ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №45/25.02.2016г.

Ръководство на общината

Кмет – ГЕОРГИ ДИМОВ

Заместник-кмет –  

Ресорни направления – Устройство на територията, европейски програми и проекти, обществени поръчки, екология, транспорт и общинска собственост

Заместник-кмет – ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

Ресорни направления – Здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности

Секретар на общината – ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжности, пряко подчинени на кмета на общината

Финансов контрольор – СТАНКА ПЕТРОВА

Главен архитект – арх. ЕМИЛ МАРИНОВ

Юрисконсулт – СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ

Специалист /Връзки с обществеността/

Старши специалист /ОМП/ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Началник отдел –НЕВЕНА ПЕТРОВА

Счетоводител –

Главен специалист /бюджет и човешки ресурси/ – РУМЯНА ВАСИЛЕВА

Счетоводител – ТОТКА МАНОИЛОВА

Счетоводител – ПЕТЯ ВАНГЕЛОВА

Счетоводител /каса/ – ЙОРДАНКА ПОПОВА

Изпълнител /домакин/ – НАДЕЖДА ПАВЛОВА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”

Началник отдел – ВЕСЕЛА БОНЕВА

Старши специалист /деловодство/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Пролеша/ – ДЕСИСЛАВА МИЛАНОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Хераково/ – ВАСИЛКА БОЖИЛОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Храбърско/ – ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА

Старши специалист /ГРАО/ – СИЛВИЯ ПОПОВА

Старши специалист /деловодство/ – НЕЗАБРАВКА КОСТОВА

Технически сътрудник – ЗЛАТИНА ПРОЙКОВА

Изпълнител /призовкар, хигиенист/ –

Изпълнител-шофьор – ВЕНЕЛИН КОСТАДИНОВ

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

Началник отдел – л.арх. ИЛИЯНА МЛАДЕНОВА

Главен инженер – инжДИЛЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Старши инспектор /контрол по строителството/ – инж. ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА

Инспектор /контрол по строителството/ – инж. ТАНКО ТАНКОВ

Младши експерт /ЕСУТ/ – СЛАВКА ПАНДЕЛОВА

Старши специалист /районен техник/ – НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

Старши специалист /районен техник/ – ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВСКА

Старши специалист /инвеститорски контрол/ – ПЕНКА СЛАВКОВА

Специалист – НИКОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА

ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Началник отдел – ТРАЙКО ТРАЙКОВ

Юрисконсулт –

Главен експерт /обществени поръчки/ – СОНЯ ВЪЛЧЕВА

Младши експерт /еколог/- МАРИЯ КОСТАДИНОВА

Специалист   – 

Младши експерт /общинска собственост/ – ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

Специалист /общинска собственост/ –

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел – АНГЕЛ БУХЛАРСКИ

Старши експерт /МДТ/   – ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

Старши експерт /МДТ/ – ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА

Младши експерт /МДТ/ – НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Младши експерт /МДТ – каса/ – ЗОЯ ТОДОРОВА

Органограма