О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

 ОБЯВЯВА

 конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище

1.Кратко описание на длъжността

Управителят на дружеството, управлява и представлява едноличното дружество с ограничена отговорност „Божур Фарма“ ЕООД, в съответствие с Конституцията на Р.България и законите в страната, други нормативни актове, Устава на дружеството и Решения на едноличния собственик на капитала – Община Божурище (Общински съвет – Божурище), както и разпоредбите на договора за управление.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

  • Да са български граждани;
  • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  • Да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняването на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или умишлени престъпления срещу личността;
  • Да не е лишен от правото да упражнява професията;
  • Да притежава диплома за завършена образователно – квалификационна степен на висшето образование „Магистър – фармацевт“;
  • Да има най – малко шест години стаж като магистър – фармацевт.

3.Начин на провеждане на конкурсаРазработване и Представяне на Програма за развитие и дейността на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище за тригодишен период и Събеседване.

5.Място и срок за подаване на документите

            Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписва: Адрес: Община Божурище, гр. Божурище, бул. „Европа“ №85 – за участие в конкурс за избор на управител „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД.

Срокът, за подаване на документите е до 02 ЮНИ 2017г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, с конкретно определено представителство.

 

Процедурата, критериите и необходимите документи, по които ще се проведе конкурса са обявени в раздел „КОНКУРСИ“.

Лице за контакт – Цветелина Димитрова – Секретар на Община Божурище, тел. 02/9933217.

 

1. Заповед №РД-196/23.05.2017г. на кмета на община Божурище за обявяване на конкурса за УПРАВИТЕЛ“ на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД

2. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА