ОБЯВА КОНКУРС ЗА: „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

newprog13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

ОБ Я В А

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище по проект BG05M9OP001–2.002-0291– “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:
„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

1.      Място на работа: Община Божурище в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;
1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 (четири) часа;
2.      Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
–          Диплом за завършено образование;
–          Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;
–          Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;
3.      Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец, което се предоставя от община Божурище;
– Документ за самоличност –копие;
– Автобиография;
– Диплом за завършено образование –копие;
– Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ – копие;
– Трудова книжка за доказване на професионален опит –копие;
– Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет;
– Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;
– Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
– Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;
– Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;
Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуалната им оценка.
4.      Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
– първи етап: подбор по документи.
– втори етап: събеседване
4.1. Подбор по документи: Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще се публикува на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията,в двудневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на документи.
4.2. Събеседване: Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.
4.3. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията за информация в двудневен срок.
5.      Срок и място за подаване на документи:
5.1. Заявленията се подават в периода 27.03.2017г. до 03.04.2017г. включително.
5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85, 1 ет. Деловодство, от 08:30ч. до 17:00ч.
6.      Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.
6.2. Кметът на Община Божурище утвърждава Протокола на Комисията с приложения списък на класираните кандидати, след което сключва трудов договор с класиралия се на първо място кандидат.

ЧЕЗ- Планирини прекъсвания на ел. захранването на територията на Софийска област за община Божурище за периода 03.04-09.04.2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 09 април 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Софийска област
Община Божурище
На 03.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Гурмазово.
На 03.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Гурмазово
На 03.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гурмазово ПИ 001140 УПИ І-254 Кв. 25 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно ел. захранване за строителство
На 04.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – с. Гурмазово
На 04.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гурмазово ПИ 001140 УПИ І-254 Кв. 25 УПИ Х-299 Кв. 29 Временно ел. захранване за строителство

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.
CEZ GROUP

ЧЕЗ- Планирини прекъсвания на ел.захранването на територията на Софийска област за община Божурище за периода 06.03-12.03.2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ  Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,за периода 06 – 12 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

София Област

Община Божурище   

На 06.03.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Мала Раковица – Вз Витошица С.Мала Раковица

На 06.03.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Божурище – Божур 11, 2; Бор 11, 25, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 15, 18, 2; Георги С.Раковски 5; Далия 8; Даме Груев 2; Девети Май 11, 13, 3, 5, 7, 9; Дунав 44, 48, 50; Европа 17, Зала, 2, 26, 28, 34, 40, 48, 48-50, 55, 81, 87а, 89, 89а, 91а, 35, Строеж на Къща, 107, 109, 157, 34, 36, 40, 42, 72, 80, 93, 95, 97, 99; Еделвайс 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34а, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 19, 21, 23, 23а, 25, 36, 38, 40, 44; Здравец 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, № 38, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 9, 7, 8, Къща, 7; Иглика 11, 11а, 13, 13а, 15, 19, 2, 3, 5, 7, 7а, 9; Искър 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 29, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; Кипарис 19, 7, 9; Кокиче 1, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 3, 6, 8, 9, 16; Лотос 11; Максим Горки Къща, 1, 10, 14, 15, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 5, 5а, 6; Момина Сълза 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а; Мура 10; Отец Паисий 4, 5; Пирин 10, 12, 18, 2, 4, 6, 8; Пролет 11, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1 4, 2, 3, 4; Рила 12, 2, 21, 25, 3, 4; Снежанка 17; Струма 1, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 12, 12а, 4 А, 23; УПИ 16-826, Кв.76 УПИ Ііі-Общ., Кв.19 Х-54, 100 Кв.11 Хан Аспарух ТП Хан Аспарух; Цар Борис Първи 30; Цар Иван Асен Втори Цар Самуил 1, 4; Явор Пролет,, 1, 2, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 31 4, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Янтра 1, 1а, 2, 4, 1, 3, 1, 1 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 3, 33, 5, 5а, 7, 8, 9, 19

На 06.03.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  „Унитрейд-Бг“ООД Промишлена База Индустриална Зона – гр. Божурище

На 06.03.2017 г. /15:15 – 15:45 ч./ – Божурище – Божур 11, 2; Бор 11, 25, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 15, 18, 2; Георги С.Раковски 5; Далия 8; Даме Груев 2; Девети Май 11, 13, 3, 5, 7, 9; Дунав 44, 48, 50; Европа 17, Зала, 2, 26, 28, 34, 40, 48, 48-50, 55, 81, 87а, 89, 89а, 91а, 35, Строеж на Къща, 107, 109, 157, 34, 36, 40, 42, 72, 80, 93, 95, 97, 99; Еделвайс 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 34а, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 19, 21, 23, 23а, 25, 36, 38, 40, 44; Здравец 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, № 38, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 9, 7, 8, Къща, 7; Иглика 11, 11а, 13, 13а, 15, 19, 2, 3, 5, 7, 7а, 9; Искър 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 29, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9; Кипарис 19, 7, 9; Кокиче 1, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 3, 6, 8, 9, 16; Лотос 11; Максим Горки Къща, 1, 10, 14, 15, 2, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 5, 5а, 6; Момина Сълза 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а; Мура 10; Отец Паисий 4, 5; Пирин 10, 12, 18, 2, 4, 6, 8; Пролет 11, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1 4, 2, 3, 4; Рила 12, 2, 21, 25, 3, 4; Снежанка 17; Струма 1, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 12, 12а, 4 А, 23; УПИ 16-826, Кв.76 УПИ ІІІ-Общ., Кв.19 Х-54, 100 Кв.11 Хан Аспарух ТП Хан Аспарух; Цар Борис Първи 30; Цар Иван Асен Втори Цар Самуил 1, 4; Явор Пролет,, 1, 2, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 31 4, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Янтра 1, 1а, 2, 4, 1, 3, 1, 1 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 3, 33, 5, 5а, 7, 8, 9, 19

На 06.03.2017 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  С. Хераково – Махала Балин Дел

Покана за събрание в с. Гурмазово за обсъждането на предопределения бюджет за селотои община Божурище за 2017г.

Уважаеми съграждани,
на 02-и март 2017г., /четвъртък/ от 19:00ч. в сградата на  НЧ “ Богатово 2015“ в с. Гурмазово ще се проведе общоселско събрание за обсъждането на предопределения бюджет за селото и община Божурище за 2017г.
На събранието ще присъства кметът на общината – Георги Димов, кметът на с. Гурмазово и други гости.
Заповядайте, Вашето мнение е ценно и необходимо!

Покана за събрание в с. Пожарево за обсъждането на предопределения бюджет за селотои община Божурище за 2017г.

Уважаеми съграждани,
на 27-и февруари 2017г., /понеделник/ от 18:30ч. в сградата на  НЧ “ Васил Левски“ в с. Пожарево ще се проведе общоселско събрание за обсъждането на предопределения бюджет за селото и община Божурище за 2017г.
На събранието ще присъства кметът на общината – Георги Димов, кметът на с. Пожарево и други гости.
Заповядайте, Вашето мнение е ценно и необходимо!

ЧЕЗ- Планирини прекъсвания на ел.захранването на територията на Софийска област за община Божурище за периода 27.02-05.03.2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани 27 февруари – 05 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

СОФИЯ ОБЛАСТ
Община Божурище
На 01.03.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Божурище – Еделвайс 29; Пролет 5;Костинброд; Момчил Войвода 5; Фондови Жилища 132, 134, 137; Петърч; Виолина 1, 6; Еделвайс 24, 53; Кап.Петко Войвода 31; Хан Аспарух 55, 57, 65, 74, 79; Шопска Комуна 38, 65;Сливница, общ. Сливница; Панайот Хитов 3; Свети Климент Охридски 40, 41, 42, 43, 44, 51; Хан Аспарух 37, 50;Хераково; УПИ III-032001
На 01.03.2017 г. /08:15 – 15:00 ч./ – Хераково УПИ ХV-545, кв.70, М.Кантон
На 02.03.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Пожарево, общ. Божурище – Космонавт Георги Иванов 71; Пейо Яворов 10; УПИ Хіі-369, кв.29;Червена; Единадесета 5
На 02.03.2017 г. /12:00 – 16:00 ч./ – С. Храбърско, Махала Беличка Река
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

 

Съобщение за отмяна на приемните дни на общинска администрация и кмета на община Божурище

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че на 13.02.2017 г. /понеделник/ и 16.02.2017г./четвъртък/, се отменят приемните дни за цялата общинска администрация и кмета на община Божурище. При необходимост и желание от Ваша страна, на разположение ще бъдат отделите: ГРАО, Деловодство и Каса.
Срещите ни с Вас, ще продължат другата седмица, както е описано в графика на приемните дни в Общината.
Благодарим Ви за разбирането!

Раздаване на хранителните помощи от Червения кръст на територията на община Божурище

Червен кръст

Уважаеми съграждани,

започна раздаването на хранителните помощи, предоставени от Червения кръст за община Божурище. Продуктите се раздават от 17 януари 2017г. до изчерпването им.

В селата, храните ще се раздават от кметовете. За повече информация и координация, можете да се свържете с кмета на Вашето село.

Пунктът за получаване на помощите за гр. Божурище, се намира в Домашния социален патронаж, намиращ се в старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев“ (Стар квартал).

Работното време на пункта в гр. Божурище е от 09:00ч. до 15:00ч., в работни дни. Нека всеки, получаващ помощи, има предвид, че полагащият му се пакет тежи около 38кг., което означава, че трябва да предвидите удобно транспортно средство за предвижването им до домовете Ви.