На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 60-75м“, в поземлен имот с идентификатор 77400.131.606, с. Храбърско, община Божурище.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 60-75м“, в поземлен имот с идентификатор 77400.131.606, с. Храбърско, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м“, находящи се в м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и два собствени водоизточника с дълбочина до 9 м“, находящи се в м. „Герена“, с. Хераково, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Шестнадесет жилищни сгради“, находящи се в м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Шестнадесет жилищни сгради“, находящи се в м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2018Г. – 30.04.2019Г.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2018Г. – 30.04.2019Г.

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите със заявление с вх. № ПВ2-00141/30.07.2018г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал.1,2,10 от Закона за водите.

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите със заявление с вх. № ПВ2-00141/30.07.2018г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал.1,2,10 от Закона за водите.

На основание чл.6, ал.1, т.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), към засегнатото население за инвестиционно предложение за „Жилищни сгради“ в пет новопроектирани УПИ по плана на с. Хераково, община Божурище, местност „Бели брег“.

На основание чл.6, ал.1, т.9 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), към засегнатото население за инвестиционно предложение за „Жилищни сгради“ в пет новопроектирани УПИ по плана на с. Хераково, община Божурище, местност „Бели брег“.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ и „Компресорно помещение“ към обект „Обтично производство Божурище“, находящи се в м. „Спорното“, с. Гурмазово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ и „Компресорно помещение“ към обект „Обтично производство Божурище“, находящи се в м. „Спорното“, с. Гурмазово.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“, в територията на община Божурище – в землището на с. Пролеша

Инвестиционно предложение: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“, в територията на община Божурище – в землището на с. Пролеша

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми в УПИ І-40, кв.7 по плана на гр.Божурище“ от „КЕНДИ“ ООД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми в УПИ І-40, кв.7 по плана на гр.Божурище“ от „КЕНДИ“ ООД

Решение №139-МИ от 01.08.2019г. на Общинска избирателна комисия – Божурище Искане на Ваня Аризанова и Снежана Атанасова – общински съветници, направено с докладна записка до ОбС Божурище вх.№ Д-171/25.07.2019 г. за прекратяване на мандата на кмета на Община Божурище- Георги Николаев Димов

Решение №139-МИ от 01.08.2019г. на Общинска избирателна комисия – Божурище Искане на Ваня Аризанова и Снежана Атанасова – общински съветници, направено с докладна записка до ОбС Божурище вх.№ Д-171/25.07.2019 г. за прекратяване на мандата на кмета на Община Божурище- Георги Николаев Димов