ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – МИГ ТРЪН-БРЕЗНИК-БОЖУРИЩЕ

Днес, 23.11.2016г., в НЧ „Христо Ботев-1934“, в град Божурище, пред гости, жители и представители на общините Трън и Божурище, бе проведена  информационна среща за изпълнението на проект за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище. Също така, бе направена и  подготовка на Стратегия  за водено от общстите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата бе проведена във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г., по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън.

Следващият информационен семинар по популяризирането на процеса по изработка на стратегията, ще се състои на 05.12.2016г., от 10:00ч. в НЧ „Христо Ботев-1934“). 20161123_132610

Световна седмица на предприемачеството в СУ „Летец Христо Топракчиев“

На 18.11 2016г., СУ„Летец Христо Топракчиев“ в град Божурище, се включи в Световната седмица на предприемачеството, с открит урок в Iv-„ а“ клас на тема „Сладки О- понички“. Урокът бе подготвен и представен от г-жа Румяна Младенова и нейните ученици.

Седмицата на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави, по инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark, с две основни цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите.

Към този момент се провежда в 160 държави от всички континенти. Официален домакин за нашата страна от самия й старт е Джуниър Ачийвмънт България.

Световната седмица на предприемачеството непрекъснато дава пример за това, какво може да се постигне, когато различни идеи и култури се обединяват около идеята за предприемачеството. Тя открива възможности за изява на младите хора да споделят идеите си за решаване на най-важните обществени проблеми – от намаляването на бедността до промените в климата, насърчавайки по този начин създаването на глобална култура, която цени предприемачите като двигатели на икономическия и социалния просперитет.

Близо 25 милиона души по света, участват ежегодно в повече от 25 000 събития в рамките на инициативата, подкрепяна от световни лидери и мрежа от над 10 000 партньорски организации.

Урокът започна с въпроси, на които децата отговаряха като вдигаха флаш карти/осъзнаване на понятия/. Отговорите им се нанасяха в кръстословица и така се получи темата на урока- „О, понички“. Бе направена и  презентация за възникването и пътя на производството на понички, както и за любопитните факти, относно дупката по средата на поничките.  Класът представи резултати от предварително проучване за най- предпочитани понички- а тези с шоколад, разбира се, бяха първенци. Децата прочетоха свои съчинения на тема “История с понички“. Припомниха се понятията „индивидуално производство“ и „производство на поточна линия“;. Класът бе разделен на 4 отбора-3 от тях произвеждаха понички на поточна линия, а 1 на индивидуално производство. Всеки член в трите отбора имаше определена задача и качествен контрол. Докато децата, отговарящи за качествения контрол обработваха резултатите, на останалите им бяха зададени текстови математически задачи с понички.

Пожелаваме успех на малките предприемачи.

 

Покана за участие в информационна среща

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските                 райони“

 

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

 

във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г., по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“ в град Божурище, на 23.11.2016 г. /сряда/, от 13:00 часа,  да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище. Също така, ще бъде направена подготовка на Стратегия  за водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8dУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От 21 ноември 2016г., Община Божурище започва приема на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020

Приемането на попълнените от Вас документи, ще бъде осъществено от  назначеното за тази цел лице, в  бившата сграда на Общината, находяща се на бул. „Европа“ № 812-ри етаж в стая № 7,(сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг).

 Документите си, предавайте  в срок  от 21 ноември до 30 ноември 2016г.(включително), от 09:00 ч. до 16:00ч.,(с обедна почивка от 12:30ч. до 13:00ч.)

Резултатите на класираните кандидати, ще бъдат обявени на информационното табло в Община Божурище и на официалния сайт, в срок по разписаните  Методически указания, заложени в проекта.

Засаждане на дръвчета в с.Храбърско

През живота си, всеки от нас трябва да познае усещането да засади дърво. Едва ли има по-голяма радост от тази да дадеш живот, както човешки живот, така и на дърво или растение.

Тази есен една добра инициатива ще  добави още десетки хиляди нови дървета за България, а гордостта и дарения живот ще бъде в над  над 150 000 нови дървета.

Всеки желаещ, може да се включи в инициативата – Когато станем 100 000 ще посадим гора. Тази събота и неделя (19.11-20.11.2016г.), десетки дръвчета ще бъдат засадени върху красивия терен  в землището на с. Храбърско.
Организаторите на инициативата съветват желаещите да носят:

 • Удобни и подходящи за сезона дрехи и обувки.
 • Подкрепителни закуски и храна.
 • Вода за пиене.
 • Ръкавици.
 • Инструменти, при наличие на такива, организаторите са приготвили над 100 бр.

Инициативата е не само подходяща за децата но и изключително възпитателна и много вдъхновяваща.

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 5 НОЕМВРИ 2016Г.

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ на 06.11.2016г.

ГРАФИК
за получаване на изборни книжа и материали
на 05.11.2016г.

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

15 00 до 15 20 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша и с.Делян/

15 20 до 15 40 часа – ХІ – та секция /с.Росоман и с.Мала Раковица/

15 40 до 16 00 часа – Х – та секция /с.Пожарево/

16 00 до 16 20 часа – ІХ – та секция /с.Гурмазово/

16 20 до 16 40 часа – VІІІ – ма секция /с.Храбърско/

16 40 до 17 00 часа – VІІ – ма секция /с.Хераково/

17 00 до 17 20 часа – VІ – та секция /с.Пролеша/

17 20 до 17 40 часа – ХІІІ – та секция /гр.Божурище/

17 40 до 18 00 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

18 00 до 18 20 часа – V – та секция /гр.Божурище/

18 20 до 18 40 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 40 до 19 00 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

19 00 до 19 20 часа – І – ва секция /гр.Божурище/

Телефони за връзка с общината и с РИК

02/9301 899 / 0889833698

26-та Районна избирателна комисия – София област

02/ 993 29 13 – ЦЕНТРАЛА – общината

02/9933217 – директен и GSM 0882 882 009

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – Секретар на общината

вътр. 108 / GSM 0882 882 013

ВЕСЕЛА БОНЕВА – началник отдел „АОГР“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПОДАДЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАМА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ

41cadfc0e91f85c36a94d215559cecedНа 31 октомври 2016г., Община Божурище подаде проектно предложение по процедура – Активно включване, наименование на предложението – „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на жителите на община Божурище“ по Оперативна програма – Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Община Божурище кандидатства по настоящата процедура, с цел по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Предвидени са дейности по Компонент 1 и Компонент 2. Проектното предложение предвижда процес на идентифициране на потребителите, подали заявление за ползване на услуги и участие в мерки за включване в пазара на труда по Компонент 1, както и утвърждаване на крайните потребители на услугите по Компонент 2. Проектът предоставя възможности за обучение на 10 лица от следните целеви групи по проекта: лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата, които са без лични доходи и не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности; хора в риск от социална изолация и бедност и неактивни лица, както и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите – охранител по Компонент 1.
Професиите са съобразени с нуждите на местния пазар на труда.
Обучението ще се проведе след приключване на дейностите по идентифициране и мотивиране на целевата група, както и след провеждането на анкетата, отразяваща индивидуалните потребности на всяко едно от лицата. Община Божурище, като бенефициент по проекта, се ангажира за наемането на 5 лица по професия – охранител за период до 6 месеца. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-¬лесна интеграция на пазара на труда.

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8dЩе бъде създадена нова социална услуга за жителите на общината „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) по Компонент 2. Предвидени са мотивационни обучения, консултации и супервизии за целевите групи по проекта. Дейностите по информация и публичност, включват отразяване на всички инициативи с целевата група – мотивационни кампании, обучения, наемане на работа и популяризиране на предоставяната интегрирана услуга в Община Божурище.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 5 НОЕМВРИ 2016Г.

ГРАФИК
за получаване на изборни книжа и материали
на 05.11.2016г.

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

15 00 до 15 20 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша и с.Делян/

15 20 до 15 40 часа – ХІ – та секция /с.Росоман и с.Мала Раковица/

15 40 до 16 00 часа – Х – та секция /с.Пожарево/

16 00 до 16 20 часа – ІХ – та секция /с.Гурмазово/

16 20 до 16 40 часа – VІІІ – ма секция /с.Храбърско/

16 40 до 17 00 часа – VІІ – ма секция /с.Хераково/

17 00 до 17 20 часа – VІ – та секция /с.Пролеша/

17 20 до 17 40 часа – ХІІІ – та секция /гр.Божурище/

17 40 до 18 00 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

18 00 до 18 20 часа – V – та секция /гр.Божурище/

18 20 до 18 40 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 40 до 19 00 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

19 00 до 19 20 часа – І – ва секция /гр.Божурище/

 

Телефони за връзка с общината и с РИК

02/9301 899 / 0889833698

26-та Районна избирателна комисия – София област

02/ 993 29 13 – ЦЕНТРАЛА – общината

02/9933217 – директен и GSM 0882 882 009

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА – Секретар на общината

вътр. 108 / GSM 0882 882 013

ВЕСЕЛА БОНЕВА – началник отдел „АОГР“

Община Божурище обявява прием на документи по програма „Независим живот“

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8d                         Оперативна програма41cadfc0e91f85c36a94d215559ceced

„Развитие на човешки ресурси”2014-2020

                                                       Проект№BG05M9OP001-2.002-0291

 

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Божурище обявява прием  на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г.

Бенефициент на проекта е Община Божурище, а продължителността  му е – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати целевите групи: хора с увреждания и техните семейства, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни и хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Проектът включва създаване на Център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи  85 потребители,  лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими  Ви за кандидатстване, можете да вземете от  Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „ Европа“ № 85,  от 17 октомври до 7 ноември 2016г.,(включително).

Приемането на попълнените от Вас документи, ще бъде осъществено от  назначеното за тази цел лице, в  бившата сграда на Общината, находяща се на бул. „Европа“ № 81, 2-ри етаж в стая № 7,(сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг), в срок  от 21 ноември до 30 ноември 2016г.(включително), от 09:00 ч.– 16:00ч.

Необходими документи за кандидат – потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец, които можете да изтеглите и от  тук.  (задължително се попълват и двете заявления);
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителството (при наличие на такъв);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите и от тук.
 • Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

Необходими документи  за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра:

 • Заявление за постъпване на работа за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра– по образец, което можете да изтеглите от тук;
 • Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

Резултатите на класираните кандидати, ще бъдат обявени на информационното табло в Община Божурище и на официалния сайт.

 

 

 

 

 

 

Очакваме ви в денят на детето в Градинката на Божура от 17.00 ч.

Скъпи родители,

oбщина Божурище има удоволствието да покани Вас и Вашите деца на 1-ви юни 2016г., от 17:00ч., в градинката на „Божура“, за да отпразнуваме заедно Деня на детето.

Нашите специални гости са подготвили специална програма, изпълнена с много изненади. Очакваме Ви, за да направим заедно празника им още по-щастлив и незабравим!