О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка №РД-1064/12.09.2022 г., са обявени 28 (двадесет и осем) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен- тите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.41, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен- тите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.41, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфра- структура за обект: „Външно електрозахранване на: еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ІІ-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-40.308, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ II-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIIІ-40.322, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXI-40.318, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХ-40.319, кв. 75, и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVІ-40.316, кв. 75, с. Пролеша, община Божурище“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфра- структура за обект: „Външно електрозахранване на: еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ІІ-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-40.308, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ II-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIIІ-40.322, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXI-40.318, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХ-40.319, кв. 75, и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVІ-40.316, кв. 75, с. Пролеша, община Божурище“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен- тите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната тери- тория за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.30.58, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен- тите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната тери- тория за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.30.58, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одо- брени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.122, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор 58606.14.156 и част от полски път с идентификатор 58606.14.130 по КККР на с. Пролеша, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.122, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор 58606.14.156 и част от полски път с идентификатор 58606.14.130 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одо- брени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната тери- тория за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.3.10, м. Лозаница, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната тери- тория за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.3.10, м. Лозаница, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одо- брени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-019129, кв. 1, м. Дуняш, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.19.185“.

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-019129, кв. 1, м. Дуняш, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.19.185“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парце- ларен план за елементите на техническата ин- фраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „приемник на ел. енергия“, намиращ се в ПИ с идентификатор 58606.42.339“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „приемник на ел. енергия“, намиращ се в ПИ с идентификатор 58606.42.339“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Покана до Стойчо Шуманов на основание чл.40 ал.1 от Закона за административни нарушения и наказания – 19.09.2022г.

До Стойчо М. Шуманов

гр. Божурище

ул. “Янтра” №5А

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ Г-Н Шуманов, 

Днес на 19.09.2022г. на основание чл. 40, ал. 1, от Закона за административни нарушения и наказания – (ЗАНН), следва да се явите в седмодневен срок от обявяване на настоящата покана, в сградата на Община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.30 часа, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За допълнителни въпроси и контакт тел. 0882882026 Габриела Дончева – Терзийска.

В случай на наличие на обективна невъзможност за явяване, следва да бъде изпратен упълномощен, с изрично нотариално заверено пълномощно, Ваш представител, който да притежава право да подписва документи, ангажиращи, административно – наказателна отговорност.

В случай на неявяване, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен във Ваше отсъствие и ще бъде приложен към административната преписка.