Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2018г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2017г.

Публичен регистър на заповедите за ПУП – допускане и одобряване за 2021г.

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж– актуален към 30.09.2021г.

Публичен регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация – актуален към 30.09.2021г.

Регистър на издадените технически паспорти– актуален към 01.02.2021г.

Регистър на частната общинска собственост – актуален към 12.03.2019г.

Главен регистър на публичната общинска собственост – актуален към 12.03.2019г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2016г.

 

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗУЕС