ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-145/17.04.2018 г. на кмета на Община Божурище ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ заУчредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обект – 30 кв.м.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-145/17.04.2018г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ заУчредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обект – 30 кв.м. в УПИ II-за търговски дейности, услуги и трафопост, кв.35 по плана на гр.Божурище, целият с площ от 276 кв.м.

1.Начална тръжна цена – 4 950.00 лева,без включен ДДС (върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС)

 1. Депозит за участие: – 594.00 лева
 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС, най-късно до 16.30 часа на 02.05.2018 г.
 2. Оглед на имота – от 25.04.2018 г.-27.04.2018 г., вкл., от 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17.30 часа на 02.05.2018 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.05.2018 г. от 14,00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел. 02/9932913, в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед № РД-118 от 03.04.2018 г. на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД -118 от 03.04.2018 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещения № 10 и № 16, с предназначение на същите за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 кв.м. в сутерена на Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин, находяща се в УПИ I 172, кв.14, с.Пожарево, Община Божурище (сградата на Кметство с.Пожарево).

 1. Начална тръжна цена

– 79.50 лева, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

– 115.00 лева

 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 20,00 лева, с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 23.04.2018 г. до 27.04.2018 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на кмета на с.Пожарево-моб.тел.0882882014.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 08.05.2018г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 09.05.2018 г. от 09.30 часа в сградата на общината.

7.Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед №РД-106/23.03.2018г. на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-106/23.03.2018г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАна САПП ЗИЛ-131 АРС-14, собственост на ОбщинаБожурище.

1.Начална тр.цена-5 905.00 лева, без ДДС.Върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС.

2.Депозит-709.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед: всеки работен ден от 26.03.2018 г.–05.04.2018 г., в часовете между 09.00 часа и  11.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация.

5.Тръжна документация-закупува се и се заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС, най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г.

6.Дата, място и час на провеждане натърга – 12.04.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на Община Божурище

7.Срок за закупуване на тр.документация-най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г.За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

8.Доп.информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед №РД-107/23.03.2018г. на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-107/23.03.2018г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА наТАПП ГАЗ-66, РЕГ.№ ВА108157

1.Начална тр.цена-3 981.00 лева, без ДДС.Върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС.

2.Депозит-478.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед: всеки работен ден от 26.03.2018 г.–05.04.2018 г., в часовете между 09.00 часа и  11.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация.

5.Тръжна документация-закупува се и се

заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС, най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г.

6.Дата, място и час на провеждане на

търга – 12.04.2018 г. от 11:00 часа, в

сградата на Община Божурище

7.Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

8.Доп. информация – на тел.02/993 29 13 /в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед №РД-105/23.03.2018г. на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-105/23.03.2018г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр.цена-2 903.00 лева, без ДДС.Върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС.

2.Депозит-349.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед: всеки работен ден от 26.03.2018 г.–05.04.2018 г., в часовете между 09.00 часа и  11.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация.

5.Тръжна документация-закупува се и се

заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС, най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г.

6.Дата, място и час на провеждане на

търга – 12.04.2018 г. от 15:00 часа, в

сградата на Община Божурище

7.Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

8.Доп.информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед № РД-103 от 23.03.2018 г.на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-103 от 23.03.2018 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общо заведение, състоящо се от Бюфет № 2 в Масивна производствено-техническа сграда (кметство с.Пролеша) със ЗП 28,55 кв.м., актуван с акт за публична собственост №419/09.12.2003г. и Градински навес към сградата на кметство с.Пролеша с площ 37,75 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС 819/19.03.2012 г., находящи се в УПИ Іклуб,магазин, трафопост, кв.25 по ПР на с.Пролеша.

 1. Начална тръжна цена

– 99.45 лева, без включен ДДС;Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

– 120.00 лева

 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 20,00 лева, с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 26.03.2018 г. до 05.04.2018 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на кмета на с.Пролеша-тел.0882882019
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 10.04.2018г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 11.04.2018 г. от 11.00 часа в сградата на общината.
 5. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед № РД-104 от 23.03.2018 г.на Кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-104 от 23.03.2018 г.на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

помещение с площ от 26,50 кв.м., от които салон с площ от 18 кв.м. и склад от 8,50 кв.м., предназначено за Аптека,в сграда, находяща се в УПИ І, кв.25 по плана на с.Пролеша,  актувана с акт за публична общинска собственост АПОС 419/09.12.2003 г.

 1. Начална тръжна цена

– 39.75 лева, без включен ДДС;Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

 1. Депозит за участие:

 – 50.00 лева

 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 20,00 лева, с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 26.03.2018 г. до 05.04.2018 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на кмета на с.Пролеша, тел.0882882019
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 10.04.2018г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 11.04.2018 г. от 14.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание Заповед №РД-102/23.03.2018 г. на Кмета на Община Божурище ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-102/23.03.2018г. на Кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на урегулиран поземлен имот–УПИ Vобщ., кв.21 по ПРЗ на гр.Божурище с площ 8 510 м2, частна общинска собственост.

1.Начална тръжна цена – 909 976.80 лева, с включен ДДС

2. Депозит за участие: – 90 997.68 лева

3. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.

4. Оглед на имота – от 26.03.2018г.- 30.03.2018г., вкл., от 09:00 до 11:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

5. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,30 часа на 05.04.2018 г. в деловодството на общината.

6. Дата, място и час на провеждане на търг-10.04.2018 г. от 11,00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-20/15.01.2018 г. на кмета на Община Божурище ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Учредяване на безсрочно право на строеж .

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-20/15.01.2018г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Учредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със ЗП 736.00 кв.м. и РЗП 2697.00 кв.м. в УПИ II-599 за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.37, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище, целият с площ от 2322 кв.м., частна общинска собственост.

      1.Начална тръжна цена – -174 168,00 лв. с включен ДДС

 1. Депозит за участие: – 17 416.80 лева
 1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.
 2. Оглед на имота – от 16.01.2018 г.-19.01.2018 г., вкл., от 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,00 часа на 25.01.2018 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.01.2018 г. от 11,00 часа в сградата на общината.

      7.Доп.информация – на тел.02/9932913,в.110

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА На основание заповед №РД-4/09.01.2018 г. на кмета на общината ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-4/09.01.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на 3 павилиона – общинска собственост, за разпространение на печатни издания и билети и карти за масовия градски транспорт, нах. се на 3 спирки на автобус № 54, в  гр. Божурище:

-Павилион в авт. сп. на авт. № 54(посока Божурище), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 3.00 м2; нач.тр.цена – 7.80 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в авт.сп. на авт. № 54 (кметство Божурище), срещу Уникредит Булбанк- 3.32м2; нач.тр.цена – 8.63 лв./месец без ДДС; депозит – 10.00 лв.

– Павилион в масивна авт. сп.–навес, на авт. № 54(посока София), на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа- 4 м2; нач.тр.цена – 10.40 лв./месец без ДДС; депозит – 11.00 лв.

1.Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на Общината

2.Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 19.01.2018г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.30 часа на 23.01.2018г.(в деловодството на Общината)

4.Дата и час на провеждане на търга – 23.01.2018 г.,от 11.00 часа, в сградата на Общината.