На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се обявява проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „ТК – Епона, Храбърско, Божурище“, м. Оборище, с. Храбърско, Общ. Божурище, обл. Софийска – за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели за обекта „Ферма за отглеждане на коне“.

На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се обявява проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец „ТК – Епона, Храбърско, Божурище“, м. Оборище, с. Храбърско, Общ. Божурище, обл. Софийска – за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели за обекта „Ферма за отглеждане на коне“.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база с офиси и тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди“, в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. „Новините“, с. Гурмазово, община Божурище

Инвестицонно предложение за „Изграждане на складова база с офиси и тръбен кладенец за захранване на тоалетни казанчета, поливна система и противопожарни нужди“, в поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. „Новините“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки-носачки, съхранение на готова продукция, сграда за персонала и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м.“, в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, м. „Круша“, село Пожарево, община Божурище

Инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки-носачки, съхранение на готова продукция, сграда за персонала и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м.“, в поземлен имот с идентификатор 57100.83.1, м. „Круша“, село Пожарево, община Божурище

Съобщение в ДВ бр. 54 от 16.06.2020г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПП

В ДВ бр. 54 от 16.06.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – парцеларен план в обхват „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.220, касаещ реконструкцията на съществуващи инженерни мрежи, на територията на с.Храбърско

Държавен вестник бр. 54

Проектна документация

Чертеж – част 1, Чертеж – част 2, Чертеж – част 3

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на „Ферма за пъдпъдъци“, в поземлен имот с идентификатор 18174.15.37, м. „Новините“ село Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение за изграждане на „Ферма за пъдпъдъци“, в поземлен имот с идентификатор 18174.15.37, м. „Новините“ село Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за изграждане на „Мандра с млекосъбирателен пункт“, в ПИ с идентификатор 57100.131.12, м. „Кошарите“ с. Пожарево, общ. Божурище

Инвестиционно предложение за изграждане на „Мандра с млекосъбирателен пункт“, в ПИ с идентификатор 57100.131.12, м. „Кошарите“ с. Пожарево, общ. Божурище

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “ Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.902 (УПИ Ⅲ-000273, кв. 13А, м. „Спорното“), с. Гурмазово, община Божурище

Инвестиционно предложение за “ Изграждане на паркинг за товарни автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 18174.62.902 (УПИ Ⅲ-000273, кв. 13А, м. „Спорното“), с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици № 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350 

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 75 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.63.801, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 75 м.“ в поземлен имот с идентификатор 18174.63.801, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище

ПРОТОКОЛ от работата на комисията за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно реда, предвиден в чл. 37 и, ал. 1 и ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА В БОЖУРИЩЕ–АПРИЛ 2020