Проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Божурище

О Б Я В А

Общинската служба по земеделие гр. Божурище  уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Божурище

Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 30 август 2022 г.

Общинска служба по земеделие  Божурище

29.08.2022г.

 

Община Божурище търси да назначи общ работник в звено „Чистота и озеленяване“

Община Божурище търси да назначи общ работник в звено „Чистота и озеленяване“ на пълно работно време.220088454_2612703899030866_5607947945461783996_n

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование – няма изисквания;

2. Физически и психически здрав;

II. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Почистване, окосяване и поддържане на зелените площи, подрязване на храсти и дървета в парковете и градинките, ръчно почистване на сняг през зимния период. Текуща поддръжка и почистване на улици, площади и други обществени терени.

III. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Мартин Методиев – младши ескперт в отдел „ИДЕУС“, тел. за контакт: 0878 131790

Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-331/ 11.08.2021г. на Кмета на Община Божурище, във връзка с учредяване на сервитутно право на собствениците на поземлени имоти във връзка с изграждането на Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”

Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-331/ 11.08.2021г. на Кмета на Община Божурище, във връзка с учредяване на сервитутно право на собствениците на поземлени имоти във връзка с изграждането на Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”

Обява до жителите на община Божурище за регистрация на водовземни съоръжения

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ СЛЕДНОТО:                                                        

На регистрация подлежат всички съществуващи водовземни съоръжения, в това чисто кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други.

Това се отнася за:

 • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Проверка за наличието на регистрация на водовземно съоръжение може да направите в сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“, раздел Регистри / Водовземни съоръжения за подземни води.

Всеки който в предходен период е подал заявления за регистрация и е бил заведен в общинския списък, към този момент се води регистриран и не се налага да подава заявление отново.

Срокът, за подаване на заявления за регистрация на водовземни съоръжения, е до 27 ноември 2020г. като се предоставят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, по удобен за заявителя начин:

 • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
 • чрез Система за сигурно електронно връчване.
 • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.

Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя.

За да бъде завършен процесът по регистрация, Община Божурище издава удостоверение за наличието на водовземно съоръжение, което се представя пред Басейнова дирекция „Дунавски район“ .

Приложение:

1. ОБРАЗЕЦ РГ2

 1. ОБРАЗЕЦ РС1
 2. Регистър на водовземни съоръжения на територията на община Божурище;

Покана за провеждане на избор на членове на Съвета на децата от територията на община Божурище

Състав и членове на Съвета на децата:

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България и да са на възраст до 18 години.

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

     Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

     При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Божурище, а също така и да попълни формуляр за кандидатстване, който съдържа кратко мотивационно писмо.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията . Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При него е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в своето мотивационно писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класиране и за свободните квотни места.

Документи за кандидатстване за член на Съвета на децата, се подават на следния имейл адрес: bojurob@mail.bg в срок до 24 май.

Срокове и състав на комисията:

Документите за кандидатстване се изпращат до 24 май.

В срок до 30 май, комисията назначена от кмета на Община Божурище разглежда и извършва подбор за членове на Съвета на децата. Комисията е в състав: експерт от общинска администрация, представител на местни медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

До 15 юни кметът на Община Божурище одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител.

Приключване на процедурата:

Председателят на ДАЗД изпраща покана за членство на одобрените членове на Съвета, заедно с декларация за родителско съгласие на законния представител до 20 септември.

В срок до 30 септември, одобреният кандидат за член на Съвета, заявява писмено своето желание за участие. В случай на отказ от страна на одобрения кандидат за член, номинираният за заместник на Съвета заема свободното място, а третият в класирането става заместник.

За повече информация, можете да посетите страницата на Държавна агенция за закрила на детето, раздел “СЪВЕТ НА ДЕЦАТА” – https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА “УЧИЛИЩНО МЛЯКО” И “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЗА ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.ХЕРАКОВО

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема “Училищно мляко” и “Училищен плод” за ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с.Хераково

Краен срок за подаване на предложения: 21.05.2019г., 16.30 часа в ОУ “св. Св. Кирил и Методий” – с.Хераково

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост за процедура по принудително отчуждаване

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ–СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа №85, тел. факс: 02/993-31-04

 

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост за процедура по принудително отчуждаване

 

УВЕДОМЯВАМ ,

Собствениците на поземлен имот УПИ XVII–62 , кв. 6, с. Гурмазово, община Божурище, за процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, по ПРЗ на с. Гурмазово със Заповед № АБ – 122/21.05.1980г. и изменение на ПУП – ПР, одобрено със Заповед № ТС – 80/10.08.2015г. за улица с осови точки 33-34-35, а именно:

Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова.

От 804 кв.м., собственост на Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова се отчуждават 27 кв. м. за улица с осови точки 33-34-35.

Обща сума за равностойно парично обезщетение на собственика, определена въз основа на пазарна експертна оценка, изготвена от независим експертен оценител „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, в размер на 2 000.00 лв. (две хиляди лева) без включен ДДС или 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), с включен ДДС.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в отдел „ИДЕУС“, стая № 7, „Общинска собственост“, гр.Божурище, бул. Европа № 85, сградата на общината. Обявлението да се публикува в два централни ежедневника, на интернет страницата на община Божурище и копие от него да се изпрати до кмета с. Гурмазово за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ:

Георги Димов

Опорен план на предварителния ОУП на община Божурище

Жителите на Община Божурище могат да се запознаят с територията на общината и различните елементи върху нея. По него биха могли да обмислят своите предложения и идеи, които да представят на вниманието на Община Божурище

ОПОРНИЯ ПЛАН можете да изтеглите от тук

ОБЯВА за приемане на военна служба чрез конкурс

 О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантни длъжности за сержанти

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2017г.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници в НВУ

„Васил Левски” гр. Велико Търново.

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантна офицерска длъжност

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-357/16.10.2017г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна

 сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

-Помещение №6 – 14.80 м2; начална цена – 38,48 лв. без ДДС;

депозит – 83лв

Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 02.11.2017г.

Дата и час на провеждане на търга – 03.11.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 03.11.2017 г.