ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: І. Павилиони на Общински пазар гр.Божурище за търговия и услуги:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-325/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

І. Павилиони на Общински пазар гр. Божурище за търговия и услуги:

  • Павилион D3 – 4 кв.м.     –     Нач. цена20 лв. с ДДС;    Депозит – 24 лв.
  • Павилиони C6 ,C5– 6кв.м. –   Нач. цена – 30 лв. с ДДС;    Депозит – 36 лв.
  • Павилиони C8 + D6– 10 кв.м. – Нач. цена – 50 лв. с ДДС;  Депозит – 60 лв.

ІІ. Общински терени за временно поставяне на обекти, както следва:

– Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион на Български спортен тотализатор – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион за книжарница  – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 17 кв.м., отреден за поставяне на павилион за авточасти   – Нач.цена – 85 лв. с ДДС;  Депозит – 102 лв.

1.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

2.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

3.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 14.00 часа в сградата на общината.

5. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Площ от 2кв.м. за поставяне вендинг автомат за топли напитки, разположен във фоайето на сградата на Общината-гр.Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-324/08.10.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Площ от 2 кв.м. за поставяне вендинг автомат за топли напитки, разположен във фоайето на сградата на Общината-гр. Божурище

1.Начална тръжна цена: 5.20 лв. на месец без ДДС

2.Депозит за участие: 7.00 лв.

3.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

4.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

5.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

6.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от .11.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗАПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-323/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА  ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр. цена-2 001.00 лева, без ДДС.

2.Депозит-200.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

  1. Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 17.30 часа на 25.10.2018 г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

6. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ XXIII451, кв.22, с.Храбърско, Община Божурище, с площ по графични данни 500м2.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-328/08.10.2018 г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ XXIII451, кв. 22, с. Храбърско, Община Божурище, с площ по графични данни 500 м2.

1.Начална тръжна цена – 15100.00 лева, без ДДС;

2.Депозит за участие-1510.00 лева

3. Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 16.30 часа на 23.10.2018 г., след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.

4.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

5.Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,30 часа на 23.10.2018 г. в деловодството на общината.

6.Дата, място и час на провеждане на търга-24.10.2018 г. от 14:00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ XX71, кв.22, с.Храбърско, Община Божурище, с площ по графични данни 900м2.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-327/08.10.2018 г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ XX71, кв. 22, с. Храбърско, Община Божурище, с площ по графични данни 900 м2.

1.Начална тръжна цена – 29 300.00 лева без ДДС;

2. Депозит за участие-2930.00 лева

3. Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 16.30 часа на 23.10.2018 г., след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.

4.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

5.Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,30 часа на 23.10.2018 г. в деловодството на общината.

6.Дата, място и час на провеждане на търга-24.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на общината.

7.Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110

Община Божурище, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор 18174.18.190 (018190), с площ 1476 кв.м.,с.Гурмазово,м.„МАТЕРКА”;ТПТ:ЗЕМЕДЕЛСКА, Категория на земята при неполивни условия: 0; НТП: ЛИВАДА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-326/08.10.2018 г. на кмета на Община Божурище, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор 18174.18.190 (018190), с площ 1476 кв.м.,с. Гурмазово, м.„МАТЕРКА”; ТПТ: ЗЕМЕДЕЛСКА, Категория на земята при не поливни условия: 0; НТП: ЛИВАДА

1. Начална тръжна цена – 1200.00 лева, без включен ДДС

2. Депозит за участие – 120.00 лева

3. Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 16.30 часа на 23.10.2018 г., след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.

4.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

5. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,30 часа на 23.10.2018 г. в деловодството на общината.

6. Дата, място и час на провеждане на търг-24.10.2018 г. от 09,00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация–на тел.02/9932913,в.110