ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем на масивна сграда бивш „МЛАДЕЖКИ ДОМ“, с площ 305 кв.м.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-133/04.04.2017г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА:

за отдаване под  наем на масивна сграда бивш „МЛАДЕЖКИ ДОМ“, с площ 305 м2,

в УПИ IV, кв.25 за организиране на фитнес, бодибилдинг и други дейности, свързани

с активен спорт с административен адрес: гр. Божурище, ул. Бор №16.

1.Начална тръжна.цена – 671,00 лв. без ДДС;

2.Депозит –  806,00 лв.;

3.Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

4.Оглед на обекта – от 10.00 до 12.00 часа до 20.04.2017 г.

5.Дата и час на провеждане на търга – 21.04.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

6.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 21.04.2017 г.

Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОФИСИ В МАСИВНА СГРАДА „ЛАВА СЕРВИЗ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-81/17.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наема помещения за офиси в масивна сграда „Лава сервиз“ с адм. адрес

гр. Божурище, ул. „Добри Чинтулов“ №2:

Офис №1 – 24 кв.м; нач.цена –52,80 лв. без ДДС; депозит- 64 лв.

Офис №4 – 34 кв.м; нач.цена – 74,80 лв. без ДДС; депозит- 90 лв.

 Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

 Оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 24.04.2017г.

 Дата и час на провеждане на търга – 05.04.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината.

 Срок за предоставяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 05,04,2017г. 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА НА 10 блокчета клетки за зайци (еднотипни, колонни кафези2×3).

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-66/10.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА НА 10 блокчета клетки за зайци (еднотипни, колонни кафези2×3).

1.Начална тр.цена-61.20 лева, без ДДС за единичен блок клетка за зайци.

2.Депозит-7.00 лева

3.Оглед: до 30.03.2017 г., в часовете от 09.00 – 10.00 ч.

4.Тръжна документация–на касата на общината срещу 20 лв. с ДДС.

5.Дата, място и час на провеждане на търга – 31.03.2017 г. от 10:00 часа в заден двор на общината, при клетките.

6.Срок за закупуване на тр.документация-до 09.30 ч. на 31.03.2017 г.

7.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гараж с площ от 43кв.м., находящ се в сградата на Поликлиниката

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-65/10.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гараж с площ от 43кв.м., находящ се в сградата на Поликлиниката

1.Начална тръжна цена-111.80 лева на месец, без ДДС.

2.Депозит-135.00 лева

3.Оглед: до  28.03.2017 г., в часовете от 10.00 -12.00 часа

4.Тръжна документация–на касата на общината срещу 20 лв. с ДДС.

5.Дата, място и час на провеждане на търга – 29.03.2017 г. от 11:00 часа в сградата на общинска администрация.

6.Срок за закупуване на тр.документация-до 10.00 ч. на 29.03.2017 г.

7.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2016-2017 г.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
На основание заповед №РД-410/08.11.2016г. на кмета на общината
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:
зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2016-2017 г. :
– 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.
– 101,481 дка и 35,514 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–ниви ІV кат.
– 151,873 дка, м.Шаварковица, с.Росоман–нива VІІІ кат.
–  233,420 дка, м.Лазаров камък, с.Храбърско – нива VІІ кат.
1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 18 лв./дка.,за VІІ, VІІІ кат.– 12 лв./дка
2. Депозит за участие: за ІV кат. зем.земя– 1,80 лв./дка.,за VІІ,VІІІ кат.– 1,20 лв./дка
3. Стъпка на наддаване – 1 лв./дка
4.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, на касата на Община Божурище
5. Дата и час на търга – 22.11.2016г. от 10:00 часа

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
На основание заповед №РД-409/08.11.2016 г. на кмета на общината
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
за отдаване под наем на помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:
-Помещение №2 – 7 м2; нач.цена – 18,20 лв. без ДДС; депозит – 22 лв.
-Помещение №3 – 6 м2; нач.цена – 15,60 лв. без ДДС; депозит – 19 лв
-Помещение №4 – 17 м2; нач.цена – 44,20 лв. без ДДС; депозит – 54 лв
-Помещение №5 – 16.9 м2; нач.цена – 43,94 лв. без ДДС; депозит – 53 лв
-Помещение №6 – 14.80 м2; нач.цена – 38,48 лв. без ДДС; депозит – 83 лв
-Помещение №10 – 32 м2; нач.цена – 83,20 лв. без ДДС; депозит – 100 лв
-Помещения №11,12,13–по 34м2;нач.цена–по 83,20лв.,без ДДС;депозит–по 100лв. за всяко
Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, на касата на общината.
Оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 21.11.2016 г.
Дата и час на провеждане на търга–23.11.2016 г.от 11.00 часа, в сградата на Общината
Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 23.11.2016 г.