Новини

ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 01.10.2022

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02.10.2022г. ГРАФИК за получаване на машини за гласуване, изборни книжа и материали на 01.10.2022г. Получаването на изборните книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище по следния график Часове за получаване на специализираните устройства за гласуване, съгласно график […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”