ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 08.06.2017г. /четвъртък/, от 14:00 часа

в залата на младежкия клуб в с.Хераково при следния

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Даване на съгласие Кметът на Община Божурище да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.005-0153-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура BG05M9POP001-2.005 “Активно включване“.- Докладна записка на подпис.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Изграждане на улица „Симеон Велики“ с. Хераково в реални граници

Докладна записка с рег.№ Д-126/30.05.2017г.

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

  1. Ремонт на улица „Осми март“ гр. Божурище

Докладна записка с рег. № Д-131/01.06.2017

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

  1. Именуване на улица в с. Храбърско – Докладна записка с рег. № Д-128/30.05.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Определяне размер на дневен оклад за хранене на децата в ДГ „Буратино“ и ДГ „Детелина“ – Докладна записка с рег. № Д-129/30.05.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2016г. на общинско търговско дружество „Божур фарма“ ЕООД – Докладна записка с рег. № Д-130/30.05.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Докладна записка с рег.№ Д-127/30.05.2017г.

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на председателя на ОБС – гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

05.06.2017 г. /понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки 2, 3 и 6.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

05.06.2017 г. /понеделник/ от 14:30 ч.– водеща комисия по точка 4.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

05.06.2017 г. /понеделник/ от 15:00 ч. – водеща комисия по точка 5.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

05.06.2017 г. /понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

05.06.2017 г. /понеделник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

05.06.2017 г. /понеделник/ от  16:30 ч.

 01.06.2017 г.                                                                      Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/