Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че с Решение № 18 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.29, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че с Решение № 18 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.29, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Запoвед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че с Решение № 17 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.15.78, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че с Решение № 17 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.15.78, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.155 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване за помпена станция към водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк с местонахождение поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване за помпена станция към водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк с местонахождение поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пролеша, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Инвестиционно предложение за “Изграждане тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване в обект: Складова сграда и база за строителни материали” в поземлен имот с идентификатор 58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, община Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване в обект: Складова сграда и база за строителни материали” в поземлен имот с идентификатор 58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, община Божурище.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 77246.125.28, м. „Бобен“, с. Хераково, община Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 77246.125.28, м. „Бобен“, с. Хераково, община Божурище.

 

 

Покана до”Крастранс 2008″ ЕООД на основание чл.40 ал.1 от Закона за административни нарушения и наказания

До “Крастранс 2008” ЕООД   

 гр. София

Район Витоша   

 Ж.к Драгалевци 

  ул. “Христина Морфова” №14

ПОКАНА

УВАЖАЕМА Г-Н КРАСИМИР ИВАНОВ, 

На основание чл. 40, ал. 1, от Закона за административни нарушения и наказания – (ЗАНН), следва да се явите в седмодневен срок от обявяване на настоящата покана, в сградата на Община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.30 часа, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За допълнителни въпроси и контакт тел. 0882882026 Габриела Дончева – Терзийска.

В случай на наличие на обективна невъзможност за явяване, следва да бъде изпратен упълномощен, с изрично нотариално заверено пълномощно, Ваш представител, който да притежава право да подписва документи, ангажиращи, административно – наказателна отговорност.

В случай на неявяване, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен във Ваше отсъствие и ще бъде приложен към административната преписка.

Покана до”МАРТИ ТРАНС 94″ ЕООД на основание чл.40 ал.1 от Закона за административни нарушения и наказания

До “МАРТИ ТРАНС 94” ЕООД   

гр. Сливница п.к. 2200 

ул. “Максим Горки” №5 ет.4 ап.10 

 Представлявано от Марти П. Свиленов

ПОКАНА

УВАЖАЕМА Г-Н СВИЛЕНОВ, 

На основание чл. 40, ал. 1, от Закона за административни нарушения и наказания – (ЗАНН), следва да се явите в седмодневен срок от обявяване на настоящата покана, в сградата на Община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.30 часа, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За допълнителни въпроси и контакт тел. 0882882026 Габриела Дончева – Терзийска.

В случай на наличие на обективна невъзможност за явяване, следва да бъде изпратен упълномощен, с изрично нотариално заверено пълномощно, Ваш представител, който да притежава право да подписва документи, ангажиращи, административно – наказателна отговорност.

В случай на неявяване, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен във Ваше отсъствие и ще бъде приложен към административната преписка.

Покана до Теменужка Б. Лозанова на основание чл.40 ал.1 от Закона за административни нарушения и наказания

До Теменужка Б. Лозанова   

 с. Хераково м. Бобен 

ул. “Ал. Стамболийски” №99А

ПОКАНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛОЗАНОВА, 

На основание чл. 40, ал. 1, от Закона за административни нарушения и наказания – (ЗАНН), следва да се явите в седмодневен срок от обявяване на настоящата покана, в сградата на Община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.30 часа, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За допълнителни въпроси и контакт тел. 0882882026 Габриела Дончева – Терзийска.

В случай на наличие на обективна невъзможност за явяване, следва да бъде изпратен упълномощен, с изрично нотариално заверено пълномощно, Ваш представител, който да притежава право да подписва документи, ангажиращи, административно – наказателна отговорност.

В случай на неявяване, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен във Ваше отсъствие и ще бъде приложен към административната преписка.

Покана до Иван В. Делчев на основание чл.40 ал.1 от Закона за административни нарушения и наказания

До Иван В. Делчев

гр. София 

  Район Лозенец 

   ул. “Кишинев” №16 ет.2 ап.3

ПОКАНА

УВАЖАЕМА Г-Н ДЕЛЧЕВ, 

На основание чл. 40, ал. 1, от Закона за административни нарушения и наказания – (ЗАНН), следва да се явите в седмодневен срок от обявяване на настоящата покана, в сградата на Община Божурище, на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.30 часа, за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За допълнителни въпроси и контакт тел. 0882882026 Габриела Дончева – Терзийска.

В случай на наличие на обективна невъзможност за явяване, следва да бъде изпратен упълномощен, с изрично нотариално заверено пълномощно, Ваш представител, който да притежава право да подписва документи, ангажиращи, административно – наказателна отговорност.

В случай на неявяване, на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, актът за установяване на административно нарушение ще бъде съставен във Ваше отсъствие и ще бъде приложен към административната преписка.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен сондажен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на проектен жилищен комплекс с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен сондажен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на проектен жилищен комплекс с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.