Инвестиционно предложение за “Бензиностанция и комплексно обществено обслужване и сондажен кладенец”, УПИ Ⅰ, кв. 1, (поземлен имот с идентификатор 58606.15.22), м. “Прогон”, с. Пролеша община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Бензиностанция и комплексно обществено обслужване и сондажен кладенец”, УПИ Ⅰ, кв. 1, (поземлен имот с идентификатор 58606.15.22), м. “Прогон”, с. Пролеша община Божурище.

„Информация по Приложение №2 към Наредбата за ОВОС за „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор ПИ 77246.22“

„Информация по Приложение №2 към Наредбата за ОВОС за „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор ПИ 77246.22“

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 18174.62.925 гр. Божурище.

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 18174.62.925 гр. Божурище.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на пет жилищни сгради и пет изгребни ями”, в поземлен имот с идентификатор 77246.167.42, м. “Гъзелев дол”, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на пет жилищни сгради и пет изгребни ями”, в поземлен имот с идентификатор 77246.167.42, м. “Гъзелев дол”, с. Хераково, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник бр.27 е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр.27 е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище,в обхват полски път с иден- тификатор № 18174.22.169 по КККР на с. Гурма- зово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник бр.27 e одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застроява- не (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 77246.25.170), квартал 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник бр.27 e одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застроява- не (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 77246.25.170), квартал 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище. С проекта за изменение на ПУП – плана за регу- лация – урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV- 25.170, кв. 1, м. Герена, с. Хераково, се разделя на десет нови урегулирани поземлени имота и се създават два нови квартала. Устройствената зона се запазва – жилищна устройствена зона, означена като (Жм).

Съобщение в Държавен вестник бр.27 e изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) парцеларен план (ПП)

В ДВ бр.27 е публикувано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на водопровод към обект: Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“ – АД. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище.

Парцепланове

 

Проведена е процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37 и, ал. 1 и ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Проведена е процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37 и, ал. 1 и ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец”, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.926, м. “Батареята”, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец”, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.926, м. “Батареята”, с. Гурмазово, община Божурище.