Новини

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи специалисти за работа

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Божурище търси да назначи следните специалисти на длъжност: 1. Психолог (по заместване) Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: Висше образование-образователно-квалификационна степен Бакалавър; Специалност: психолог; Придобита магистърска степен на образование се счита за предимство. Професионален опит: минимум 1 година; наличието на повече опит е предимство. 2. ЛОГОПЕД […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”