Заповед №РД -230/04.06.2021г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.


Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ

свързани с Изборите за народни представители на 11.07.2021г.

До 26.06.2021г. – Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 До 26.06.2021г. – Краен срок за подаване на заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 До 03.07.2021г. – Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник

Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

На 30.06.2021г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Избори за народни представители на 11 юли 2021г.” ще бъде публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден


Заповед №РД-208/19.05.2021г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г.


Заповед №РД-209/19.05.2021г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г.


изх. № П-И-464/31.05.2021 г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК, на 04.06.2021 год. /петък/ от 10 30 часа в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание, за сформиране съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 11.07.2021г.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

             При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на  съставите на СИК е съобщено публично на 31.05.2021г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 юли 2021г.” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно и информационно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище