С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВОИ ИНВЕСТИЦИИ”

 

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ИЛИЯНА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА-ПАВЛОВА

 

 

Посочените кандидати трябва ДА СЕ ЯВЯТ на 03.01.2018г. от 14 30 часа за решаване на ТЕСТ в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85

 

 1. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:   _______/П/_____________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 15.12.2017г.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

 

1.Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „УПСИ“ и контролиране и провеждане на дейности по обслужване на населението в областта на кадастъра, регулацията и устройство на територията.

2.Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Архитектура, Ландшафтна архитектура, Геодезия, Кадастър;
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплатата за длъжността – от 460 до 1400 лв.

 

3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

 4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 чл.17, ал.1 от НПКДС;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

 5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 08.12.2017г.

 6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общината и на интернет страницата – www.bozhurishte.bg раздел „Конкурси”

За информация: Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg