ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-107/23.03.2018г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА наТАПП ГАЗ-66, РЕГ.№ ВА108157

1.Начална тр.цена-3 981.00 лева, без ДДС.Върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС.

2.Депозит-478.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед: всеки работен ден от 26.03.2018 г.–05.04.2018 г., в часовете между 09.00 часа и  11.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация.

5.Тръжна документация-закупува се и се

заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС, най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018 г.

6.Дата, място и час на провеждане на

търга – 12.04.2018 г. от 11:00 часа, в

сградата на Община Божурище

7.Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 09.30 часа на 12.04.2018г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

8.Доп. информация – на тел.02/993 29 13 /в.110