ОБЯВИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ (техническа служба)

Основни задължения:

 1. Подпомага дейността на Общински експертен съвет по устройство на територията;
 2. Подготвя заседанията на Общински ЕСУТ, води протоколите при провеждане на заседанията, уведомява заинтересуваните лица за решенията на съвета и съхранява документите;
 3. Издава заверени препис извлечения от решения и протоколи;
 4. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на визи за проучване и проектиране;
 5. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на разрешения за строеж;
 6. Обявява издадените разрешения за строеж, като съставя необходимите констативни актове и протоколи;
 7. Поддържа регистър на решенията за изработване на ПУП и на измененията им и архив на одобрените устройствени планове и измененията им;Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“ или по-висока, специалност „Архитектура“, „Урбанизъм“, „Геодезия“ и др.
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Илияна Младенова – началник отдел „УПСИ“, тел. 02/9932913, вътр. 111 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“

Основни задължения:

 1. Контролира дейностите по снегопочистване на общинската пътна мрежа;
 2. Отговоря за изправността на уличното осветление на територията на общината;
 3. Отговоря за транспорта /общински, междуобщински, железопътен и др./ на територията на общината;
 4. Разработва разписания на линиите на общинската транспортна схема, които съгласува с кмета на общината;
 5. Отговаря за осигуряване на знаковото стопанство /пътни знаци, улична маркировка, табели на улици и др. информационни табели/ на територията на общината;
 6. Обявява инвестиционните намерения съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява писмено РИОСВ за извършеното обявление и води архив на постъпилите в общината инвестиционни намерения;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“, специалност „Икономика“ или подобна, „Екология“
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“

 

Основни задължения:

 1. Приема и проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи за извършените стопански операции;
 2. Изготвя вторични документи, отразява ги в счетоводните регистри, спазвайки Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
 3. Осчетоводява ежедневните банкови документи, съдържащи приходни и разходни операции, проверява правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки;
 4. Осчетоводява приходите по бюджета – данъци и такси, трансфери, субсидии, външни средства;
 5. Съставя извлечения и оборотни ведомости по съответните сметки

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – средно специално или степен на висше образование: „професионален бакалавър по …“ или по-висока
 2. Професионална област – икономика, финанси, счетоводство
 3. Професионален опит – не се изисква
 4. Компютърна грамотност – ДА

Предимство е притежаването на професионален опит в бюджетна сфера.

Основно възнаграждение: от 750 до 900 лв.

За контакт: Дарина Маджарова – началник отдел „ФБЧР“, тел. 0882882006 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

РАБОТНИЦИ в ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ – 2 БР.

Основни задължения:

 1. Поддържане на чистотата в населените места от общината;
 2. Метене и почистване на тротоари, пространството около обществените сгради и обществени места /градинки, паркинги, спирки, детски площадки/;
 3. Почистване на трева и оборка на зелени площи;
 4. При зимни условия почистване на сняг, лед и опесачаване на тротоарите, около спирките на градския транспорт и пред обществени сгради, с цел осигуряване достъпа до тях;
 5. Почистване и оформяне на зоните, в които се организират празниците /съборите/ по населени места; и др.

 

Изисквания за заемане на длъжността: НЯМА

 

Основно възнаграждение: 510 лв. плюс 1 % прослужено време

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023

Опорен план на предварителния ОУП на община Божурище

Жителите на Община Божурище могат да се запознаят с територията на общината и различните елементи върху нея. По него биха могли да обмислят своите предложения и идеи, които да представят на вниманието на Община Божурище

ОПОРНИЯ ПЛАН можете да изтеглите от тук

ОБЯВА за приемане на военна служба чрез конкурс

 О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантни длъжности за сержанти

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2017г.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на длъжности за войници в НВУ

„Васил Левски” гр. Велико Търново.

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

О  Б  Я  В  А

За приемане на военна служба чрез конкурс на вакантна офицерска длъжност

във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Военновъздушни сили).

За повече подробности относно условията на конкурса и необходимите документи

за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната: www.mod.bg

или в офиса за военен отчет в община Божурище (бул.„Европа”№81, етаж2, стая 6).

Работното време на офиса е понеделник, сряда и петък от 09.00ч. до 16.00ч.

Краен срок за подаване на документи – 24.11.2017г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА: за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-357/16.10.2017г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наем помещения за комунално-битови услуги и офиси в масивна

 сграда „Битов комбинат” с адм. адрес гр.Божурище, ул.”Христо Ботев” №5:

-Помещение №6 – 14.80 м2; начална цена – 38,48 лв. без ДДС;

депозит – 83лв

Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

Оглед на обектите –всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 02.11.2017г.

Дата и час на провеждане на търга – 03.11.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината

Срок за представяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 03.11.2017 г.

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЯВЯВА

свободна позиция за длъжността

 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

Задълженията, свързани с длъжността са:

– Популяризира дейността на кмета на общината и общината, като цяло;

– Осъществява комуникация с представители на институции, медии, граждани и пр., във връзка с изпълнение на задълженията си и възложените задачи;

– Участва в реализирането на медийния план и инициира информационни кампании;

– Организира пресконференции, интервюта, събития, посещения и събития от информационен характер;

– Поддържа интернет страницата на общината и публикува информацията в него.

– Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината

 

Изискванията към кандидатите са:

 • Висше образование в сферата на „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“;
 • Стажът по специалността ще се счита за предимство;
 • Владеене на отличен писмен и говорим български език. Друг западен език ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип и за управление на времето.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. По документи;

2. Събеседване.

Необходими документи:

Автобиография и мотивационно писмо, които се изпращат по електронен път на e-mail:  bojurob@mail.bg,  до 21.09.2017 г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ТЪРСИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Община Божурище търси да назначи СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“.
Изисквания за заемане на длъжността:
– Икономическо образование – средно специално или висше
– Професионален опит – 3 години
– Работата в бюджетната сфера е предимство
За повече информация: Цветелина Димитрова – секретар на общината – тел. 0882882009

ОБЯВА КОНКУРС ЗА: „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

newprog13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

ОБ Я В А

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище по проект BG05M9OP001–2.002-0291– “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:
„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

1.      Място на работа: Община Божурище в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;
1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 (четири) часа;
2.      Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
–          Диплом за завършено образование;
–          Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;
–          Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;
3.      Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец, което се предоставя от община Божурище;
– Документ за самоличност –копие;
– Автобиография;
– Диплом за завършено образование –копие;
– Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ – копие;
– Трудова книжка за доказване на професионален опит –копие;
– Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет;
– Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;
– Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
– Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;
– Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;
Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуалната им оценка.
4.      Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
– първи етап: подбор по документи.
– втори етап: събеседване
4.1. Подбор по документи: Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще се публикува на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията,в двудневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на документи.
4.2. Събеседване: Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.
4.3. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията за информация в двудневен срок.
5.      Срок и място за подаване на документи:
5.1. Заявленията се подават в периода 27.03.2017г. до 03.04.2017г. включително.
5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85, 1 ет. Деловодство, от 08:30ч. до 17:00ч.
6.      Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.
6.2. Кметът на Община Божурище утвърждава Протокола на Комисията с приложения списък на класираните кандидати, след което сключва трудов договор с класиралия се на първо място кандидат.

Здравното предаване на БНТ „Зелената линейка“, прави безплатни прегледи за граждани на община Божурище

bnt-200x200

Уважаеми госпожи и господа,

здравното предаване на БНТ – „Зелената линейка“ ще бъде на гости на гр. Божурище!


На 16 декември 2016г., от 10:30ч. до 14:30ч., на паркинга, намиращ се до НЧ „Христо Ботев -1934“, ще се проведат безплатни прегледи с квантов анализатор – модерна апаратура, която дава информация за състоянието на всички органи и системи в организма, нивото на облъчване и още много други полезни неща. Прегледите ще бъдат осъществени от водещ в областта специалист в пригодената за тази дейност „Зелена линейка“.

Всеки желаещ, нека заповяда на място, като гражданите, които ще се прегледат, при желание трябва да подготвят и-мейл адрес, на който след прегледа ще им бъде изпратена цялата информация от него.

Очаквайте „Зелената линейка“ и екипа й от специалисти, на 16 декември 2016г., от 10:30 до 14:30. В този диапазон от време на Ваше разположение е и фоайето на Читалището, в което можете да изчаквате и своя ред. 

%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0

Коледен турнир по спортни танци „Изгряващи звезди-Божурище 2016“

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%80-2016-6-1

Уважаеми  госпожи и господа,

за втора поредна година, гр. Божурище ще бъде домакин
на Коледен турнир по спортни танци  „Изгряващи звезди-Божурище 2016“ .

Състезанието ще се проведе под патронажа на кмета на града господин Георги  Димов. 
Организатори на събитието са Община Божурище и  Клуб  по Спортни Танци „София Данс“ – школа Божурище.  
Състезанията ще се проведат в спортна зала /волейболна/,  към  СОУ „Летец Христо Топракчиев“.

Дата: 10 декември 2016г.

Начало на турнира: 14:00ч.

Вход за възрастни: 3 лв.

Вход за деца: БЕЗПЛАТЕН

Обява за вакантни длъжности във ВМА

                                О  Б  Я  В  А 

  

                           За провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска

               академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши

               училища в страната и в чужбина.

                          За  повече  подробности относно условията на конкурса и  необходимите

               документи за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната

               www.mod.bg  или  в  офиса за военен отчет в община Божурище  (бул.”Европа” 81,

               етаж 2, стая 6). Телефон: 0887/ 565246.

                          Работното време на офиса е  понеделник,  сряда и петък от  09.00ч.  до

               16.00ч.

                       Краен срок за подаване на документи – 02.12.2016г.