Освобождаване от такса битови отпадъци поради неползване на имота

Необходими документи
Декларация по образец

Такса – безплатно

Искането се подава ежегодно до края на годината, предхождаща годината на освобождаване.

Искането се подава в Данъчната служба на община Божурище.


Освобождаване от такса битови отпадъци на инвалиди със степен на нетрудоспособност над 80%

Необходими документи
Декларация по образец
– Експертно решение на ТЕЛК за над 80% инвалидност

Такса – безплатно

Искането се подава ежегодно в срок до 30 ноември на годината, предхождаща годината на освобождаване.

Граждани, инвалидизирани през текущата година могат да подават заявления за освобождаване от такса след получаване на експертно решение от ТЕЛК. Освобождаването става от началото на месеца следващ месеца на представяне на удостоверението за степен на инвалидизиране. Освобождава се само имота по адресна регистрация на лицето, подало искането.

Искането се подава в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа” №85


Приемане и обработване на декларация за количеството битови отпадъци според вида и броя на съдовете за съхраняване и честотата на сметоизвозване

Необходими документи:
Декларация по образец

Такса – безплатно

Декларацията се подава от предприятия и фирми по местонахождение на имота в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа” №85

Декларацията се подава ежегодно в срок до 30 ноември на предходната година.

За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.