ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-20/15.01.2018 г. на кмета на Община Божурище ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Учредяване на безсрочно право на строеж .

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-20/15.01.2018г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Учредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със ЗП 736.00 кв.м. и РЗП 2697.00 кв.м. в УПИ II-599 за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.37, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище, целият с площ от 2322 кв.м., частна общинска собственост.

      1.Начална тръжна цена – -174 168,00 лв. с включен ДДС

 1. Депозит за участие: – 17 416.80 лева
 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.
 2. Оглед на имота – от 16.01.2018 г.-19.01.2018 г., вкл., от 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,00 часа на 25.01.2018 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.01.2018 г. от 11,00 часа в сградата на общината.

      7.Доп.информация – на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-4/09.01.2018 г. на кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-4/09.01.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост, за разпространение на печатни издания и билети и карти за масовия градски транспорт, нах. се на 3 спирки на автобус № 54, в  гр. Божурище:

-Павилион в авт. сп. на авт. № 54(посока Божурище), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 3.00 м2; нач.тр.цена – 7.80 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в авт.сп. на авт. № 54 (кметство Божурище), срещу Уникредит Булбанк- 3.32м2; нач.тр.цена – 8.63 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в масивна авт. сп.–навес, на авт. № 54(посока София), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 4 м2; нач.тр.цена – 10.40 лв./месец без ДДС; депозит – 11.00 лв.

1.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на Общината

2.Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 19.01.2018г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.30 часа на 23.01.2018г.(в деловодството на Общината)

4.Дата и час на провеждане на търга – 23.01.2018 г.,от 11.00 часа, в сградата на Общината.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-412/22.11.2017г. на кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-412/22.11.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2017-2018 г. :

 • ПИ с ИД № 58606.9.6 – 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.
 • ПИ с ИД № 18174.26.44 – 101,481 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–нива ІV кат.
 • ПИ с ИД № 18174.26.45 – 35,514 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–нива ІV кат.
 • ПИ с ИД № 63121.70.24 – 151,873 дка, м.Шаварковица, с.Росоман–нива VІІІ кат.
 • ПИ с ИД № 77400.102.1 – 233,420 дка, м.Лазаров камък, с.Храбърско – нива VІІ кат.

и

 • ПИ с ИД № 58606.9.9 – 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.-за 3 години.
 1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 18 лв./дка.,за VІІ, VІІІ кат.– 12 лв./дка
 2. Депозит за участие: за ІV кат. зем.земя– 1.80 лв./дка.,за VІІ,VІІІ кат.– 1.20 лв./дка
 3. Стъпка на наддаване – 1 лв./дка

      4. Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, на касата на Общината

 1. Дата и час на търга – 04.12.2017г. от 10:00 часа в сградата на Общината

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-413/22.11.2017 г. на кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-413/22.11.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост, за търговски нужди, включващи и продажба на карти и билети за гр.тр, нах. се на 3 спирки на автобус № 54, в  гр.Божурище:

-Павилион в авт.сп. на авт. № 54(посока Божурище), на кръстовището на ул.Христо Ботев и бул.Европа- 3.00 м2; нач.тр.цена – 7.80 лв. без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в авт.сп. на авт. № 54 (кметство Божурище), срещу Уникредит Булбанк- 3.32м2; нач.тр.цена – 8.63 лв. без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион за търговски нужди в масивна авт. сп.–навес, на авт. № 54(посока София), на кръстовището на ул.Христо Ботев и бул.Европа- 4 м2; нач.тр.цена – 10.40 лв. без ДДС; депозит – 11.00 лв.

1.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на Общината

2.Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 01.12.2017 г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 04.12.2017 г.

4.Дата и час на провеждане на търга – 04.12.2017г.,от 11.00 часа, в сградата на Общината

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем на масивна сграда бивш „МЛАДЕЖКИ ДОМ“, с площ 305 кв.м.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-133/04.04.2017г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА:

за отдаване под  наем на масивна сграда бивш „МЛАДЕЖКИ ДОМ“, с площ 305 м2,

в УПИ IV, кв.25 за организиране на фитнес, бодибилдинг и други дейности, свързани

с активен спорт с административен адрес: гр. Божурище, ул. Бор №16.

1.Начална тръжна.цена – 671,00 лв. без ДДС;

2.Депозит –  806,00 лв.;

3.Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

4.Оглед на обекта – от 10.00 до 12.00 часа до 20.04.2017 г.

5.Дата и час на провеждане на търга – 21.04.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

6.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 21.04.2017 г.

Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОФИСИ В МАСИВНА СГРАДА „ЛАВА СЕРВИЗ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-81/17.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наема помещения за офиси в масивна сграда „Лава сервиз“ с адм. адрес

гр. Божурище, ул. „Добри Чинтулов“ №2:

Офис №1 – 24 кв.м; нач.цена –52,80 лв. без ДДС; депозит- 64 лв.

Офис №4 – 34 кв.м; нач.цена – 74,80 лв. без ДДС; депозит- 90 лв.

 Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

 Оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 24.04.2017г.

 Дата и час на провеждане на търга – 05.04.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината.

 Срок за предоставяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 05,04,2017г. 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА НА 10 блокчета клетки за зайци (еднотипни, колонни кафези2×3).

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-66/10.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА НА 10 блокчета клетки за зайци (еднотипни, колонни кафези2×3).

1.Начална тр.цена-61.20 лева, без ДДС за единичен блок клетка за зайци.

2.Депозит-7.00 лева

3.Оглед: до 30.03.2017 г., в часовете от 09.00 – 10.00 ч.

4.Тръжна документация–на касата на общината срещу 20 лв. с ДДС.

5.Дата, място и час на провеждане на търга – 31.03.2017 г. от 10:00 часа в заден двор на общината, при клетките.

6.Срок за закупуване на тр.документация-до 09.30 ч. на 31.03.2017 г.

7.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гараж с площ от 43кв.м., находящ се в сградата на Поликлиниката

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-65/10.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гараж с площ от 43кв.м., находящ се в сградата на Поликлиниката

1.Начална тръжна цена-111.80 лева на месец, без ДДС.

2.Депозит-135.00 лева

3.Оглед: до  28.03.2017 г., в часовете от 10.00 -12.00 часа

4.Тръжна документация–на касата на общината срещу 20 лв. с ДДС.

5.Дата, място и час на провеждане на търга – 29.03.2017 г. от 11:00 часа в сградата на общинска администрация.

6.Срок за закупуване на тр.документация-до 10.00 ч. на 29.03.2017 г.

7.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2016-2017 г.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
На основание заповед №РД-410/08.11.2016г. на кмета на общината
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:
зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2016-2017 г. :
– 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.
– 101,481 дка и 35,514 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–ниви ІV кат.
– 151,873 дка, м.Шаварковица, с.Росоман–нива VІІІ кат.
–  233,420 дка, м.Лазаров камък, с.Храбърско – нива VІІ кат.
1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 18 лв./дка.,за VІІ, VІІІ кат.– 12 лв./дка
2. Депозит за участие: за ІV кат. зем.земя– 1,80 лв./дка.,за VІІ,VІІІ кат.– 1,20 лв./дка
3. Стъпка на наддаване – 1 лв./дка
4.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, на касата на Община Божурище
5. Дата и час на търга – 22.11.2016г. от 10:00 часа