О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

  

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с:

– Представителство на общината пред съдебните власти в Република България

– Следи за законосъобразността на дейността на отдел „ИДЕУС“ чрез съгласуване на издаваните от служителите в отдела документи

– Следи за законосъобразността на провежданите обществени поръчки

 2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
  • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
  • Граници на основната заплата за длъжността – 510-1100 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4.Необходими документи

  • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
  • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  • Копия от документи за образователно-квалификационна степен или допълнителна квалификация и удостоверение за правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 28.12.2018г.

            Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”

 

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg