На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на „Мандра с млекосъбирателен пункт“, в ПИ с идентификатор 57100.131.12, м. „Кошарите“ с. Пожарево, общ. Божурище

Инвестиционно предложение за изграждане на „Мандра с млекосъбирателен пункт“, в ПИ с идентификатор 57100.131.12, м. „Кошарите“ с. Пожарево, общ. Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “ Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.902 (УПИ Ⅲ-000273, кв. 13А, м. „Спорното“), с. Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение за “ Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.902 (УПИ Ⅲ-000273, кв. 13А, м. „Спорното“), с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350 

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 75 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.63.801, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 75 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.63.801, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище

ПРОТОКОЛ от работата на комисията за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37 и, ал. 1 и ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА В БОЖУРИЩЕ–АПРИЛ 2020

Съобщение, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите, за постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжния

Съобщение, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите, за постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжния

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели) към складова база за и офиси в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. „Новините“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели) към складова база за и офиси в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. „Новините“, с. Гурмазово, община Божурище

Заповед № РД-02-15-27/26.03.2020 г. и приложениe (задание) за разрешавнане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи

Заповед № РД-02-15-27/26.03.2020 г. и приложениe (задание) за разрешавнане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи

Задание за изработване на подробен устройствен план

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ III-171 индустриална и бизнес зона, кв.18 м.“Спортното“ с.Гурмазово, Община Божурище,ПИ с идентификатор 18174.63.801 по КК и КР“

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ III-171 индустриална и бизнес зона, кв.18 м.“Спортното“ с.Гурмазово, Община Божурище,ПИ с идентификатор 18174.63.801 по КК и КР“

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар в ПИ 77246.166.18, м. „Коцин брест“, в кадастралната карта на с. Хераково, община Божурище, Софийска област

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар в ПИ 77246.166.18, м. „Коцин брест“, в кадастралната карта на с. Хераково, община Божурище, Софийска област