Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на трасе на водопровод за водоснабдяване на УПИ ІІІ-020011, кв.51 по плана на с.Гурмазово“

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на уличен водопровод за водонсабдяване на УПИ ІІІ-020011, кв.51 по плана на с.Гурмазово

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Шест броя жилищни сгради и собствен водоизточник“ в шест новопроектирани урегулирани поземлени имоти по плана на с.Гурмазово, образувани от ПИ с идент. № 18174.19.139, м.Дуняш

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Шест броя жилищни сгради и собствен водоизточник“ в шест новопроектирани урегулирани поземлени имоти по плана на с.Гурмазово, образувани от ПИ с идент. № 18174.19.139, м.Дуняш

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Един брой сграда за административни и търговски дейности и един брой сграда за складова база за промишлени стоки“ в имот идент. №58606.22.17, м.“Горни соват“, с.Пролеша

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Един брой сграда за административни и търговски дейности и един брой сграда за складова база за промишлени стоки“ в имот идент. №58606.22.17, м.“Горни соват“, с.Пролеша

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Един брой сграда за административни и търговски дейности и един брой сграда за складова база за промишлени стоки“ в имот идент. №58606.19.155, м.“Долен соват“, с.Пролеша

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Един брой сграда за административни и търговски дейности и един брой сграда за складова база за промишлени стоки“ в имот идент. №58606.19.155, м.“Долен соват“, с.Пролеша

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 9 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.51.49, м.“Дъб“, с.Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 9 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.51.49, м.“Дъб“, с.Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 6 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.48.23, м.“Орозица“, с.Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 6 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.48.23, м.“Орозица“, с.Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Един брой сграда за административни и търговски дейности и един брой сграда за складова база за промишлени стоки“ в имот идент. №58606.19.156, м.“Долен соват“, с.Пролеша

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 23 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.48.25, м.“Орозица“, с.Хераково

Обявление до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Ниско етажно жилищно строителство – 23 бр. жилищни сгради“ в имот идент. №77246.48.25, м.“Орозица“, с.Хераково

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното:

 

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ) гласи следното: