Съобщение в ДВ бр.30 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-псрцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект „Цех за сурови блокчета от плодове и ядки“ в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.30 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-псрцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект „Цех за сурови блокчета от плодове и ядки“ в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. за изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от „Маркос“-ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. на основание чл.128 ал.1 чл.12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от „Маркос“- ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори по опис

Съобщение в ДВ бр.91 от 6.10.2016г. Решение за одобрен проект за ПУП-ПП за обект: Външно електрозахранване на приемо-предавателна станция с. Мала Раковица

Съобщение в ДВ бр.91 от 6.10.2016г. Решение за одобрен проект за ПУП-ПП за обект: Външно електрозахранване на приемо-предавателна станция с.Мала Раковица, Община Божурище, София област

Уведомление за извършване на СМР – регулярни ремонтни дейности на отпичен кабел на участък от пътя София – Калотина, през м.ноември 2016

Уведомително писмо от „Тюрк Телеком Интърнешънъл БТ“ за извършване през м.ноември 2016г. на регулярни ремонтни дейности на оптичен кабел в участък от международен тъп София-Калотина – вх. №П-В-1033/02.11.2016г.

Уведомление за извършване на СМР – регулярни строителни дейности на оптичен кабел

 

Съобщение в ДВ бр.49 от 28.06.2016г. за изработен проект за ПУП за обект за обект: „Външно ел. Захранване на „Еднофамилна жилижна сграда” УПИ ХІ-166015, кв. 3, по плана на с. Хераково”

Съобщение в ДВ бр.49 от 28.06.2016г. за изработен проект за ПУП за обект за обект: „Външно ел. Захранване на „Еднофамилна жилижна сграда” УПИ ХІ-166015, кв. 3, по плана на с. Хераково” 

Съобщение в ДВ бр.49 от 28.06.2016г. за изработен проект за ПУП за обект „Външно електро захранване на приемо – предавателна станция(ППС) SO 1451_Mala Rakovitsa в ПИ 044025 с. Мала Раковица“

Съобщение в ДВ бр.49 от 28.06.2016г. за изработен проект за ПУП за обект „Външно електро захранване на приемо – предавателна станция(ППС) SO 1451_Mala Rakovitsa в ПИ 044025 с. Мала Раковица“

Нови изисквания за извършване на адресна регистрация

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С последните промени в Закона за гражданската регистрация (обн. ДВ бр.67 от 1999г. и посл. изм. бр.9 от 2011г.) „за извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:

1. Документ за собственост

2. Договор за ползване на имота за жилищни нужди”

Освен това собственикът на имота трябва да декларира съгласието си съответното лице да бъде регистрирано на адреса.

В тази връзка Ви уведомяваме, че за да бъде направена адресна регистрация на адрес на територията на община Божурище е необходимо да се представи пред съответните служители в служба ГРАО и кметствата по населени места, документ за собственост на имота /във всички случаи/ и собственоръчно подписана пред длъжностните лица декларация по образец от собственика, в случай че регистриращото се лице не е собственик.

Декларацията може да бъде и с нотариална заверка на подписа на собственика, което го освобождава от задължението да се яви пред длъжностните лица.