РЕД И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че изчисленият, въз основа на подадена в срок до 31 януари декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ, патентен данък за съответната година се заплаща на четири равни вноски в следните срокове:

 1. за първото тримесечие – до 31 януари
 2. за второто тримесечие – до 30 април
 3. за третото тримесечие – до 31 юли
 4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври

Ако подадете декларацията до 31 януари и в същият срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.

 

Данък върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

 1. първа вноска – до 30 юни
 2. втора вноска – до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите до 30 април за цяла година се прави отстъпка 5 на сто.

Лек автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2 000 куб.см и с мощност до 117,64 kW се освобождават от данък.

При прехвърляне на собствеността на превозно средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

За превозни средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

Размерът на данък върху недвижимите имоти, е както следва:

 1. 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти, собственост на физически лица
 1. 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти, собственост на юридически лица.

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

 1. първа вноска – до 30 юни
 2. втора вноска – до 31 октомври на годината, за която е дължим

На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Размерите на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и данък върху наследствата са както следва:

 1. При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество и е в размер на:

1.1. 0.4 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца.

1.2. 3.3 на сто – при дарение между лица извън посочените в т. 1.1.

 1. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3.0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
 1. Данък върху наследствата се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

3.1.За братя и сестри и техните деца – 0,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

3.2.За лица извън посочените в т.3.1 – 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

За повече информация относно размера на данъците можете да прочетете в Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Божурище

РЕШЕНИЕ №221 от 14.12.2017г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на план-сметката за необходимите средства и тяхното изразходване за поддържане на чистотата на населените места в община Божурище за 2018г.

Заповед №РД-378/27.10.2017г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината през 2018г.

                                                                                                                                                            

Важно съобщение за жителите на с.Гурмазово и с.Пролеша свързано с Местни данъци и такси

РЕШЕНИЕ №188 от 08.12.2016г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на план-сметката за необходимите средства и тяхното изразходване за поддържане на чистотата на населените места в община Божурище за 2017г. 

Заповед №РД-388/31.10.2016г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината

Заповед №РД-352/30.10.2015г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината

Заповед №РД-325/29.10.2014г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината

Заповед №РД-406/30.10.2013г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината