ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. 02/9932913; факс: 02 /9933104,

e-mail: bojurob@mail.bg

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недpопуснатите кандидати

за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

                                 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

ТРАЙКО СТЕФАНОВ ТРАЙКОВ

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 16.10.2017г. от 09 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

                                2. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

Председател:   Цветелина Димитрова

Дата: 05.10.2017г.

                                                                                                                                                                                                                          

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „ИДЕУС“ и контролиране и следене изпълнението на дейностите по снегопочистване, сметоизвозване и поддържане чистотата в населените места от общината, транспорт, улично осветление, знаковото стопанство и др.

 

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
  • Специалност – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси, Финансов мениджмънт, Екология, Публична администрация
  • Минимален професионален опит – четири години;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
  • Граници на заплатата за длъжността – от 460 до 1400 лв.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 

4.Необходими документи

  • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
  • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
  • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

 

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 28.09.2017г.

 

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg раздел „Конкурси”

 

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg