Стартира СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Божурище, ж.к. „Жилища“, бл.1 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност.

На 18 август 2017 г., в сградата на община Божурище се състоя работна среща, във връзка със стартирането на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Божурище, ж.к. „Жилища“, бл.1 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност.

На срещата присъстваха Зам. областните управители на Софийска област г-жа Галя Георгиева и г-н Николай Николов, представителите на Инвеститорския контрол, Строителния надзор, също така, Техническият ръководител на обекта, Председателят на сдружението на собствениците, Управителят на фирмата изпълнител. Бяха проверени всички необходими документи, след разглеждането и удостоверяването на изрядността им, бе подписан и Протокол № 2 за откриване на строителна площадка на обекта.

Пожелаваме си бл. „Албена“ да е първият от редица последващи, санирани жилищни сгради,  които да изглеждат европейски, да бъдат на първо място уютни и приветливи за живущите в тях, и разбира се, да подобрят не само облика на сградата, но и да олеснят живущите в битовите им сметки, следствие на подобрената енергийната ефективност.

Обявяване на Втори прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

newprog

 

Уважаеми госпожи и господа,

община Божурище обявява втори прием на документи, за свободни 9 места за потребители и асистенти, по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0291-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е Община Божурище, продължителността му – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати следните целеви групи: хора с увреждания и техните семейства, деца с увреждания – в проeкта се допускат деца с  до 90% увреждане, констатирано чрез съответния, удостоверяващ медицински документ, самотно живеещи тежко болни хора над 65г., с ограничения или невъзможност за самообслужаване.

Проектът включва създаване на център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи 85 потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими Ви за кандидадстване, можете да вземете от Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „Европа“ №85, от 14 август до 18 август 2017г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч. Приемането на попълнените от Вас  документи, ще се осъществява от назначеното за тази цел лице, в бившата сграда на Общината, находяща се  на бул.“Европа“ № 81, 2-ри етаж, в стая №7, (сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг, на първия етаж се помещава отдел МДТ), в  срок: 24 август 2017г., от 09:00 ч. – 17:00 ч.

Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актулани медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Документ за самоличност- копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

Подборът на кандидатите ще се извърши от  Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Божурище, която ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви  кандидатите, отговарящи на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Община Божурище. Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Божурище и на официалния сайт в установения срок.

 

 

 

До клиентите на природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД

Уважаеми Клиенти,

Временно ще бъде преустановено газоподаването на територията на Столична Община и Община Божурище  в периода от 06:00 часа на 22 август 2017г. до 14:00 часа на 24 август 2017г. (четвъртък). 

Писмо от „Овергаз Мрежи“ АД за преустановяване на газоподаването на територията на Община Божурище за периода 22.08 – 24.08. 2017г.

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 14-18 август 2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 1418 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

Софийска област

Община Божурище

На 17.08.2017 г. /10:00 – 10:45 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Божурище: ул. „Акация“, „Европа“, Землище с. Пролеша / Божурище, Максим Горки, СТП Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна бара

Гълъбовци: 1 Ва, 18 Та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова воденица, Махала Димитрашков слог, Строеж, Студен кладенец, УПИ 240 Кв. 38, УПИ III-219 Кв. 34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244; Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ Vі-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ Vі-045140, УПИ Vіі-108, Кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVіі – 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71;Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина воденица 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, М. Бобен, №3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, Махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче; Храбърско: I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, Махала Старо село, Махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

 

Съобщение относно издадена заповед за забрана използването на питейната вода за поливане на градините, пълненето на басейни и др. непитейни нужди.

Във връзка със зачестилите спирания на водата по селата от общината, кметът на общината издаде заповед за забрана използването на питейната вода за поливане на градините, пълненето на басейни и др. непитейни нужди.

Общинската администрация уведомява гражданите, че в периода от 10.08. до 01.10.2017г. ще бъдат извършвани проверка във всички населени места относно спазването на гореспомената заповед. При констатиране на нарушения ще бъдат съставяни актове и налагани глоби.

Заповед №РД-276/09.08.2017г.

Заповед №РД-273/08.08.2017г.

 

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 31 юли-04 август 2017г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли – 04 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

Софийска област

Община Божурище

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Божурище: ул. „Акация“, ул. „Европа“, землище с. Пролеша/Божурище, Максим Горки, СТП Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна бара

На 02.08.2017 г. /09:30 – 13:30 ч./ –Божурище: Европа, Лазур, УПИ IV-601, 003, Кв. 100

На 31.07.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ –Гурмазово: ПИ 001019 М. Матерка, УПИ ІV-38, Кв. 4

На 31.07.2017 г. /14:00 – 16:00 ч./ –Гурмазово: Стопански двор

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Гълъбовци: 1-ва, 18-та, 22-ра, XVII-418, Кв. 51, Деянова Воденица, Махала Димитрашковслог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв. 38, УПИ III-219 Кв. 34, УПИ І–410 Кв. 50, ХVII-244

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VI-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VI-045140, УПИ VII-108, Кв. 16, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ ІV-296, УПИ ХVII – 014034 Кв. 8 М. Лазар, Упихі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 02.08.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ –Пролеша: 70, IV-Училище, Васил Левски, Христо Ботев

На 01.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./ –Пролеша: IX-108, Кв. 16, Иван Вазов, ул. Кокиче, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VI-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ VII-108, Кв. 16, УПИ XI-102 Кв. 15, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 31.07.2017 г. /11:30 – 12:30 ч./; на 02.08.2017 г. /12:00 – 16:15 ч./ –Пролеша: Лале

На 01.08.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ –Пролеша: ПИ 043001, УПИ VI-045140, УПИ ІV-296

На 02.08.2017 г. /14:00 – 16:15 ч./ –Пролеша: УПИ ||-259, Кв. 75

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, № 3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, Махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 03.08.2017 г. /10:00 – 13:30 ч./ –Хераково: II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, № 3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин дол, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ I-694, Кв. 48, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв. 37, Хан Кубрат

На 04.08.2017 г. /09:30 – 16:15 ч./ –Хераково: М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2

На 03.08.2017 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч./ –Храбърско: I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, Махала Старо село, Махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв. 3, Черковна

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Министрите на икономиката и транспорта, заедно с кмета Георги Димов, обсъдиха плановете за интермодален терминал в Божурище

НКИЗВчера се проведе официален разговор между мен, министъра на икономиката Емил Караниколов и министъра на транспорта Ивайло Московски, Изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и зам.-генералния директор на НК „Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев.
На срещата обсъдихме плановете за изграждане на интермодален терминал в Икономическа зона София – Божурище. Концепцията за интермодалния терминал в Божурище е една от идеите, които се обсъждат за подобряване на инфраструктурната свързаност и достъп до индустриалната зона. Нарастващият брой на инвеститорите в нея създава необходимост от изграждането на нови транспортни връзки и подходи, които да обезпечават адекватно големите й територии. Зоната привлича сериозен инвеститорски интерес и за да отговори на очакванията им, Министерство на икономиката – принципал на оператора на зоната „Национална компания индустриални зони“, инициира разговори с няколко ведомства, сред които и Министерство на транспорта. В разговорите са ангажирани още Община Божурище и НК „Железопътна инфраструктура“, които имат пряко отношение към реализацията на проекта.
По време на срещата беше обсъдена възможността за ползването на досегашната ж.п. гара в гр. Божурище, която е част от железопътната връзка между гр. София и гр. Банкя. По думите на изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес тези проекти са от ключово значение за привличане на инвестиции в Икономическа зона София – Божурище. Изграждането на обществени транспортни връзки ще направят зоната и града по-достъпни, както за местоживеене така и за работно място. До момента НКИЗ предлага близо 1100 работни места, които осигуряват инвеститорите в Божурище. По-голямата част от тях са за висококвалифицирани технически специалисти. С тези инфраструктурни подобрения, очакваме интересът към Божурище да нарастне многократно!

Нова метростанция и ж.п. връзка подобряват достъпа до Божурище

Kartanikolow-Dimow

Идеята за нова метростанция, ж.п. гара и допълнителна пътна инфраструктура, които да осигуряват достъпа до Икономическа зона София – Божурище обсъдиха на среща министърът на икономиката Емил Караниколов, изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес и кметът на Божурище Георги Димов. Концепцията предвижда изграждането и на интермодален терминал, който ще подобри значително транспортната и логистична обезпеченост на зоната.

Инфраструктурата е един от най-важните фактори за инвеститорите, когато избират локация за своите проекти. Те очакват бърз и безпрепятствен достъп до основните транспортни коридори, което им позволява да пласират продукцията си в оптимални срокове. На този етап индустриалната зона в Божурище е привлякла 19 компании, като се наблюдава засилен инвеститорски интерес. Разкриването на нови производства и динамичното развитие на проекта обаче поставят сериозни предизвикателства пред съществуващата инфраструктура. За да отговори на очакванията на инвеститорите, Министерство на икономиката, което е принципал на НКИЗ, проучва възможностите за реализиране на нови проекти по разширяване на пътната и транспортна мрежа до индустриалната зона в Божурище. С тази цел ведомството иницира разговори с Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенция пътна инфраструктура. Предстои провеждането на разговори и с Министерство на транспорта. Идеята е тези проекти да бъдат реализирани на базата на публично-частно партньорство, в което да се ангажират активно както централната, така и местната власт.
На срещата беше обсъдена и необходимостта от енергийно обезпечаване на индустриалната зона, включително и изграждането на електропреносната мрежа от ЧЕЗ. Обсъжданите мерки ще подобрят значително условията, които НКИЗ предлага на инвеститорите в Божурище, като ще създадат препоставки за увеличаване на производствените мощности и разкриването на нови работни места.

Условия за получаване на безплатна транспортна карта за пенсионерите, ползващи маршрутните линии в общината

 

 

13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

От 15.07.2017 г., Община Божурище има сключен договор с фирма „Кариста Транс“ ООД, за осъществяването на обществен превоз на пътници, използващи междуградски транспорт – маршрутни таксита до и от селата на територията на община Божурище.

Маршрутните коли са нови, обозначени с гебра на община Божурище, светещи табели и такива, упоменаващи линията,  по която се движат. За удобство на возещите се пътници, към момента, разписанията няма да бъдат променяни. За Ваше улеснение, преди да тръгенете към определена точка, може да  се запознаете с разписанието на официалния сайт на общината, както и на спирките, намиращи се на центъра на гр. Божурище.  Стойността на билетите и картите ще бъде по-ниска от тази на предходните, за возещите се в работоспособна възраст.

За жителите на общината, навършили пенсионна възраст, по инициатива на г-н Георги Димов – Кмет на Община Божурище, маршрутният транспорт по направления: гр. Божурище –  до селата на територията на общината и от селата на територията на общината до гр. Божурище, ще бъде напълно безплатен. 

 

                      

                                              УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПЕНСИОНЕРСКА КАРТА

 

1.  Абонаментна карта за безплатно пътуване по общинската транспортна схема се издава на лица, с постоянен адрес на   територията на община Божурище, получаващи пенсия по условията на Глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс (пенсия за осигурителен стаж и възраст).

  ВАЖНО!!! Лицата, на които ще бъдат издавани картите, трябва да отговарят едновременно и на двете условия.

2. Предоставяне на документ удостоверяващ пенсионирането – (пенсия за осигурителен стаж и възраст);

3. Лична карта оригинал и копие за справка;

4. Притежател на картата е всяко физическо лице, на което картата е била законно издадена;

5. Картата дава право да се използват транспортните средства по общинската транспортна схема по всички линии.

Всички, отговарящи на по-горе изброените изисквания, могат да заповядат в сградата на Община Божурище, на гише „Деловодство“ от 01.08.2017г., от  08:30 ч. – 16:30 ч., всеки делничен ден, като поискате заявление за попълване, след което, попълненото заявление, трябва да се предаде на същото място в комплект с приготвените от Ваша страна документи, изброени по-горе. Картата се издава след попълване и подаване на настоящото заявление в срок от 1 календарен месец.  Всеки, който желае картата му да бъде подновена за следващия месец, подава ново заявление в периода от 25-то до 30-то число на изтичащия месец. Издадените/преиздадените карти се получават от Деловодството на Общината лично срещу представяне на документ за самоличност.

 

Община Божурище с нов превозвач по междуградските линии

Уважаеми госпожи и господа,

От утре 15.07.2017 г.,/събота/, пътниците, използващи междуградски транспорт – маршрутни таксита до и от селата на територията на община Божурище, ще използват нови маршрутни таксита, предоставени от фирма „Кариста Транс“ ООД, с която Община Божурище сключи договор за осъществяване на обществен превоз на пътници.
За удобство на возещите се пътници, към този момент разписанията няма да бъдат променяни. За сметка на това цените на билетите, ще бъдат драстично по-евтини.