Покана за провеждане на избор на членове на Съвета на децата от територията на община Божурище

Състав и членове на Съвета на децата:

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България и да са на възраст до 18 години.

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

     Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

     При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Божурище, а също така и да попълни формуляр за кандидатстване, който съдържа кратко мотивационно писмо.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията . Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При него е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в своето мотивационно писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класиране и за свободните квотни места.

Документи за кандидатстване за член на Съвета на децата, се подават на следния имейл адрес: bojurob@mail.bg в срок до 24 май.

Срокове и състав на комисията:

Документите за кандидатстване се изпращат до 24 май.

В срок до 30 май, комисията назначена от кмета на Община Божурище разглежда и извършва подбор за членове на Съвета на децата. Комисията е в състав: експерт от общинска администрация, представител на местни медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

До 15 юни кметът на Община Божурище одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител.

Приключване на процедурата:

Председателят на ДАЗД изпраща покана за членство на одобрените членове на Съвета, заедно с декларация за родителско съгласие на законния представител до 20 септември.

В срок до 30 септември, одобреният кандидат за член на Съвета, заявява писмено своето желание за участие. В случай на отказ от страна на одобрения кандидат за член, номинираният за заместник на Съвета заема свободното място, а третият в класирането става заместник.

За повече информация, можете да посетите страницата на Държавна агенция за закрила на детето, раздел “СЪВЕТ НА ДЕЦАТА” – https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА “УЧИЛИЩНО МЛЯКО” И “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” ЗА ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.ХЕРАКОВО

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема “Училищно мляко” и “Училищен плод” за ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с.Хераково

Краен срок за подаване на предложения: 21.05.2019г., 16.30 часа в ОУ “св. Св. Кирил и Методий” – с.Хераково

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост за процедура по принудително отчуждаване

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ–СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа №85, тел. факс: 02/993-31-04

 

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост за процедура по принудително отчуждаване

 

УВЕДОМЯВАМ ,

Собствениците на поземлен имот УПИ XVII–62 , кв. 6, с. Гурмазово, община Божурище, за процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, по ПРЗ на с. Гурмазово със Заповед № АБ – 122/21.05.1980г. и изменение на ПУП – ПР, одобрено със Заповед № ТС – 80/10.08.2015г. за улица с осови точки 33-34-35, а именно:

Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова.

От 804 кв.м., собственост на Иван Рангелов Христов и Йорданка Станоилова Христова се отчуждават 27 кв. м. за улица с осови точки 33-34-35.

Обща сума за равностойно парично обезщетение на собственика, определена въз основа на пазарна експертна оценка, изготвена от независим експертен оценител „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, в размер на 2 000.00 лв. (две хиляди лева) без включен ДДС или 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), с включен ДДС.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в отдел „ИДЕУС“, стая № 7, „Общинска собственост“, гр.Божурище, бул. Европа № 85, сградата на общината. Обявлението да се публикува в два централни ежедневника, на интернет страницата на община Божурище и копие от него да се изпрати до кмета с. Гурмазово за поставяне на определено за целта място в сградата на кметството.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ:

Георги Димов

Опорен план на предварителния ОУП на община Божурище

Жителите на Община Божурище могат да се запознаят с територията на общината и различните елементи върху нея. По него биха могли да обмислят своите предложения и идеи, които да представят на вниманието на Община Божурище

ОПОРНИЯ ПЛАН можете да изтеглите от тук

ОБЯВА за приемане на военна служба чрез конкурс

 О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантни длъжности за сержанти

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2017г.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници в НВУ

„Васил Левски” гр. Велико Търново.

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантна офицерска длъжност

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-357/16.10.2017г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна

 сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

-Помещение №6 – 14.80 м2; начална цена – 38,48 лв. без ДДС;

депозит – 83лв

Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 02.11.2017г.

Дата и час на провеждане на търга – 03.11.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 03.11.2017 г.

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЯВЯВА

свободна позиция за длъжността

 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

Задълженията, свързани с длъжността са:

– Популяризира дейността на кмета на общината и общината, като цяло;

– Осъществява комуникация с представители на институции, медии, граждани и пр., във връзка с изпълнение на задълженията си и възложените задачи;

– Участва в реализирането на медийния план и инициира информационни кампании;

– Организира пресконференции, интервюта, събития, посещения и събития от информационен характер;

– Поддържа интернет страницата на общината и публикува информацията в него.

– Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината

 

Изискванията към кандидатите са:

 • Висше образование в сферата на “Връзки с обществеността” и “Журналистика”;
 • Стажът по специалността ще се счита за предимство;
 • Владеене на отличен писмен и говорим български език. Друг западен език ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип и за управление на времето.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. По документи;

2. Събеседване.

Необходими документи:

Автобиография и мотивационно писмо, които се изпращат по електронен път на e-mail:  bojurob@mail.bg,  до 21.09.2017 г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ТЪРСИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Община Божурище търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“.
Изисквания за заемане на длъжността:
– Икономическо образование – средно специално или висше
– Професионален опит – 3 години
– Работата в бюджетната сфера е предимство
За повече информация: Цветелина Димитрова – секретар на общината – тел. 0882882009

ОБЯВА КОНКУРС ЗА: „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

newprog13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

ОБ Я В А

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище по проект BG05M9OP001–2.002-0291– “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:
„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

1.      Място на работа: Община Божурище в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;
1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 (четири) часа;
2.      Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
–          Диплом за завършено образование;
–          Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;
–          Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;
3.      Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец, което се предоставя от община Божурище;
– Документ за самоличност –копие;
– Автобиография;
– Диплом за завършено образование –копие;
– Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ – копие;
– Трудова книжка за доказване на професионален опит –копие;
– Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет;
– Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;
– Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
– Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;
– Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;
Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуалната им оценка.
4.      Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
– първи етап: подбор по документи.
– втори етап: събеседване
4.1. Подбор по документи: Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще се публикува на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията,в двудневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на документи.
4.2. Събеседване: Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.
4.3. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията за информация в двудневен срок.
5.      Срок и място за подаване на документи:
5.1. Заявленията се подават в периода 27.03.2017г. до 03.04.2017г. включително.
5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Божурище, намираща се на бул. “Европа” 85, 1 ет. Деловодство, от 08:30ч. до 17:00ч.
6.      Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.
6.2. Кметът на Община Божурище утвърждава Протокола на Комисията с приложения списък на класираните кандидати, след което сключва трудов договор с класиралия се на първо място кандидат.

Здравното предаване на БНТ “Зелената линейка”, прави безплатни прегледи за граждани на община Божурище

bnt-200x200

Уважаеми госпожи и господа,

здравното предаване на БНТ – “Зелената линейка” ще бъде на гости на гр. Божурище!


На 16 декември 2016г., от 10:30ч. до 14:30ч., на паркинга, намиращ се до НЧ „Христо Ботев -1934“, ще се проведат безплатни прегледи с квантов анализатор – модерна апаратура, която дава информация за състоянието на всички органи и системи в организма, нивото на облъчване и още много други полезни неща. Прегледите ще бъдат осъществени от водещ в областта специалист в пригодената за тази дейност „Зелена линейка“.

Всеки желаещ, нека заповяда на място, като гражданите, които ще се прегледат, при желание трябва да подготвят и-мейл адрес, на който след прегледа ще им бъде изпратена цялата информация от него.

Очаквайте “Зелената линейка” и екипа й от специалисти, на 16 декември 2016г., от 10:30 до 14:30. В този диапазон от време на Ваше разположение е и фоайето на Читалището, в което можете да изчаквате и своя ред. 

%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0