ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913;  факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

  1. Допуска до конкурс следните кандидати:
  1. ДАРИНА ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 18.07.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

Подпис на председателя на конкурсната комисия:Цветелина Димитрова

Дата: 10.07.2017г.