ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-412/22.11.2017г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

зем. земя за отглеждане на селскостоп. култури през стоп. 2017-2018 г. :

  • ПИ с ИД № 58606.9.6 – 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.
  • ПИ с ИД № 18174.26.44 – 101,481 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–нива ІV кат.
  • ПИ с ИД № 18174.26.45 – 35,514 дка, м.Пладнище,с.Гурмазово–нива ІV кат.
  • ПИ с ИД № 63121.70.24 – 151,873 дка, м.Шаварковица, с.Росоман–нива VІІІ кат.
  • ПИ с ИД № 77400.102.1 – 233,420 дка, м.Лазаров камък, с.Храбърско – нива VІІ кат.

и

  • ПИ с ИД № 58606.9.9 – 205 дка – м.”Полето”,с.Пролеша–нива ІV кат.-за 3 години.
  1. Начална тръжна цена: за ІV кат.зем.земя – 18 лв./дка.,за VІІ, VІІІ кат.– 12 лв./дка
  2. Депозит за участие: за ІV кат. зем.земя– 1.80 лв./дка.,за VІІ,VІІІ кат.– 1.20 лв./дка
  3. Стъпка на наддаване – 1 лв./дка

      4. Тръжна документация – 50 лв. с ДДС, на касата на Общината

  1. Дата и час на търга – 04.12.2017г. от 10:00 часа в сградата на Общината