ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №2/06.02.2020г., в сила от 01.03.2020г.

Ръководство на общината

Кмет – ГЕОРГИ ДИМОВ

Заместник-кмет –   АНГЕЛ БУХЛАРСКИ

Ресорни направления – Устройство на територията, европейски програми и проекти, обществени поръчки, екология, транспорт и общинска собственост

Заместник-кмет – ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

Ресорни направления – Здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности

Секретар на общината – ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжности, пряко подчинени на кмета на общината

Финансов контрольор – СТАНКА ПЕТРОВА

Главен архитект – арх. ЕМИЛ МАРИНОВ

Юрисконсулт – СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ

 

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Началник отдел –НЕВЕНА ПЕТРОВА

Счетоводител – ВАЛЯ АТАНАСОВА

Счетоводител – СИМОНА ГЕОРГИЕВА

Счетоводител – АДЕЛИНА ЖИВКОВА

Счетоводител /каса/ – ЙОРДАНКА ПОПОВА

Главен специалист /бюджет и човешки ресурси/ – РУМЯНА ВАСИЛЕВА

Изпълнител /домакин/ – НАДЕЖДА ПАВЛОВА

 

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”

Началник отдел – ВЕСЕЛА БОНЕВА

Старши специалист /деловодство/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Старши специалист /ГРАО/ – СИЛВИЯ ЕВСТАТИЕВА

Старши специалист /деловодство/ – БОЙКА АСЕНОВА

Технически сътрудник – МИГЛЕНА МЕТОДИЕВА

Старши специалист /ГРАО – с.Пролеша/ – ВЕНЦИСЛАВА БЪРЛАТОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Хераково/ – ВАСИЛКА БОЖИЛОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Храбърско/ – ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА

Изпълнител /призовкар, хигиенист/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Изпълнител-шофьор – ВЕНЕЛИН КОСТАДИНОВ

Изпълнител-шофьор – РОСЕН КИРИЛОВ

 

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

Началник отдел – ДРАГОМИР ДРАГИЕВ

Главен инженер – инжДИЛЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Старши инспектор /контрол по строителството/ – инж. ТАНКО ТАНКОВ

Инспектор /контрол по строителството/ –

Младши експерт /ЕСУТ/ – СЛАВКА ПАНДЕЛОВА

Старши специалист /районен техник/ – НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

Старши специалист /районен техник/ – ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВСКА

Старши специалист /инвеститорски контрол/ – ПЕНКА СЛАВКОВА

Старши специалист – ВЕНЦИСЛАВ РАДЕВ

 

ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Началник отдел – ТРАЙКО ТРАЙКОВ

Юрисконсулт – МАРТИН ЗАРКОВ

Главен експерт /обществени поръчки/ –

Старши експерт /общинска собственост/ – ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА

Старши експерт /общинска собственост/ – СИЛВЕТ ЧАУШЕВА

Младши експерт /еколог/- МАРИЯ КОСТАДИНОВА

Младши експерт –  МАРТИН МЕТОДИЕВ

Старши експерт /ОМП/ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

 

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”

Началник отдел –

Старши експерт /социални дейности/ – ВЕРА ИВАНОВА

Младши експерт /PR връзка с обществеността/ – ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА

Младши експерт /образование/ – ИВЕТА ИВАНОВА

Специалист /спорт/ – ТЕОДОР МАРИНОВ

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел – ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА

Младши експерт /МДТ/ – НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Младши експерт /МДТ – каса/ – ЗОЯ ТОДОРОВА

 

Органограма