На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ III-171 индустриална и бизнес зона, кв.18 м.“Спортното“ с.Гурмазово, Община Божурище,ПИ с идентификатор 18174.63.801 по КК и КР“

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху УПИ III-171 индустриална и бизнес зона, кв.18 м.“Спортното“ с.Гурмазово, Община Божурище,ПИ с идентификатор 18174.63.801 по КК и КР“

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар в ПИ 77246.166.18, м. „Коцин брест“, в кадастралната карта на с. Хераково, община Божурище, Софийска област

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар в ПИ 77246.166.18, м. „Коцин брест“, в кадастралната карта на с. Хераково, община Божурище, Софийска област

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.“ в поземлен имот с идентификатор 77246.25.109, м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.“ в поземлен имот с идентификатор 77246.25.109, м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на шестнадесет жилищни сгради и четири собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.208, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на шестнадесет жилищни сгради и четири собствени водоизточника с дълбочина до 9 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.208, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

Постъпило заявление, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, от ЗВ данни и документи.

Постъпило заявление, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, от ЗВ данни и документи.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 60-75м“, в поземлен имот с идентификатор 77400.131.606, с. Храбърско, община Божурище.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 60-75м“, в поземлен имот с идентификатор 77400.131.606, с. Храбърско, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м“, находящи се в м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м“, находящи се в м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Шестнадесет жилищни сгради“, находящи се в м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Шестнадесет жилищни сгради“, находящи се в м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2018Г. – 30.04.2019Г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2018Г. – 30.04.2019Г.

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите със заявление с вх. № ПВ2-00141/30.07.2018г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал.1,2,10 от Закона за водите.

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите със заявление с вх. № ПВ2-00141/30.07.2018г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал.1,2,10 от Закона за водите.