ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
На основание заповед № РД–276/28.08.2018 г.
на Кмета на общината
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общо заведение, състоящо се от Бюфет № 2 в Масивна производствено-техническа сграда (кметство с.Пролеша) със ЗП 28,55 кв.м., актуван с акт за публична собственост №419/09.12.2003г. и Градински навес към сградата на кметство с.Пролеша с площ 37,75 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС 819/19.03.2012 г., находящи се в УПИ І клуб,магазин, трафопост, кв.25 по ПР на с.Пролеша.
1.Начална тръжна цена-99.45 лева, без ДДС;
2.Депозит за участие-120.00 лева
3.Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 20,00 лева, с ДДС от 03.09.2018г. до 16.30 часа на 10.09.2018 г.
4. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 03.09.2018 г. до 07.09.2018 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на кмета на с.Пролеша-тел.0882882019
5. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 10.09.2018г. в деловодството на общината.
6. Дата, място и час на провеждане на търга – 11.09.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.
7. Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110