БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR96608497658810

СПИСЪК на кодове за вид плащане за сметки 7311

Наименование на кодовете за вид плащанеКод за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък44   14   00
Данък върху недвижимите имоти44   21   00
Данък върху наследствата44   22   00
Данък върху превозните средства44   23   00
Такса за битови отпадъци44   24   00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

Туристически данък

44   25   00

44   28   00

Други данъци /пътен данък/44   34   00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции44   37   00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция44   40   00
Приходи от наеми на имущество44   41   00
Приходи от наеми на земя44   42   00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки44   43   00
Приходи от лихви по срочни депозити44   44   00
Дивидент44   48   00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи44   49   00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната44   51   00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина44   52   00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи44   55   00
Приходи от продажби на земя44   56   00
Приходи от концесии44   57   00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия44   58   00
Приходи от продажба на нематериални активи44   59   00
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети44   65   00
Други неданъчни приходи44   70   00
Такси за технически услуги44   80   01
Такси за ползване на детски градини44   80   02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44   80   03

44   80   04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и др. социални услуги44   80   05
Такси за административни услуги44   80   07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.44   80   08
Такси за ползване на полудневни детски градини44   80   09
Такси за гробни места44   80   11
Такси за ползване на общежития и други по образованието44   80   10
Такси за притежаване на куче44   80   13
Други общински такси44   80   90