Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания


Заповед №РД -74/04.03.2021г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.


Електронни административни услуги, свързани с предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021г.

Заявяването става чрез Единна модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“

За заявяване на която и да е от услугите, трябва да притежавате Квалифициран електронен подпис.

Електронни административни услуги които можете да заявите:

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ

До 20.03.2021г. – Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

 До 20.03.2021г. – Краен срок за подаване на заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

 До 27.03.2021г. – Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник

Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

На 24.03.2021г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Парламентарни избори 2021г.” ще бъде публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден


Заповед №РД-49/15.02.2021г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021г.


Заповед №РД-30/04.02.2021г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021г.


О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg

 

Изх. № П-И-153/17.02.2021г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

Партия „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

Партия „ДПС”

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

Партия „ВОЛЯ“

Коалиция „Демократична БългарияОБЕДИНЕНИЕ”

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 4 април 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 1602.2021г. на ЦИК, на 22.02.2021 год. /понеделник/ от 10 30 часа в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, за сформиране съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 4.04.2021г.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) предложение за резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на  съставите на СИК е съобщено публично на 17.02.2021г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021г.” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно и информационно обслужване.

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище