ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-20/15.01.2018г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за Учредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със ЗП 736.00 кв.м. и РЗП 2697.00 кв.м. в УПИ II-599 за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.37, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище, целият с площ от 2322 кв.м., частна общинска собственост.

      1.Начална тръжна цена – -174 168,00 лв. с включен ДДС

  1. Депозит за участие: – 17 416.80 лева
  1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС.
  2. Оглед на имота – от 16.01.2018 г.-19.01.2018 г., вкл., от 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
  3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17,00 часа на 25.01.2018 г. в деловодството на общината.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.01.2018 г. от 11,00 часа в сградата на общината.

      7.Доп.информация – на тел.02/9932913,в.110