lav

О Б Щ И Н А     Б О Ж У Р И Щ Е   – С О Ф И Й С К А     О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“ и организиране и контролиране изготвянето и отчитането на бюджета на общината и на второстепенните разпоредители; организиране и осъществяване на вътрешнофинансов контрол по събирането на средства и законосъобразното и целесъобразното им разходване.

 

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
  • Специалност – Икономика, Счетоводство, Финанси
  • Минимален професионален опит – четири години;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
  • Граници на заплата за длъжността – от  510 до 1400 лв.
  • Познаване и ползване на нормативни актове пряко свързани с изпълнението на длъжността, в т.ч. и такива, свързани с дейността на общинската администрация – Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 

4.Необходими документи

  • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
  • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;

 

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 15.10.2018г.

 

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg  раздел „Конкурси”

 

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg