newprog

 

    Оперативна програма

„Развитие на човешки ресурси” 2014-2020

Проект №BG05M9OP001-2.002-0291

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

На 23 януари 2017 г., в община Божурище бе създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с цел осигуряване на ефективно функциониране на Центъра и предоставянето на качествени услуги на потенциалните потребители. 

Центърът ще предоставя комплекс от услуги  в рамките на 18 месеца. За целта бе нает персонал на трудови договори, специалисти и хора,  които ще предоставят здравни, социални и други услуги на потребителите, според техните специфични нужди и проблеми въз основа на изготвената индивидуална социална оценка.

Екипът на Центъра включва експерти, които имат различен профил на компетентност – социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите.

Екипът, отговорен за управлението и функционирането на Центъра включва:

– Ръководител на Центъра – отговаря за управлението на ежедневните дейности в Центъра, осъществява връзка с доставчици на различните услуги и координира дейността на останалите експерти. Носи цялостна отговорност за планирането, координирането, оперативното изпълнение и гладкото протичане на планираните дейности на Центъра и предоставянето на качествени услуги, планирани по проекта.

Участва в подбора на персонала на Центъра;

Приема заявления за ползване на услугата;

Води дневник за подадените заявления от кандидат-потребителите за предоставяне на услугата;

Участва в среща между всеки класиран за включване кандидат -потребител на определения етап;

участва в изготвянето на индивидуален план на всеки потребител с активното му участие или на неговия законен представител, който включва договорените услуги, които ще получава;

Участва в изработване на Методология за дейността на Центъра;

Извършва проверки в дома на потребителя и отразява резултатите в Дневника на потребителя;

Координира дейността на персонала на Центъра и следи за изпълнението на ежедневните им ангажименти.

Нает е  шофьор на закупеното по проекта специализирано транспортно средство.

Персоналът, предоставящ услугите в Центъра включва:

– Експерт, предоставящ психологическа подкрепа – 18 м

– Рехабилитатор (ще предоставя услуги и по домовете на потребителите) – 18

– Медицинска сестра – 18 м.

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «личен асистент» – 28 лица, 3 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «личен асистент» – 3 лица, 6 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «социален асистент» – 28 лица, 3 часа/ден , 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «социален асистент» – 4 лица, 6 часа/ден, 18 месеца;

– Персонал, ангажиран с предоставянето на услугата «домашен помощник» – 10 лица, 2 часа/ден, 18 месеца.

– Шофьор – 48 часа на месец , 18 месеца.

Ежемесечно всеки един член на екипа на Центъра ще изготвя и представя на Ръководителя на Центъра, отчети за извършена работа.

Персоналът на Центъра е избран съобразно КТ и изискванията за квалификация и опит за всяка една длъжност и специфичните потребности на потребителите.

Изработена бе Методология за дейността на Центъра, изготвена от екипа на проекта и Ръководителя на Центъра, като целта е, да се разработят детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят в Центъра, за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход.

След популяризиране на проекта сред местното население, в определен от екипа срок, кандидатите за потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, подадоха заявление за ползване на услугите, предоставяни от Центъра и необходимите документи. Подборът на потребители  и асистенти се извърши от Ръководителя на Центъра и екипа по управление на проекта с  определена за целта комисия, която  направи оценка и изготви класиране на желаещите потребители и асистенти по определени критерии.

– В проекта бе нает персонал, необходим за функционирането, управлението на Центъра и предоставянето на услугите – общо 78 лица (лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, ръководител на центъра, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, шофъор);

– Изработена бе Методология за дейността на Центъра ;

– Набрани  потребители на Центъра – 85 лица.

 

 

newprog

 

Уважаеми госпожи и господа,

Община Божурище обявява  прием на документи, по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0291-C01 по Оперативна програма „Развитие на човещките ресурси“ 2014-2020 г.

Бенефициентът на проекта е Община Божурище, продължителността му – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати следните целеви групи: хора с увреждания и техните семейства, деца с увреждания, самотно живеещи, тежко болни хора над 65г., с ограничения или невъзможност за самообслужаване.

Проектът включва създаване на център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи 85 потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими Ви за кандидадстване, можете да вземете от Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „Европа“ №85, от 17 октомври до 7 ноември 2016г. (включително). Приемането на попълнените от Вас  документи, ще се осъществява от назначеното за тази цел лице, в бившата сграда на Общината, находяща се  на бул.“Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7, (сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг, на първия етаж се помещава  отдел МДТ), в  срок:  от 21 ноември до 30 ноември 2016 г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч.

Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актулани медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

 

Необходими документи за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра:

 • Заявление за постъпване на работа за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра – по образец, и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на общината;
 •  Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).                                Подборът на документите ще се проведе от  Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище, което ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на на Община Божурище. Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати. Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Божурище.

      newprog                                  

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище по проект BG05M9OP001–2.002-0291– “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот”

                                   

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:
„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

1.      Място на работа: Община Божурище в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;
1.2. Заетост: непълен работен ден – 4 (четири) часа;
2.      Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
–       Диплом за завършено образование;
–       Друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „С“;
–       Професионален опит: 3 /три/ години управление на МПС от категория „С“;
3.      Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец, което се предоставя от община Божурище;
– Документ за самоличност –копие;
– Автобиография;
– Диплом за завършено образование –копие;
– Свидетелство за управление на МПС от категория “С“ – копие;
– Трудова книжка за доказване на професионален опит –копие;
– Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет;
– Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е приложимо/;
– Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
– Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/;
– Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата;
Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуалната им оценка.
4.      Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
– първи етап: подбор по документи.
– втори етап: събеседване
4.1. Подбор по документи: Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище ще разгледа постъпилите документи, след което ще обяви кои кандидати отговарят на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще се публикува на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията,в двудневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на документи.
4.2. Събеседване: Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.
4.3. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Община Божурище и на таблото в сградата на Администрацията за информация в двудневен срок.
5.  Срок и място за подаване на документи:
5.1. Заявленията се подават в периода 27.03.2017г. до 03.04.2017г. включително.
5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ 85, 1 ет. Деловодство, от 08:30ч. до 17:00ч.
6.      Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите, Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.
6.2. Кметът на Община Божурище утвърждава Протокола на Комисията с приложения списък на класираните кандидати, след което сключва трудов договор с класиралия се на първо място кандидат.

IMG_20170208_121028IMG_20170208_121918IMG_20170208_121935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newprog

 

 

                                                                                                                                     Уважаеми госпожи и господа,

 

Община Божурище обявява втори прием на документи, за свободни 9 места за потребители и асистенти, по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0291-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Бенефициент по проекта е Община Божурище, продължителността му – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати следните целеви групи: хора с увреждания и техните семейства, деца с увреждания – в проeкта се допускат деца с  до 90% увреждане, констатирано чрез съответния, удостоверяващ медицински документ, самотно живеещи тежко болни хора над 65г., с ограничения или невъзможност за самообслужаване.

Проектът включва създаване на център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи 85 потребители, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими Ви за кандидадстване, можете да вземете от Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „Европа“ №85, от 14 август до 18 август 2017г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч. Приемането на попълнените от Вас  документи, ще се осъществява от назначеното за тази цел лице, в бившата сграда на Общината, находяща се  на бул.“Европа“ № 81, 2-ри етаж, в стая №7, (сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг, на първия етаж се помещава отдел МДТ), в  срок: 24 август 2017г., от 09:00 ч. – 17:00 ч.

Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на Общината;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актулани медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа по образец и прилежащите му приложения, които ще вземете от Деловодството на Общината;
 • Документ за самоличност- копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

Подборът на кандидатите ще се извърши от  Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Божурище, която ще разгледа постъпилите документи, след което, ще обяви  кандидатите, отговарящи на изискванията. Обявата с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на интернет страницата на община Божурище и на таблото в сградата на Община Божурище. Събеседването ще се проведе от комисия, на дата и място, за които ще бъдат уведомени всички допуснати до събеседване кандидати.

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Божурище и на официалния сайт в установения срок.