Новини

ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА В ГРАД БОЖУРИЩЕ

Уважаеми съграждани, днес получихме официален отговор от компетентните органи – ВиК  относно възникналата авария и качество на водата.   Заключението към пробите е следното: Пробата вода съответства на Наредба 9/2001 г. „Качества на водата, предназначена за питейно-битови цели“ по изследваните показатели. Съответствие: В норма Тип анализ: Физико-химичен анализ – пълен С пълните изследвания, можете да […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”