Новини

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище.

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми родители, във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия: Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище; Да се обучават в профилирани или непредлагани […]

„СЛЪНЧЕВИЯТ И ТОПЛИННИЯТ УДАР – ЧЕСТИ БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ЖЕГИ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО. Как да защитим себе си, нашите близки и околните по време на летните жеги през 2022 г.“ „Слънцето-приятел или враг“ е с акцент върху превенцията на децата от слънчевата радиация.

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”