Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

І. В брой или чрез ПОС устройство в касата на отдел „Местни данъци и такси”
Работно време: 08:30 – 17:30 часа
Адрес: бул.”Европа”  №81
Телефон: 02/993 37 41 – каса / 02/9933271 – експерти

ІІ. По банков път
Банковата сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:
Банкова сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
УниКредит Булбанк – клон Божурище
BIC код: UNCRBGSF
Банкова сметка – BG27UNCR96608497658810

Вид плащанекод
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници44 14 00
Данък върху недвижимите имоти44 21 00
Данък върху наследствата44 22 00
Данък върху превозните средства44 23 00
Такса за битови отпадъци44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин44 25 00
Туристически данък44 28 00
Други данъци44 34 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети44 65 00
Такси за административни услуги44 80 07

Забележка:

  1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.
  2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

ІІІ. С пощенски запис

ІV. На касите на Easy Pay

V. Чрез Банка ДСК ЕАД