четири жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 60 м.”, в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, с. Пожарево, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на фабрика за производство на растителни протеини, пречиствателна станция и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор 18174.60.280, м. “Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение “Изграждане на фабрика за производство на растителни протеини, пречиствателна станция и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор 18174.60.280, м. “Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ

В ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – ПРЗ план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 77246.25.170), кв. 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище.

Държавен вестник бр.105

Чертеж 1 , Чертеж 2

Съобщение в ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПП

В ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище

Държавен вестник бр.105

Чертеж

Съобщение в ДВ бр. 104 от 08.12.2020г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПП

В ДВ бр. 104 от 08.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище.

Държавен вестник бр.104

Чертеж

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец” в УПИ Ⅲ-365, кв. 6, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение “Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец” в УПИ Ⅲ-365, кв. 6, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на дванадесет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м.” в поземлен имот с идентификатор 77246.25.91, м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

Инвестиционно предложение “Изграждане на дванадесет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м.” в поземлен имот с идентификатор 77246.25.91, м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: “Изграждане на 22 еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м” в поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, кв. 54 и 55 по плана на с. Гурмазово, община Божурище

инвестиционно предложение: “Изграждане на 22 еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м” в поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, кв. 54 и 55 по плана на с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на “Нискоетажно жилищно строителство – десет броя жилищни сгради и два тръбни кладенеца с дълбочина 5-8 м.”, в поземлени имоти с идентификатор 58606.30.11 и 58606.30.15, м. “Раздолци”, с. Пролеша, Община Божурище

Инвестиционно предложение за изграждане на “Нискоетажно жилищно строителство – десет броя жилищни сгради и два тръбни кладенеца с дълбочина 5-8 м.”, в поземлени имоти с идентификатор 58606.30.11 и 58606.30.15, м. “Раздолци”, с. Пролеша, Община Божурище