ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Ще бъде извършена проверка за опасни дървета по бул. „Европа“.

Комисията ще извърши проверка, за наличието или липсата на опасни дървета представляващи опасност за живота и здравето на жителите на Община Божурище по бул. „Европа“.
При наличието на застрашаващи здравето на гражданите на Община Божурище дървета, комисията ще предприеме всички необходими мерки за обезопасяване на тротоарното пространство, около констатираните като опасни дървета, с оглед безопасното преминаване на гражданите.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на с. Гурмазово община Божурище на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ. бр.25/2003г.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на с. Гурмазово, община Божурище на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ. бр.25/2003г.)

Съобщение в ДВ бр.75 от 15.09.2017г. за обявяване на Решение №147 от 07.08.2017г. на Общински съвет – Божурище

Обявяване на решение №147 от 07.08.2017г. на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ ІV-000273, за озеленяване, кв.14, м.Спорното, с.Гурмазово, УПИ І-000273, инфраструктура и озеленяване и УПИ ІV-000273, за иднустриална и безнес зона, кв.15, м.Спорното, с.Гурмазово и ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 1874.63.171, м.Батарията и ПИ с идентификатор №18174.71.270, м.Спорното, с.Гурмазово

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.40, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.24г., ал.9 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ     СОФИЙСКА  ОБЛАСТ

2227 Божурище,бул.”Европа”85., 02/993 29-13, факс 02/993  31-04

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.40, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.24г., ал.9 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, Софийска област с БУЛСТАТ 000776071 и адрес на управление: гр. Божурище, бул. Европа №85, представлявана от ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМОВ – Кмет Община Божурище и ДАРИНА  ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА – Началник отдел „ФБЧР”

Лице за контакт: Цветелина Петрова Димитрова – мл.експерт Отдел ИДЕУС, тел.0878131790

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население на с.Храбърско,Община Божурище за Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 77400.97.1 (номер по предходен план № 097001), актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1003/10.11.2014 г., вписан на 18.12.2014 г., вх.рег.№ 2425, акт № 30, том 10, дело № 1874/2014 г., им.п. 19644 в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Сливница, с поземлен имоти (ПИ) частна собственост на Надя Цветанова Христова, с идентификатор 77400.97.18 (номер по предходен план № 097018) и ПИ с идентификатор 77400.97.19 (номер по предходен план № 097019), находящи се в землището на село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, Община Божурище, с цел разширяване на гробищния парк в с.Храбърско.