Приемане и обработване на декларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ

Необходими документи

 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ
 • Документ за собственост
 • Актуална скица
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/

Такса – безплатно

Срок за извършване – 7 дни

Декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава при:

 • придобиване на недвижим имот
 • учредяване на право на ползване върху недвижим имот
 • промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

При придобиване на имоти по наследство /само от преки наследници/ – декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава в 6-месечен срок от смъртта на собственика на имота.


Приемане и обработване на декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък за притежавано пътно транспортно средство

Необходими документи

Такса – безплатно

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес / седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ – срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната.

При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

Уведомление за продадени, унищожени или откраднати превозни средства се подава заедно с:

 • Декларация по образец
 • Служебна бележка /удостоверение от КАТ/РДВР/друг компетентен орган, или копие от договор за покупко-продажба

Приемане и обработване на декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Необходими документи

Такса – безплатно

Декларацията се подава в срок до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.


Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата

Необходими документи

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници

Такса – безплатно

Декларацията се подава в срок от 6 месеца след откриване на наследството. Подава се от наследниците или техни законни представители по последното местожителство на наследодателя. Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица.

Декларация по чл.32 от ЗМДТ не подават преки наследници на починалия /съпруг/съпруга, деца/.


Приемане и обработване на декларация за намаляване данъка на имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50% до 100%, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

Необходими документи

 • Декларация по чл.25, ал.2 от ЗМДТ
 • Документ за собственост
 • Експертно решение на ТЕЛК

Такса – безплатно

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка /инвалидизиране/.


Издаване на данъчна оценка на недвижим имот или незавършено строителство

Необходими документи

 • Искане по образец
 • Документ за собственост
 • Актуална скица
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/
 • Удостоверение за етап на завършеност /при необходимост/

Такса:

 • 10 лв. – обикновена услуга
 • 15 лв. – бърза услуга
 • 20 лв. – експресна услуга

Срок за изпълнение:

 • 14 дни – обикновена услуга
 • 3 дни – бърза услуга
 • 1 ден – експресна услуга

Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ /удостоверения за декларирани данни/

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса:

 • 5 лв. – обикновена услуга
 • 10 лв. – бърза услуга

Срок за изпълнение:

 • 7 дни – обикновена услуга
 • 1 ден – бърза услуга

Издаване на удостоверения за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на удостоверения за платен данък върху превозни средства

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследството

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на удостоверения за дължим размер на патентния данък

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса:

 • 5 лв. – обикновена услуга
 • 10 лв. – бърза услуга

Срок за изпълнение:

 • 7 дни – обикновена услуга
 • 1 ден – бърза услуга

Издаване на други удостоверения по искане на гражданите

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 5 лв. – обикновена услуга

Срок за изпълнение: 3 дни – обикновена услуга


Издаване на дубликат на документи за платени данъци

Необходими документи

 • Искане по образец

Такса: 2 лв.

Срок за изпълнение: 1 ден