Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

Заповед №РД-287/16.08.2017г. на кмета на община Божурище за определяне на реда, начина и критериите за провеждане на конкурса

О Б Щ И Н А Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

1.Кратко описание на длъжността
Главният архитект ръководи, контролира и координира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на общината.
Издава административни актове, съобразно правомощията, дадени му по ЗУТ.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 Специалност „Архитектура“
 Да притежава придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ
 Познания в работата на общинската администрация
 Отлично познаване и ползване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други специализирани законови нормативни актове
 Да е работил минимум 2 години в общинска администрация.

3.Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕНО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” и ИНТЕРВЮ.

4.Необходими документи
• Заявление за участие в конкурса, до кмета на община Божурище (свободен текст)
• Автобиография /CV/
• Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ

5.Място и срок за подаване на документите
Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 18.08.2017г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в раздел „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:
 1. ДАРИНА ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 18.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

Подпис на председателя на конкурсната комисия:Цветелина Димитрова

Дата: 10.07.2017г.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

2.ГАБРИЕЛА АНТОНОВА ДОНЧЕВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 17.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

                                                                                           Председател:    ____________________

                             /Цветелина Димитрова/

Дата: 07.07.2017г.

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“ и организиране и контролиране изготвянето и отчитането на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители; организиране и осъществяване на вътрешнофинансов контрол по събирането на средства и законосъобразното и целесъобразното им разходване.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство, Финанси
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 460 до 1400 лв.
 • Познаване и ползване на нормативни актове пряко свързани с изпълнението на длъжността, в т.ч. и такива, свързани с дейността на общинската администрация – Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 03.07.2017г.

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg  раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяването на дейността на отдел „ИДЕУС“. Осъществява процесуалното представителство на Община Божурище. Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината в областта на общинската собственост.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 460-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

                Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 30.06.2017г.

                Списъците и други съобщения  във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/993 32 17 e-mail: bojurob@mail.bg

КОНКУРС за „УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 ОБЯВЯВА

 конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище

1.Кратко описание на длъжността

Управителят на дружеството, управлява и представлява едноличното дружество с ограничена отговорност „Божур Фарма“ ЕООД, в съответствие с Конституцията на Р.България и законите в страната, други нормативни актове, Устава на дружеството и Решения на едноличния собственик на капитала – Община Божурище (Общински съвет – Божурище), както и разпоредбите на договора за управление.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Да са български граждани;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняването на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или умишлени престъпления срещу личността;
 • Да не е лишен от правото да упражнява професията;
 • Да притежава диплома за завършена образователно – квалификационна степен на висшето образование „Магистър – фармацевт“;
 • Да има най – малко шест години стаж като магистър – фармацевт.

3.Начин на провеждане на конкурсаРазработване и Представяне на Програма за развитие и дейността на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище за тригодишен период и Събеседване.

5.Място и срок за подаване на документите

            Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: Адрес: Община Божурище, гр. Божурище, бул. „Европа“ №85 – за участие в конкурс за избор на управител „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД.

Срокът, за подаване на документите е до 02 ЮНИ 2017г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, с конкретно определено представителство.

 

Процедурата, критериите и необходимите документи, по които ще се проведе конкурса са обявени в раздел „КОНКУРСИ“.

Лице за контакт – Цветелина Димитрова – Секретар на Община Божурище, тел. 02/9933217.

 

1. Заповед №РД-196/23.05.2017г. на кмета на община Божурище за обявяване на конкурса за УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

2. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА