С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

  

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ
 2. ВЛАДИМИР ВЛАДОВ НИНОВ
 3. ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 03.01.2018г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85.

 

За решаването на теста ще бъде разрешено ползването на нормативи актове.

 

 2. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:   _______/п/_____________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 15.12.2017г.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяването на дейността на отдел „ИДЕУС“. Осъществява процесуалното представителство на Община Божурище. Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината в областта на общинската собственост.

 2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 460-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 08.12.2017г.

            Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg