Новини

Детска градина “Буратино” обявява 2 / две / свободни работни места

Детска градина “Буратино” обявява 2 / две / свободни работни места за длъжността помощник – възпитател и 1 /едно/ за помощник – готвач в детска кухня. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за определената длъжност в детската градина. Кандидатите подават лично документи за кандидатстване в ДГ ” Буратино”, гр. Божурище, ул. “Иван Вазов” 17, тел: […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”