Съобщение в Държавен вестник бр.50,съобщава, че с Решение № 30 от протокол № 4 от 29.04.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник бр.50 , съобщава, че с Решение № 30 от протокол № 4 от 29.04.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник бр.50,съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Европа“, участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, учасатък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02- 15-122 от 20.08.2014 г. на МРРБ – км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93/ начало на пътен възел при пресичането на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“.

Съобщение в Държавен вестник бр.50 , съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Европа“, участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, учасатък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02- 15-122 от 20.08.2014 г. на МРРБ – км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93/ начало на пътен възел при пресичането на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“. На територията на община Божурище парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На осно- вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларни планове с. Пролеша :

Пролеша_1

Пролеша_2

Пролеша_3

Пролеша_4

Пролеша_5

Парцеларни планове с. Хераково :

Хераково_1

Хераково_2

Хераково_3

Хераково_4

Хераково_5

Хераково_6

Хераково_7

Парцеларни планове с. Храбърско :

Храбърско1

Храбърско2

Заповед РД-249 / 15.06.2021г. на основание чл.44 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с искане вх. №М-198/17.02.2021г.

Заповед РД-249 / 15.06.2021г. на основание чл.44 ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с искане вх. №М-198/17.02.2021г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на дванадесет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м” в поземлен имот с идентификатор 77246.25.91, м. “Герена”, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на дванадесет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 12 м” в поземлен имот с идентификатор 77246.25.91, м. “Герена”, с. Хераково, община Божурище.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет и пет броя жилищни сгради в новообразувани имоти и собствен водоизточник”, в поземлен имот с идентификатор 18174.19.115 и 18174.19.116, м. “Дуняш”, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет и пет броя жилищни сгради в новообразувани имоти и собствен водоизточник”, в поземлен имот с идентификатор 18174.19.115 и 18174.19.116, м. “Дуняш”, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение “Изграждане на пет жилищни сгради, пет изгребни ями и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м” в поземлен имот с идентификатор 77246.167.42, м. “Гъзелев дол”, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на пет жилищни сгради, пет изгребни ями и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м” в поземлен имот с идентификатор 77246.167.42, м. “Гъзелев дол”, с. Хераково, община Божурище.

Инвестиционно предложение за “Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м”, в поземлен имот с идентификатор 77246.112.8, м. “Лицето”, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м”, в поземлен имот с идентификатор 77246.112.8, м. “Лицето”, с. Хераково, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник бр.37че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен- тите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната те- ритория за осигуряване на транспортен достъп до имот № 77246.30.59, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник бр.37 , съобщава че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 77246.30.59, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор № 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълни- телния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.