Новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Божурище за периода 27.07. – 31.07.2020 г.

  ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,   УПИ, ПИ/   София-Област Община Божурище На 27.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 28.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 29.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 30.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 31.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Златуша:   №Ііі А-56 Кв 5 […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“