ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-81/17.03.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА:

за отдаване под наема помещения за офиси в масивна сграда „Лава сервиз“ с адм. адрес

гр. Божурище, ул. „Добри Чинтулов“ №2:

Офис №1 – 24 кв.м; нач.цена –52,80 лв. без ДДС; депозит- 64 лв.

Офис №4 – 34 кв.м; нач.цена – 74,80 лв. без ДДС; депозит- 90 лв.

 Тръжна документация – 20 лв. с ДДС, внесени на касата на общината.

 Оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до 24.04.2017г.

 Дата и час на провеждане на търга – 05.04.2017г. от 11.00 часа, в сградата на Общината.

 Срок за предоставяне на предложенията за участие – до 10.00 часа на 05,04,2017г.