Удължава се срока за събиране на копия от документи за собственост, необходими за изработването на Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Божурище ще продължи работа до 09.11.2018г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Приемната за събиране на копия от документи за собственост, необходими за изработването на Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Божурище ще продължи работа до 09.11.2018г.

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите в

Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет)

всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.30 ч.

или на на електронен адрес: Gurmazovo@cadastre.bg

„Консултантска агенция АРГУС” ООД – тел.02928 22 81,e-mail:office@argus.cad.bg

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 29 Октомври – 02 Ноември 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

 Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

София-област

Община Божурище

На 29.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пожарево, Общ. Божурище:   Георги Аспарухов – Гунди, Космонавт Ал. Александров, Космонавт Георги Иванов, Пейо Яворов, Пчела, Упи 3-227 Кв. 18, Упи XVIі-Общ, Кв.19, Упи-190кв 15, Упиv-016025 Кв.1

На 31.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Костинброд:   Гара Бригадир

На 31.10.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Божурище:   Бор, Георги С. Раковски, Дружба, Дунав, Европа, Жилища, Заимов, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Кокиче, Струма, Упи Xix Кв.14, Христо Ботев, Янтра

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „Да помогнем да имат отново дом пострадалите от пожара в Божурище“

13327650_1553166418317958_5238813224875272024_nimage_6483441 (3)  ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „Да помогнем да имат отново дом пострадалите от пожара в Божурище“

Стартира дарителска кампания за пострадалите след пожара, който възникна в блок в Божурище. Огнената стихия унищожи напълно жилищата на 6 семейства. чрез набраните средства потърпевшите ще получат подслон, дрехи и вещи от първа необходимост. До дни ще бъде решено и дали опожарената сграда ще бъде възстановена или съборена.

Aко и Вие искате да помогнете, може да го направите чрез дарителски смс с текст на латиница: DMS BOZHURISHTE на номер 17 777.

На вниманието на собствениците на недвижими имоти: Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър гр. Божурище, с.Гурмазово, с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на собствениците на недвижими имоти:

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър гр. Божурище,
с.Гурмазово, с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област

 

Със ЗАПОВЕД № РД-16-5/30.05.2018г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е

открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните

територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (включително общински център гр.Божурище), с.Пожарево,

с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област.

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните

лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

>КАК , КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

За гр. Божурище и с. Росоман в Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет), ет.2

 

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срокот22.10.2018г.до31.10.2018г.
За с. Гурмазово в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от22.10.2018г.до31.10.2018г.
За с. Пожарево в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от22.10.2018г.до26.10.2018г.
За с. Пролеша в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок

от22.10.2018г.до26.10.2018г.
или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Gurmazovo@cadastre.bg (важи за с.Гурмазово, гр.Божурище, с.Пожарево, с.Пролеша и

с.Росоман).

Не се представят копия на документи за собственост на различни от посочените по-горе места.

>КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:

–       Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти –

обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини,

офиси и др.);

–       Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено

вещно право, вписани в документите за собственост;

–       Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО

ЗАСНЕМАНЕ ?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода по

графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти

(апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия,

картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, в сградата на Община Божурище, както и на интернет сайта

на АГКК www.cadastre.bg

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от екипите

на фирмата- изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници

и сградите.

>ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

–       Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

–       Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие

на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

–       След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могата да се отстраняват по реда на Глава VI

от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията

по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица( собствениците);

–       Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси,

както на изпълнителя, така и на възложителя;

–       С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри,

гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

 

Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Консултантска агенция АРГУС” ООД –

тел. 02 928 22 81, e-mail: office@argus.cad.bg

 

Затваряне на жп прелеза на км 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия (при животинския пазар), за преминаване на МПС за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00 ч. на 26.10.2018г.

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр. Костинброд, Софийска област

гр. Костинброд, п.к. 2230, ул.’’Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

Във връзка с получено писмо с вх.№ 70.00-380/10.10.2018г. от Железопътна секция София, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ относно изпълнение на обект „Доставка и влагане на еластични прелезни настилки- железопътен прелез на км 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия „, Ви уведомявам, че железопътният прелез на 1-ва жп линия на ул. „Момчил Войвода“ (при „животинския пазар“) ще бъде НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН за преминаване на МПС в двете посоки за движение за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00 ч. на 26.10.2018г., във връзка със стартиране изпълнението на ремонтните дейности.

Движението на автомобили и други превозни средства ще се извършва по обходни маршрути, сигнализирани с пътни знаци, а именно:

>       Ул. „Момчил Войвода“ – ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – път SFO 2406 (с.Петърч гарата) – общински път SFO 1401 (Петърч-Костинброд) и обратно;

>       Ул. „Момчил Войвода“-ул. „Панайот Волов“ – общински път 1400 – републикански път 1-8 (София-Калотина) – Софийски околовръстен път – републикански път П-81 (София-Калотина-Лом) и обратно.

За информация във връзка с горното може да се обръщате към служителите на Общински инспекторат-Костинброд на тел. 0721 66622 и GSM 0882 267531.

 

 

 

ЧЕЗ планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище, за периода 25 – 30 Септември 2018г.

Резултат с изображение за лого на чез

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 30 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Божурище

На 26.09.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Божурище:Европа, Максим Горки, Хан Кардам, Черна Бара

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Откриване на Централен градски парк с площад и концертна естрада

41727828_1904776376490292_5104945012165050368_o

На 14 септември 2018 г.,

на официална церемония и тържествен концерт, открихме новоизградения „Централен градски парк с площад и концертна естрада“.  Паркът бе направен и съобръзен изцяло с нуждите на града и населението ни.

Надяваме се гражданите, които се разхождат, почиват и наслаждават на личните си мигове,  да бъдат спокойни, без да търсят алтернатива за почивка в гр. София или околностите.

Пожелаваме децата ни да играят безгрижно и затова, не случайно избрахме Кръстовден, за да получим Божията благословия върху мястото. 


Община Божурище апелира за съхранението на площите на парка, да се грижим за красотата му и прилежащите му части, да спазваме обществения ред, като се надяваме да няма вандалски прояви. 

За  да видите събитието в снимки,  посетете галерията на сайта или влезте тук : http://bozhurishte.bg/galleries/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%81/