О Б Щ И Н А Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА
конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

1.Кратко описание на длъжността
Главният архитект ръководи, контролира и координира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на общината.
Издава административни актове, съобразно правомощията, дадени му по ЗУТ.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 Специалност „Архитектура“
 Да притежава придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ
 Познания в работата на общинската администрация
 Отлично познаване и ползване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други специализирани законови нормативни актове
 Да е работил минимум 2 години в общинска администрация.

3.Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕНО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” и ИНТЕРВЮ.

4.Необходими документи
• Заявление за участие в конкурса, до кмета на община Божурище (свободен текст)
• Автобиография /CV/
• Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ

5.Място и срок за подаване на документите
Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 18.08.2017г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в раздел „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище