СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Началник отдел Финанси, бюджет и човешки ресурси“

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

НЕВЕНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 30.10.2018г. от 09 00 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

 

 1. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:   ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 22.10.2018г.

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

  

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
 2. КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КИРИЛОВ

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 30.10.2018г. от 10 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

 

 

 1. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:   ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 22.10.2018г.

 

Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в община Божурище

lav

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в община Божурище

Длъжност на пряко подчинение на кмета на община Божурище

 

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността пряко подчинена на кмета на общината и е свързана с представителство на общината пред съдебните власти на Република България, както и със съгласуване на издаваните от общината документи за законност и законосъобразност, оказва методическа помощ при подготовката на решения на Общинския съвет и консултира служителите на общината по въпроси от правно естество във връзка с тяхната дейност.

 2.Минимални и специфични  изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 510-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 15.10.2018г.

 Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

lav

О Б Щ И Н А     Б О Ж У Р И Щ Е   – С О Ф И Й С К А     О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“ и организиране и контролиране изготвянето и отчитането на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители; организиране и осъществяване на вътрешнофинансов контрол по събирането на средства и законосъобразното и целесъобразното им разходване.

 

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство, Финанси
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от  510 до 1400 лв.
 • Познаване и ползване на нормативни актове пряко свързани с изпълнението на длъжността, в т.ч. и такива, свързани с дейността на общинската администрация – Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;

 

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 15.10.2018г.

 

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg  раздел „Конкурси”

 

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg