Обявление за съобщаване на съставните части на КПИИ в местен вестник за частта в землището на с. Храбърско, общ. Божурище за обект “ Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“

Обявление за съощаване на съставните части на КПИИ в местен вестник за частта в землището на с. Храбърско, общ. Божурище за обект “ Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.) от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.) от „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД.

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.) от „ВАК ИНВЕСТ“ ООД.

Съобщение в ДВ бр.27 от 02.04.2019г. за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхват площад, намиращ се между улици с о.т. 25 – о.т. 26, о.т. 25 – о.т. 34 и о.т. 34 – о.т. 27 по регулационния план на с.Храбърско

Съобщение в ДВ бр.27 от 02.04.2019г. за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхват площад, намиращ се между улици с о.т. 25 – о.т. 26, о.т. 25 – о.т. 34 и о.т. 34 – о.т. 27 по регулационния план на с.Храбърско

Съобщение в ДВ бр.25 от 26.03.2019г. за изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“, в имот с идентификатор 58606.41.186 по КК на с.Пролеша

Съобщение в ДВ бр.25 от 26.03.2019г. за изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“, в имот с идентификатор 58606.41.186 по КК на с.Пролеша

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. – в сила от 16.02.2019г.

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

–             документи от съд или съдебен служител;

–             административни документи;

–             нотариални актове;

–             официални удостоверения върху частни документи;

–             документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 • раждане
 • смърт
 • това, че лицето е живо

 

  • име
 • брак, брачна дееспособност и семейно положение

 

  • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

 

  • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
  • произход или осиновяване
 • местоживеене и/или местопребиваване

 

  • гражданство
 • липса на съдебно минало

 

 • кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/551/BG/public_documents?init=true

Съобщение в ДВ бр.21 от 12.03.2019г. за изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ ХХІV-025093 от кв. 1, м. Герена, с. Хераково

Съобщение в ДВ бр.21 от 12.03.2019г. за изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ ХХІV-025093 от кв. 1, м. Герена, с. Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Модерна логистична база и център за обучение за работа със скеле – ново строителство“ в поземлен имот с идентификатор №18174.60.301, , м. Спорното, с.Гурмазово“

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Модерна логистична база и център за обучение за работа със скеле – ново строителство“ в поземлен имот с идентификатор №18174.60.301, , м. Спорното, с.Гурмазово“

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното: Възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, когато има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното: Възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, когато има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното: Възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, когато има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.