ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
На основание заповед №РД-274/27.08.2018 г. на кмета на Община Божурище
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ VIIобщ., кв.33, с.Пожарево, Община Божурище, с площ по графични данни 540м2.
1.Начална тръжна цена – 20 700.00 лева, без ДДС;
2.Депозит за участие-2 700.00 лева
3.Тръжна документация –получава се на касата на общината, най-късно до 16:30 часа на 05.09.2018 г., след заплащане на 50,00 лева с ДДС.
4.Оглед на имота – от 28.08.2018г.-05.09.2018г., вкл., от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
5.Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 05.09.2018 г. в деловодството на общината.
6.Дата, място и час на провеждане на търга-07.09.2018 г. от 11:00 часа в сградата на общината.
7.Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110

Заповед №РД-277/29.08.2018г.