ОБЯВИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ (техническа служба)

Основни задължения:

 1. Подпомага дейността на Общински експертен съвет по устройство на територията;
 2. Подготвя заседанията на Общински ЕСУТ, води протоколите при провеждане на заседанията, уведомява заинтересуваните лица за решенията на съвета и съхранява документите;
 3. Издава заверени препис извлечения от решения и протоколи;
 4. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на визи за проучване и проектиране;
 5. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на разрешения за строеж;
 6. Обявява издадените разрешения за строеж, като съставя необходимите констативни актове и протоколи;
 7. Поддържа регистър на решенията за изработване на ПУП и на измененията им и архив на одобрените устройствени планове и измененията им;Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“ или по-висока, специалност „Архитектура“, „Урбанизъм“, „Геодезия“ и др.
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Илияна Младенова – началник отдел „УПСИ“, тел. 02/9932913, вътр. 111 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“

Основни задължения:

 1. Контролира дейностите по снегопочистване на общинската пътна мрежа;
 2. Отговоря за изправността на уличното осветление на територията на общината;
 3. Отговоря за транспорта /общински, междуобщински, железопътен и др./ на територията на общината;
 4. Разработва разписания на линиите на общинската транспортна схема, които съгласува с кмета на общината;
 5. Отговаря за осигуряване на знаковото стопанство /пътни знаци, улична маркировка, табели на улици и др. информационни табели/ на територията на общината;
 6. Обявява инвестиционните намерения съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява писмено РИОСВ за извършеното обявление и води архив на постъпилите в общината инвестиционни намерения;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“, специалност „Икономика“ или подобна, „Екология“
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“

 

Основни задължения:

 1. Приема и проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи за извършените стопански операции;
 2. Изготвя вторични документи, отразява ги в счетоводните регистри, спазвайки Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
 3. Осчетоводява ежедневните банкови документи, съдържащи приходни и разходни операции, проверява правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки;
 4. Осчетоводява приходите по бюджета – данъци и такси, трансфери, субсидии, външни средства;
 5. Съставя извлечения и оборотни ведомости по съответните сметки

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – средно специално или степен на висше образование: „професионален бакалавър по …“ или по-висока
 2. Професионална област – икономика, финанси, счетоводство
 3. Професионален опит – не се изисква
 4. Компютърна грамотност – ДА

Предимство е притежаването на професионален опит в бюджетна сфера.

Основно възнаграждение: от 750 до 900 лв.

За контакт: Дарина Маджарова – началник отдел „ФБЧР“, тел. 0882882006 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

РАБОТНИЦИ в ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ – 2 БР.

Основни задължения:

 1. Поддържане на чистотата в населените места от общината;
 2. Метене и почистване на тротоари, пространството около обществените сгради и обществени места /градинки, паркинги, спирки, детски площадки/;
 3. Почистване на трева и оборка на зелени площи;
 4. При зимни условия почистване на сняг, лед и опесачаване на тротоарите, около спирките на градския транспорт и пред обществени сгради, с цел осигуряване достъпа до тях;
 5. Почистване и оформяне на зоните, в които се организират празниците /съборите/ по населени места; и др.

 

Изисквания за заемане на длъжността: НЯМА

 

Основно възнаграждение: 510 лв. плюс 1 % прослужено време

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВОИ ИНВЕСТИЦИИ”

 

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ИЛИЯНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА-ПАВЛОВА

 

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 03.01.2018г. от 14 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

 

 1. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:   _______/П/_____________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 15.12.2017г.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „УПСИ“ и контролиране и провеждане на дейности по обслужване на населението в областта на кадастъра, регулацията и устройство на територията.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Архитектура, Ландшафтна архитектура, Геодезия, Кадастър;
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплатата за длъжността – от 460 до 1400 лв.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

 5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 08.12.2017г.

 6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

  

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ
 2. ВЛАДИМИР ВЛАДОВ НИНОВ
 3. ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 03.01.2018г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

 

 2. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:   _______/п/_____________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 15.12.2017г.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяването на дейността на отдел „ИДЕУС“. Осъществява процесуалното представителство на Община Божурище. Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината в областта на общинската собственост.

 2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 460-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 08.12.2017г.

            Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

КОНКУРС ЗА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

1.Кратко описание на длъжността

Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Специалност „Архитектура“
 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ
 • Предимство – професионален опит в общинска администрация

3.Начин на провеждане на конкурса – конкурсът ще се проведе на четири етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

ЕТАП 3: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ЕТАП 4: Интервю

3.1. Процедурата за провеждане на конкурса, и редът и критериите за оценяване са следните:

ЕТАП 1: Допускане по документи

 1. Конкурсната комисия ще извърши проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са представили всички изискуеми документи.
 2. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса – решаване на тест.
 3. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 (седем) дневен срок те могат да направят възражение пред кмета на общината.

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

 1. Писменият изпит ще бъде продължителност 1 (един) астрономически час, ще се проведе в сградата на Община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа”№85, и ще включва решаване на тест, съдържащ 20 въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба в областта на устройство на територията.
 2. При решаване на теста за всеки верен отговор, кандидатът ще получи по една точка. Максималният брой точки е 20 (двадесет).
 3. До следващия етап – защита на концепцията, ще се допускат кандидатите, получили не по-малко от 17 точки.
 4. Издържалите теста кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на третия етап на конкурса – защита на концепция.

ЕТАП 3: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”.

 1. Защитата на концепцията включва представяне на разработената от кандидатите концепция и отговори на въпроси по нея, като представянето ще бъде по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса.

Всеки член на комисията оценява по шестобалната система представената от всеки кандидат концепция, като нанася своите оценки във ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” от представянето на Концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”.

Оценката се формира въз основа на следните критерии:

Мисия – определяне на мястото и ролята на главния архитект за планиране устройството на територията на общината съобразно стратегическите документи на ЕС, България, Областната администрация и Общинския план за развитие

Визия – обхват и съдържание на концепцията – пълнота, съдържание, познаване на региона и на община Божурище, познаване на нормативните документи

Цели – постижимост на определените целите

Действия – начин на реализация на поставените цели и степен на съответствие с политиките на устройство на територията и конкретните особености на общината.

Резултати – приложимост на представената концепция за бъдещо развитие на община Божурище.

 1. До следващият етап от конкурса – интервю, ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка на разработката не по–ниска от добър 4.00. Оценката се формира като средно аритметична /с точност до 0,01/ от оценките на членовете на оценителната комисия по шестобалната система по всеки показател.

ЕТАП 4: Интервю с допуснатите кандидати

 1. Интервюто ще се проведе в същия ден, в който се провежда защитата на концепцията. За часа и мястото на провеждане на интервюто допуснатите кандидати да бъдат уведомени чрез писмено съобщение получено лично или чрез e-mail.
 2. Интервюто се състои в задаване и отговор на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.
 3. Оценката от проведеното интервю се формира въз основа на следните критерии:

– Управленска компетентност – свързана със способност за формиране на ясни и реалистични цели, отговорности и задължения на себе си и подчинените си служители, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; приоритизира задачите и да ги възлага на подходящите изпълнители; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

– Работа в екип – свързана със способност да формулира ясни цели и да следи за спазването на установените правила за работа на служителите, да разпределя задачите в съответствие с уменията и знанията на подчинените си, да насърчава изразяването на различни гледни точки за справяне с даден проблем, да подпомага екипа си и др.;

– Комуникативна компетентност – свързана със способност ясно и убедително да разяснява сложни въпроси, да се изразява добре, структурирано и разбрано, да използва подходящи стилове на комуникация, да изслушва внимателно, да отговаря конкретно, а не общо на въпросите; да притежава добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване;

– Ориентация към резултати – свързана със способността да определя ясно отговорностите и да поставя реалистични срокове, да организира работата на екипа си според сроковете и приоритетността на задачите, да проявява настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности, предлага различни варианти за постигане на по-високи резултати от екипа и др.;

– Фокус към клиента (вътрешен/външен) – свързано със способността да организира своята работа и на подчинените си така че да се постигне по-висока ефективност и удовлетвореност на гражданите, да изисква от подчинените си спазването на сроковете и предоставянето на услугите своевременно и компетентно и др.;

– Професионална компетентност – свързана с познаване и правилно прилагане на законодателството в областта, в която работи, познаване на функциите на общината и др.

 1. Оценката се формира като средно аритметична /с точност до 0,01/ от оценките на членовете на оценителната комисия по шестобалната система по всеки показател.

Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълването на оценъчна карта от всеки член на комисията.

3.2. След приключване на четвъртия етап на конкурса се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на комисията. Окончателния резултат на всеки кандидат се формира сбор /с точност до 0,01/ от оценките по т.5.3., т.5.4. и т.5.5.

 3.3. Кандидатите издържали успешно конкурса ще бъдат класирани от комисията, според полученият окончателен резултат, определен по реда на т.5.6.

 3.4. В случаите, когато класираните кандидати са набрали равен брой точки, комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификация.

3.5. Окончателните резултати от конкурса се съобщават на класираните кандидати писмено по реда на чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

3.6. Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от всички членове на комисията се предоставя на кмета на общината за сключване на трудов договор, в съответствие с чл.96 от Кодекса на труда, в тридневен срок от провеждането на конкурса.

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса до кмета на община Божурище – свободен текст
 • Европейски формат на автобиография
 • Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й.
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.
 • Концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 20.10.2017г.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в меню „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913; факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недpопуснатите кандидати

за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

                                 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

ТРАЙКО СТЕФАНОВ ТРАЙКОВ

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 16.10.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

                                2. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

Председател:   Цветелина Димитрова

Дата: 05.10.2017г.

                                                                                                                                                                                                                          

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „ИДЕУС“ и контролиране и следене изпълнението на дейностите по снегопочистване, сметоизвозване и поддържане чистотата в населените места от общината, транспорт, улично осветление, знаковото стопанство и др.

 

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси, Финансов мениджмънт, Екология, Публична администрация
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплатата за длъжността – от 460 до 1400 лв.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

 

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 28.09.2017г.

 

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg раздел „Конкурси”

 

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:
 1. ДАРИНА ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 18.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

Подпис на председателя на конкурсната комисия:Цветелина Димитрова

Дата: 10.07.2017г.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

2.ГАБРИЕЛА АНТОНОВА ДОНЧЕВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 17.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

                                                                                           Председател:    ____________________

                             /Цветелина Димитрова/

Дата: 07.07.2017г.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“ и организиране и контролиране изготвянето и отчитането на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители; организиране и осъществяване на вътрешнофинансов контрол по събирането на средства и законосъобразното и целесъобразното им разходване.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство, Финанси
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 460 до 1400 лв.
 • Познаване и ползване на нормативни актове пряко свързани с изпълнението на длъжността, в т.ч. и такива, свързани с дейността на общинската администрация – Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 03.07.2017г.

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg  раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяването на дейността на отдел „ИДЕУС“. Осъществява процесуалното представителство на Община Божурище. Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината в областта на общинската собственост.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 460-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

                Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 30.06.2017г.

                Списъците и други съобщения  във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/993 32 17 e-mail: bojurob@mail.bg

КОНКУРС за „УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 ОБЯВЯВА

 конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище

1.Кратко описание на длъжността

Управителят на дружеството, управлява и представлява едноличното дружество с ограничена отговорност „Божур Фарма“ ЕООД, в съответствие с Конституцията на Р.България и законите в страната, други нормативни актове, Устава на дружеството и Решения на едноличния собственик на капитала – Община Божурище (Общински съвет – Божурище), както и разпоредбите на договора за управление.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Да са български граждани;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняването на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или умишлени престъпления срещу личността;
 • Да не е лишен от правото да упражнява професията;
 • Да притежава диплома за завършена образователно – квалификационна степен на висшето образование „Магистър – фармацевт“;
 • Да има най – малко шест години стаж като магистър – фармацевт.

3.Начин на провеждане на конкурсаРазработване и Представяне на Програма за развитие и дейността на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище за тригодишен период и Събеседване.

5.Място и срок за подаване на документите

            Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: Адрес: Община Божурище, гр. Божурище, бул. „Европа“ №85 – за участие в конкурс за избор на управител „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД.

Срокът, за подаване на документите е до 02 ЮНИ 2017г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, с конкретно определено представителство.

 

Процедурата, критериите и необходимите документи, по които ще се проведе конкурса са обявени в раздел „КОНКУРСИ“.

Лице за контакт – Цветелина Димитрова – Секретар на Община Божурище, тел. 02/9933217.

 

1. Заповед №РД-196/23.05.2017г. на кмета на община Божурище за обявяване на конкурса за УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

2. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА