Съобщение в ДВ бр.89 от 26.10.2018г. за изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп до имот № 58606.19.57 местност Долен Соват, с. Пролеша, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр.89 от 26.10.2018г. за изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп до имот № 58606.19.57 местност Долен Соват, с. Пролеша, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр.67 от 14.08.2018г. за изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп към обект „Бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, ръчни автомивки и паркинги“ в УПИ VІ-39, 40 и УПИ ХV-39, кв.2 по плана на гр.Божурище

Съобщение в ДВ бр.67 от 14.08.2018г. за изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп към обект „Бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, ръчни автомивки и паркинги“ в УПИ VІ-39, 40 и УПИ ХV-39, кв.2 по плана на гр.Божурище

Съобщение в ДВ бр.65 от 07.08.2018г. за изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват поземлени имоти №36 и №45 по кадастралния план на Стопански двор, с.Хераково

Съобщение в ДВ бр.65 от 07.08.2018г. за изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват поземлени имоти №36 и №45 по кадастралния план на Стопански двор, с.Хераково

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )