ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ (техническа служба)

Основни задължения:

 1. Подпомага дейността на Общински експертен съвет по устройство на територията;
 2. Подготвя заседанията на Общински ЕСУТ, води протоколите при провеждане на заседанията, уведомява заинтересуваните лица за решенията на съвета и съхранява документите;
 3. Издава заверени препис извлечения от решения и протоколи;
 4. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на визи за проучване и проектиране;
 5. Подготвя и поднася за подпис от главния архитект на разрешения за строеж;
 6. Обявява издадените разрешения за строеж, като съставя необходимите констативни актове и протоколи;
 7. Поддържа регистър на решенията за изработване на ПУП и на измененията им и архив на одобрените устройствени планове и измененията им;Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“ или по-висока, специалност „Архитектура“, „Урбанизъм“, „Геодезия“ и др.
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Илияна Младенова – началник отдел „УПСИ“, тел. 02/9932913, вътр. 111 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“

Основни задължения:

 1. Контролира дейностите по снегопочистване на общинската пътна мрежа;
 2. Отговоря за изправността на уличното осветление на територията на общината;
 3. Отговоря за транспорта /общински, междуобщински, железопътен и др./ на територията на общината;
 4. Разработва разписания на линиите на общинската транспортна схема, които съгласува с кмета на общината;
 5. Отговаря за осигуряване на знаковото стопанство /пътни знаци, улична маркировка, табели на улици и др. информационни табели/ на територията на общината;
 6. Обявява инвестиционните намерения съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява писмено РИОСВ за извършеното обявление и води архив на постъпилите в общината инвестиционни намерения;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – степен „БАКАЛАВЪР“, специалност „Икономика“ или подобна, „Екология“
 2. Професионален опит – не се изисква
 3. Компютърна грамотност – ДА

 

Основно възнаграждение: от 650 до 800 лв.

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“

 

Основни задължения:

 1. Приема и проверява по форма и съдържание първичните счетоводни документи за извършените стопански операции;
 2. Изготвя вторични документи, отразява ги в счетоводните регистри, спазвайки Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
 3. Осчетоводява ежедневните банкови документи, съдържащи приходни и разходни операции, проверява правилното отразяване на счетоводните статии по съответните сметки;
 4. Осчетоводява приходите по бюджета – данъци и такси, трансфери, субсидии, външни средства;
 5. Съставя извлечения и оборотни ведомости по съответните сметки

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – средно специално или степен на висше образование: „професионален бакалавър по …“ или по-висока
 2. Професионална област – икономика, финанси, счетоводство
 3. Професионален опит – не се изисква
 4. Компютърна грамотност – ДА

Предимство е притежаването на професионален опит в бюджетна сфера.

Основно възнаграждение: от 750 до 900 лв.

За контакт: Дарина Маджарова – началник отдел „ФБЧР“, тел. 0882882006 или Цветелина Димитрова –секретар на община Божурище, тел. 0882882009

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

РАБОТНИЦИ в ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ – 2 БР.

Основни задължения:

 1. Поддържане на чистотата в населените места от общината;
 2. Метене и почистване на тротоари, пространството около обществените сгради и обществени места /градинки, паркинги, спирки, детски площадки/;
 3. Почистване на трева и оборка на зелени площи;
 4. При зимни условия почистване на сняг, лед и опесачаване на тротоарите, около спирките на градския транспорт и пред обществени сгради, с цел осигуряване достъпа до тях;
 5. Почистване и оформяне на зоните, в които се организират празниците /съборите/ по населени места; и др.

 

Изисквания за заемане на длъжността: НЯМА

 

Основно възнаграждение: 510 лв. плюс 1 % прослужено време

За контакт: Трайко Трайков – началник отдел „ИДЕУС“, тел. 0882882023