ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.СИЛВИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

2.ГАБРИЕЛА АНТОНОВА ДОНЧЕВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 17.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

                                                                                           Председател:    ____________________

                             /Цветелина Димитрова/

Дата: 07.07.2017г.