Съобщение в ДВ бр.42 от 28 май 2019г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ ІІ-000273, УПИ ІV-000273, индустриална и бизнес зона, кв.14, и улица с осови точки 144, 145, 146, 147 и проект за ПУП – ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор №18174.61.274, м.Матерка и поземлен имот с идентификатор №18174.71.12, м.Спорното, с.Гурмазово

Съобщение в ДВ бр.42 от 28 май 2019г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ ІІ-000273, УПИ ІV-000273, индустриална и бизнес зона, кв.14, и улица с осови точки 144, 145, 146, 147 и проект за ПУП – ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор №18174.61.274, м.Матерка и поземлен имот с идентификатор №18174.71.12, м.Спорното, с.Гурмазово

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС от „Фемили ЕЙ ДИ Пропъртис“ ЕООД

Обявление за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник“ в ПИ с идентификатор №77400.131.606, с.Хераково

ЗАПОВЕД №РД-204/04.06.2019Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО РЕДА НА ЧЛ.99Б ОТ ЗГР НА ВСИЧКИ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

ЗАПОВЕД №РД-204/04.06.2019г. за извършване на проверка по реда на чл.99б от ЗГР на всички адресни регистрации, извършени на територията на общинатапрез последните 12 месеца

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи.

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)