ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-145/17.04.2018г. на кмета на Община Божурище

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ заУчредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обект – 30 кв.м. в УПИ II-за търговски дейности, услуги и трафопост, кв.35 по плана на гр.Божурище, целият с площ от 276 кв.м.

1.Начална тръжна цена – 4 950.00 лева,без включен ДДС (върху достигнатата на търга цена ще се начисли ДДС)

  1. Депозит за участие: – 594.00 лева
  1. Тръжна документация –получава се на касата на общината, след заплащане на 50,00 лева с включен ДДС, най-късно до 16.30 часа на 02.05.2018 г.
  2. Оглед на имота – от 25.04.2018 г.-27.04.2018 г., вкл., от 10:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.
  3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 17.30 часа на 02.05.2018 г. в деловодството на общината.
  4. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.05.2018 г. от 14,00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел. 02/9932913, в.110