Съобщение в ДВ бр.50 от 23.06.2017г. за изработен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I – 000273, кв.14а, УПИ IV- 000273, кв.14, УПИ I – 000273, кв.15, УПИ IV – 00273 кв.15, м. Спорното, с.Гурмазово.

Съобщение в ДВ бр.50 от 23.06.2017г. за изработен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I – 000273, кв.14а, УПИ IV- 000273, кв.14, УПИ I – 000273, кв.15, УПИ IV – 00273 кв.15, м. Спорното, с.Гурмазово.

Съобщение в ДВ бр.49 от 20.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираната територия в обхват на полски път с идентификатор 18174.8.80 по кадастрална карта и кадастралните регистри за с.Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр.49 от 20.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираната територия в обхват на полски път с идентификатор 18174.8.80 по кадастрална карта и кадастралните регистри за с.Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр. 48 от 16.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническа инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираните територии – за обект: Трасе на разпределителен газопровод от ” Маркос”-ООД, до регилацията на с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр. 48 от 16.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническа инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираните територии – за обект: Трасе на разпределителен газопровод от ” Маркос”-ООД, до регилацията на с. Гурмазово, община Божурище.

09-11 юни МЕЖДУНАРОДНО РЕТРО РАЛИ БЪЛГАРИЯ

Presentation_Fiva_bg

Състезателите и ретро автомобилите им, се очаква да пристигнат в гр. Божурище, в неделя, 11 юни 2017г., около 13 часа.

Заповядайте на старото обръщало на автобус №54,  на центъра на града, за да изчакаме и да се насладим на колите, носещи не само авторитет и сантимент, но и класа и респект към  тях и поддръжката им от страна на техните собственици!

 

Plakat RR 2017_v5

Съобщение в ДВ бр.36 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-псрцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект „Цех за сурови блокчета от плодове и ядки“ в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.36 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-парцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект „Цех за сурови блокчета от плодове и ядки“ в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Проект за ПУП

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Проект за ПУП – ПП

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. за изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от „Маркос“-ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. на основание чл.128 ал.1 чл.12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от „Маркос“- ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори по опис

Съобщение в ДВ бр.91 от 6.10.2016г. Решение за одобрен проект за ПУП-ПП за обект: Външно електрозахранване на приемо-предавателна станция с. Мала Раковица

Съобщение в ДВ бр.91 от 6.10.2016г. Решение за одобрен проект за ПУП-ПП за обект: Външно електрозахранване на приемо-предавателна станция с.Мала Раковица, Община Божурище, София област