ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

 

извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 22.05.2017г. /понеделник/,

от 15:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

  1. Даване на съгласие за предоставяне на помещения в Търговска сграда–магазин и пивница на 2 етажа в с. Златуша за нуждите на Пенсионерски клуб – с. Златуша и на „ЛРД-Златуша-Делян“– Докладна записка с рег. № Д-117/15 .05.2017г.           

                      Докладват: Георги Димитров – Председател на ОбС – Божурище,

                      Весела Ив. Петрова и Юлиян Методиев – общински съветници

 2.Върнато за нова обсъждане Решение №105 от 15.05.2017г.–Заповед на Областния управител №ВР-21 от18.05.2017г. – Докладна записка с рег. № Д-119/18.05.2017г.

                        Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС – Божурище

3.Отпускане на парична награда на завършващи XII клас ученици от СУ„Летец Христо

Топракчиев“гр. Божурище-Докладна записка с рег. № Д-115/12.05.2017г.

                      Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Отговор от Кмета на Община Божурище – Георги Димов относно: Депонирането на земни маси върху земеделски земи на територията на Община Божурище- Заявление с вх. № За-218/18.05.2017г.

Вносител: Юлиян Методиев -общински съветник

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат

 

на 22.05.2017г. /понеделник/, от 14:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон

гр.Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове” 22.05.2017г.  /понеделник/ от 14:00ч. – водеща комисия по точка 3.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.05.2017г. /понеделник/ от 14:00ч. – водеща комисия по точка 2.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“ 22.05.2017г. /понеделник/ от 14:0.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.05.2017г. /понеделник/ от 14:00ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.05.2017г. /понеделник/ от 14:00ч.– водеща комисия по точка 4.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.05.2017г. /понеделник/ от 14:0.

 

18.05.2017г.                                                                                 Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                /Георги Димитров/