На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и рвда за извършване на оценка върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ., бр., 25/2003г., изм. и доп.)

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и рвда за извършване на оценка върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ., бр., 25/2003г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение в ДВ бр.44 от 29.05.2018г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват улица с осови точки 241, 237а, 230, 339 между квартал 22 и квартал 90 и УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ. за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22 по плана на гр.Божурище

Съобщение в ДВ бр.44 от 29.05.2018г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват улица с осови точки 241, 237а, 230, 339 между квартал 22 и квартал 90 и УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ. за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22 по плана на гр.Божурище

Списъци на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Списък на имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Съобщение в ДВ бр.21 от 09.03.2018г. за изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к , ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „До кметството“ в землището на с.Пожарево и и на местност „Янчин завой“, махала „Бобен“ в землището на с.Хераково, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.21 от 09.03.2018г. за изработен помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к , ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „До кметството“ в землището на с.Пожарево и и на местност „Янчин завой“, махала „Бобен“ в землището на с.Хераково, община Божурище