ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА Павилиони на Общински пазар гр.Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-410/21.11.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

Павилиони на Общински пазар гр.Божурище за търговия и услуги:

 • Павилион С7 – 6 кв.м. – Нач.тр.цена 30 лв. с ДДС; Депозит – 3 лв.
 • Павилион В1 – 9 кв.м. -Нач.тр.цена – 45 лв. с ДДС; Депозит – 4.50 лв.

1.Оглед на имота, обект на търга –03.12.2018 г. до 07.12.2018 г., вкл., в часовете от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общ. администрация – стая №7.

2.Тръжна документация – получава се на касата на общината, след заплащане на 20.00 лева, с ДДС до 16.30 часа на 11.12.2018 г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие–до 17:30 часа на 11.12.2018г. в деловодството на общината.

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 12.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

5.Допълнителна информация на тел.02/9932913 / в.110

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.52

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-406/21.11.2018 г. на кмета на Община Божурище, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.52, с площ 19880м2, с.Гурмазово, м.Соленяко, ТПТ: земеделска, НТП: Нива
1.Начална тръжна цена – 33 398.00 лева, без ДДС
2.Депозит за участие – 3 339.80 лева
3.Тръжна документация – получава се на касата на общината, най-късно до 13:00 часа на 07.12.2018г. срещу сумата от 50.00 (петдесет) лева.
4.Оглед на имота – от 03.12.2018г. – 07.12.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – в срок до 14:00 часа на 07.12.2018г. в непрозрачен плик в деловодството на общината.
6. Дата, час и място на провеждане на търга – 10.12.2018 г. от 15:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация – на тел.02/9932913, в.110

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.51

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-405/21.11.2018 г. на кмета на Община Божурище, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.51, с площ 18000 м2, с.Гурмазово, м.Соленяко, ТПТ: земеделска, НТП: Нива
1.Начална тръжна цена – 30 240.00 лева, без ДДС
2.Депозит за участие – 3 024.00 лева
3.Тръжна документация – получава се на касата на общината, най-късно до 13:00 часа на 07.12.2018г. срещу сумата от 50.00 (петдесет) лева.
4.Оглед на имота – от 03.12.2018г. – 07.12.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – в срок до 14:00 часа на 07.12.2018г. в непрозрачен плик в деловодството на общината.
6. Дата, час и място на провеждане на търга – 10.12.2018 г. от 13:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.50

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-404/21.11.2018 г. на кмета на Община Божурище, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.50, с площ 18 070 м2, с.Гурмазово, м.Соленяко, ТПТ: земеделска, НТП: Нива
1.Начална тръжна цена – 30 358.00 лева, без ДДС
2.Депозит за участие – 3 035.80 лева
3.Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 13:00 часа на 07.12.2018г. срещу сумата от 50.00 (петдесет) лева.
4.Оглед на имота – от 03.12.2018г. – 07.12.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – в срок до 14:00 часа на 07.12.2018г. в непрозрачен плик в деловодството на общината.
6. Дата, час и място на провеждане на търга – 10.12.2018 г. от 11:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация – на тел.02/9932913, в.110

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.49

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-403/21.11.2018 г. на кмета на Община Божурище, обявява търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 18174.64.49, с площ 20 567 м2, с.Гурмазово, м.Соленяко, ТПТ:земеделска, НТП: Нива
1.Начална тръжна цена – 34 553.00 лева, без ДДС
2.Депозит за участие – 3 455.30 лева
3.Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 13:00 часа на 07.12.2018г. срещу сумата от 50.00 (петдесет) лева.
4.Оглед на имота – от 03.12.2018г. – 07.12.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – в срок до 14:00 часа на 07.12.2018г. в непрозрачен плик в деловодството на общината.
6. Дата, час и място на провеждане на търга – 10.12.2018 г. от 09:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещение Аптека

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-395 от 13.11.2018 г. на Кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на помещение Аптека, с площ от 224 кв.м., актувано с АЧОС № 453/13.05.2004 г., част от сградата на Поликлиниката в гр.Божурище, Община Божурище, находяща се в УПИ X, кв.89 по плана на гр.Божурище, за срок от 10 (десет) години, за Аптека.

 1. Начална тръжна цена

– 582.40 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

839.00 лева

 1. Тръжна документация – получава се на касата на общината, най-късно до 16:30 часа на 03.12.2018г., след заплащане на 50,00 лева, с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 26.11.2018 г. до 30.11.2018 г., в часовете между 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 03.12.2018г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 04.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.
 5. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЯВЯ ЗА ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-380/06.11.2018г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр.цена-1800.90 лева, без ДДС.

2.Депозит-180.09 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед:от 07.11.2018 г. до 14.11.2018 г., вкл., в часовете от 09.00 часа до 16.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация–стая № 7.

 1. Срок за закупуване на тр.документация-най-късно до 16:30 часа на 22.11.2018г. и се заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС.

6.Дата, място и час на провеждане на

търга – 23.11.2018г. от 10:30 часа в сградата на Общината.

7.Доп.информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: І. Павилиони на Общински пазар гр.Божурище за търговия и услуги:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-325/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

І. Павилиони на Общински пазар гр. Божурище за търговия и услуги:

 • Павилион D3 – 4 кв.м.     –     Нач. цена20 лв. с ДДС;    Депозит – 24 лв.
 • Павилиони C6 ,C5– 6кв.м. –   Нач. цена – 30 лв. с ДДС;    Депозит – 36 лв.
 • Павилиони C8 + D6– 10 кв.м. – Нач. цена – 50 лв. с ДДС;  Депозит – 60 лв.

ІІ. Общински терени за временно поставяне на обекти, както следва:

– Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион на Български спортен тотализатор – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион за книжарница  – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 17 кв.м., отреден за поставяне на павилион за авточасти   – Нач.цена – 85 лв. с ДДС;  Депозит – 102 лв.

1.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

2.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

3.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 14.00 часа в сградата на общината.

5. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Площ от 2кв.м. за поставяне вендинг автомат за топли напитки, разположен във фоайето на сградата на Общината-гр.Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-324/08.10.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Площ от 2 кв.м. за поставяне вендинг автомат за топли напитки, разположен във фоайето на сградата на Общината-гр. Божурище

1.Начална тръжна цена: 5.20 лв. на месец без ДДС

2.Депозит за участие: 7.00 лв.

3.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

4.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

5.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

6.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от .11.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-323/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА  ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр. цена-2 001.00 лева, без ДДС.

2.Депозит-200.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

 1. Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 17.30 часа на 25.10.2018 г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

6. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110