ОБЯВЯВА конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“ и организиране и контролиране изготвянето и отчитането на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители; организиране и осъществяване на вътрешнофинансов контрол по събирането на средства и законосъобразното и целесъобразното им разходване.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство, Финанси
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 460 до 1400 лв.
 • Познаване и ползване на нормативни актове пряко свързани с изпълнението на длъжността, в т.ч. и такива, свързани с дейността на общинската администрация – Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 03.07.2017г.

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg  раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяването на дейността на отдел „ИДЕУС“. Осъществява процесуалното представителство на Община Божурище. Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината в областта на общинската собственост.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 460-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

                Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 30.06.2017г.

                Списъците и други съобщения  във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/993 32 17 e-mail: bojurob@mail.bg

КОНКУРС за „УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 ОБЯВЯВА

 конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище

1.Кратко описание на длъжността

Управителят на дружеството, управлява и представлява едноличното дружество с ограничена отговорност „Божур Фарма“ ЕООД, в съответствие с Конституцията на Р.България и законите в страната, други нормативни актове, Устава на дружеството и Решения на едноличния собственик на капитала – Община Божурище (Общински съвет – Божурище), както и разпоредбите на договора за управление.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Да са български граждани;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняването на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или умишлени престъпления срещу личността;
 • Да не е лишен от правото да упражнява професията;
 • Да притежава диплома за завършена образователно – квалификационна степен на висшето образование „Магистър – фармацевт“;
 • Да има най – малко шест години стаж като магистър – фармацевт.

3.Начин на провеждане на конкурсаРазработване и Представяне на Програма за развитие и дейността на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище за тригодишен период и Събеседване.

5.Място и срок за подаване на документите

            Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: Адрес: Община Божурище, гр. Божурище, бул. „Европа“ №85 – за участие в конкурс за избор на управител „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД.

Срокът, за подаване на документите е до 02 ЮНИ 2017г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, с конкретно определено представителство.

 

Процедурата, критериите и необходимите документи, по които ще се проведе конкурса са обявени в раздел „КОНКУРСИ“.

Лице за контакт – Цветелина Димитрова – Секретар на Община Божурище, тел. 02/9933217.

 

1. Заповед №РД-196/23.05.2017г. на кмета на община Божурище за обявяване на конкурса за УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

2. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА