С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 13 30 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 29.12.2021г.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.КРАСИМИР СТАНКОВ ЗЛАТКОВ

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 29.12.2021г.

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 13 30 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 29.12.2021г.


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

 1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „ИДЕУС“ и контролиране и следене изпълнението на дейностите по снегопочистване, сметоизвозване и поддържане чистотата в населените места от общината, транспорт, улично осветление,  знаковото стопанство и др. 

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси, Финансов мениджмънт, Екология, Публична администрация и Право
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплатата за длъжността – от 750 до 2000 лв. 
 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ 
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.
 1. Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 20.12.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , в раздел „Конкурси”.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

 

Конкурс за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. КРАСИМИР СТАНКОВ ЗЛАТКОВ

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

Дата: 29.12.2021г.


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

 1. Кратко описание на длъжността

Ръководителят на звено за вътрешен одит осъществява цялостно ръководство и контрол по вътрешния одит в общината, разработва стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на общината, докладва на кмета на общината резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки и изготвя и представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование – степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика или Право;
 • Минимален професионален опит по специалността – 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния и външния одит;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 750 лв. до 2200 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ 
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор 
 1. Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 20.12.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , в раздел „Конкурси”.
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ДРАГОМИР КОЛЕВ ДРАГИЕВ

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 15.04.2021г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ГАЛЯ РАНГЕЛОВА КОНСТАНТИНОВА

2.НАДЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 16.04.2021г. /петък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

 

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ има следните задължения:

 • Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела
 • Организира и провежда дейности по техническо и административно обслужване на населението в областта на кадастъра, регулацията и устройството на територията
 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Геодезия;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 30.03.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Местни данъци и такси“ има следните задължения:

– Ръководи, организира  и контролира дейността на служителите в отдела във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по ЗМДТ и ДОПК

– Организира и контролира доброволното изпълнение на задълженията по ЗМДТ и др. публични задължения;

– Организира принудително събиране на публични задължения

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Финанси, Стопанско управление;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 30.03.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт” в отдел “Икономически дейности, екология и управление на собствеността”

И З В Л Е Ч Е Н И Е

 от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт”

в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“,

за конкурс обявен със заповед № РД-199/13.05.2020 г.

  

1. Мартин Георгиев Зарков

Резултат от начина по чл.24 – 10 т.

Коефициент – 3

Резултат от интервюто – 31.5 т.

Коефициент – 3

Общ резултат – 124.5 т.

2. Борислав Николаев Младенов – НЕ СЕ ЯВИЛ

3. Евгени Цветанов Хичовски – НЕ СЕ ЯВИЛ

 

 

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

2. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ

3. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Председател на конкурсната комисия:

________/п/____________

/Цветелина Димитрова/

Дата: 03.06.2020г.