Новини

Замяна на разположените контейнери тип БОБЪР и ИГЛУ от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД БОЖУРИЩЕ, В изминалите дни Община Божурище, съвместно с „Екобулпак България“ АД, извърши замяна на разположените контейнери тип БОБЪР и ИГЛУ от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Към настоящия момент контейнерите за хартия, пластмаса и метал, тип ЖЪЛТ БОБЪР с обел 1100 л. са заменени с контейнери тип ИГЛУ […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”