С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността  ЮРИСКОНСУЛТ

  

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 14.01.2019г. от 11 00 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

  

  1. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:   ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 04.01.2019г.