ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №45/25.02.2016г.

Ръководство на общината

Кмет – ГЕОРГИ ДИМОВ

Заместник кмет – ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

Ресорни направления – Здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности

Секретар на общината – ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжности, пряко подчинени на кмета на общината

Финансов контрольор – СТАНКА ПЕТРОВА

Главен архитект – арх. ЕМИЛ МАРИНОВ

Юрисконсулт – ГАБРИЕЛА ДОНЧЕВА

Специалист /Връзки с обществеността/ – АНТОНИЯ АНДОНОВА

Старши специалист /ОМП/ – ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Началник отдел – ДАРИНА МАДЖАРОВА

Счетоводител – НЕВЕНА ПЕТРОВА

Главен специалист /бюджет и човешки ресурси/ – РУМЯНА ВАСИЛЕВА

Счетоводител – ТОТКА МАНОИЛОВА

Счетоводител /каса/ – ЙОРДАНКА ПОПОВА

Изпълнител /домакин/ – ИСКРА ХРИСТОВА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”

Началник отдел – ВЕСЕЛА БОНЕВА

Старши специалист /деловодство/ – ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Пролеша/ – ДЕСИСЛАВА МИЛАНОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Хераково/ – ВАСИЛКА БОЖИЛОВА

Старши специалист /ГРАО – с.Храбърско/ – ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА

Старши специалист /ГРАО/ – СИЛВИЯ ПОПОВА

Старши специалист /деловодство/ – НЕЗАБРАВКА КОСТОВА

Технически сътрудник – ЗЛАТИНА ПРОЙКОВА

Изпълнител /призовкар, хигиенист/ –

Изпълнител-шофьор – ВЕНЕЛИН КОСТАДИНОВ

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

Началник отдел –

Главен инженер – инж.ДИЛЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Старши инспектор /контрол по строителството/ – инж.ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА

Инспектор /контрол по строителството/ –

Старши експерт – л.арх.ИЛИЯНА МЛАДЕНОВА

Старши специалист /геодезист/ – СЛАВКА ПАНДЕЛОВА

Старши специалист /районен техник/ – НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

Старши специалист – ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВСКА

Старши специалист /инвеститорски контрол/ – ПЕНКА СЛАВКОВА

ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Началник отдел – ТРАЙКО ТРАЙКОВ

Юрисконсулт – ЦВЕТОМИР МИЛАНОВ

Главен експерт /обществени поръчки/ – СОНЯ ВЪЛЧЕВА

Младши експерт /еколог/- ДОНИКА БЛИЗНАКОВА

Специалист   – ДЕНИСЛАВ РАНГЕЛОВ

Младши експерт /общинска собственост/ – ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

Младши експерт /общинска собственост/

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел – АНГЕЛ БУХЛАРСКИ

Старши експерт /МДТ/   – ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

Младши експерт /МДТ/ – ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА

Младши експерт /МДТ/ – НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Младши експерт /МДТ – каса/ – СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

Органограма