На 23 януари 2017 г., в община Божурище бе създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с цел осигуряване на ефективно функциониране на Центъра и предоставянето на качествени услуги на потенциалните потребители. 

Центърът ще предоставя комплекс от услуги  в рамките на 18 месеца. За целта бе нает персонал на трудови договори, специалисти и хора,  които ще предоставят здравни, социални и други услуги на потребителите, според техните специфични нужди и проблеми въз основа на изготвената индивидуална социална оценка.

Екипът на Центъра включва експерти, които имат различен профил на компетентност – социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите.

Екипът, отговорен за управлението и функционирането на Центъра включва:

– Ръководител на Центъра – отговаря за управлението на ежедневните дейности в Центъра, осъществява връзка с доставчици на различните услуги и координира дейността на останалите експерти. Носи цялостна отговорност за планирането, координирането, оперативното изпълнение и гладкото протичане на планираните дейности на Центъра и предоставянето на качествени услуги, планирани по проекта.

Участва в подбора на персонала на Центъра;

Приема заявления за ползване на услугата;

Води дневник за подадените заявления от кандидат-потребителите за предоставяне на услугата;

Участва в среща между всеки класиран за включване кандидат -потребител на определения етап;

участва в изготвянето на индивидуален план на всеки потребител с активното му участие или на неговия законен представител, който включва договорените услуги, които ще получава;

Участва в изработване на Методология за дейността на Центъра;

Извършва проверки в дома на потребителя и отразява резултатите в Дневника на потребителя;

Координира дейността на персонала на Центъра и следи за изпълнението на ежедневните им ангажименти.

Нает е  шофьор на закупеното по проекта специализирано транспортно средство.

Персоналът, предоставящ услугите в Центъра включва:

– Експерт, предоставящ психологическа подкрепа – 18 м

– Рехабилитатор (ще предоставя услуги и по домовете на потребителите) – 18

– Медицинска сестра – 18 м.

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «личен асистент» – 28 лица, 3 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «личен асистент» – 3 лица, 6 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «социален асистент» – 28 лица, 3 часа/ден , 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «социален асистент» – 4 лица, 6 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «домашен помощник» – 10 лица, 2 часа/ден, 18 месеца.

– Шофьор – 48 часа на месец , 18 месеца.

Ежемесечно всеки един член на екипа на Центъра ще изготвя и представя на Ръководителя на Центъра, отчети за извършена работа.

Персоналът на Центъра е избран съобразно КТ и изискванията за квалификация и опит за всяка една длъжност и специфичните потребности на потребителите.

Изработена бе Методология за дейността на Центъра, изготвена от екипа на проекта и Ръководителя на Центъра, като целта е, да се разработят детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят в Центъра, за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход.

След популяризиране на проекта сред местното население, в определен от екипа срок, кандидатите за потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, подадоха заявление за ползване на услугите, предоставяни от Центъра и необходимите документи. Подборът на потребители  и асистенти се извърши от Ръководителя на Центъра и екипа по управление на проекта с  определена за целта комисия, която  направи оценка и изготви класиране на желаещите потребители и асистенти по определени критерии.

– В проекта бе нает персонал, необходим за функционирането, управлението на Центъра и предоставянето на услугите – общо 78 лица (лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, ръководител на центъра, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, шофъор);

– Изработена бе Методология за дейността на Центъра ;

– Набрани  потребители на Центъра – 85 лица.

IMG_20170208_121028IMG_20170208_121918IMG_20170208_121935