ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД -118 от 03.04.2018 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещения № 10 и № 16, с предназначение на същите за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 кв.м. в сутерена на Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин, находяща се в УПИ I 172, кв.14, с.Пожарево, Община Божурище (сградата на Кметство с.Пожарево).

  1. Начална тръжна цена

– 79.50 лева, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

– 115.00 лева

  1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 20,00 лева, с включен ДДС.
  2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 23.04.2018 г. до 27.04.2018 г., в часовете между 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на кмета на с.Пожарево-моб.тел.0882882014.
  3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17:30 часа на 08.05.2018г. в деловодството на общината.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга – 09.05.2018 г. от 09.30 часа в сградата на общината.

7.Доп.информация–на тел.02/9932913,в.110