О Б Щ И Н А   Б О Ж У Р И Щ Е – С О Ф И Й С К А   О Б Л А С Т

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

1.Кратко описание на длъжността

Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Специалност „Архитектура“
 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ
 • Предимство – професионален опит в общинска администрация

3.Начин на провеждане на конкурса – конкурсът ще се проведе на четири етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

ЕТАП 3: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ЕТАП 4: Интервю

3.1. Процедурата за провеждане на конкурса, и редът и критериите за оценяване са следните:

ЕТАП 1: Допускане по документи

 1. Конкурсната комисия ще извърши проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са представили всички изискуеми документи.
 2. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса – решаване на тест.
 3. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 (седем) дневен срок те могат да направят възражение пред кмета на общината.

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

 1. Писменият изпит ще бъде продължителност 1 (един) астрономически час, ще се проведе в сградата на Община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа”№85, и ще включва решаване на тест, съдържащ 20 въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба в областта на устройство на територията.
 2. При решаване на теста за всеки верен отговор, кандидатът ще получи по една точка. Максималният брой точки е 20 (двадесет).
 3. До следващия етап – защита на концепцията, ще се допускат кандидатите, получили не по-малко от 17 точки.
 4. Издържалите теста кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на третия етап на конкурса – защита на концепция.

ЕТАП 3: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”.

 1. Защитата на концепцията включва представяне на разработената от кандидатите концепция и отговори на въпроси по нея, като представянето ще бъде по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса.

Всеки член на комисията оценява по шестобалната система представената от всеки кандидат концепция, като нанася своите оценки във ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” от представянето на Концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”.

Оценката се формира въз основа на следните критерии:

Мисия – определяне на мястото и ролята на главния архитект за планиране устройството на територията на общината съобразно стратегическите документи на ЕС, България, Областната администрация и Общинския план за развитие

Визия – обхват и съдържание на концепцията – пълнота, съдържание, познаване на региона и на община Божурище, познаване на нормативните документи

Цели – постижимост на определените целите

Действия – начин на реализация на поставените цели и степен на съответствие с политиките на устройство на територията и конкретните особености на общината.

Резултати – приложимост на представената концепция за бъдещо развитие на община Божурище.

 1. До следващият етап от конкурса – интервю, ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка на разработката не по–ниска от добър 4.00. Оценката се формира като средно аритметична /с точност до 0,01/ от оценките на членовете на оценителната комисия по шестобалната система по всеки показател.

ЕТАП 4: Интервю с допуснатите кандидати

 1. Интервюто ще се проведе в същия ден, в който се провежда защитата на концепцията. За часа и мястото на провеждане на интервюто допуснатите кандидати да бъдат уведомени чрез писмено съобщение получено лично или чрез e-mail.
 2. Интервюто се състои в задаване и отговор на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.
 3. Оценката от проведеното интервю се формира въз основа на следните критерии:

– Управленска компетентност – свързана със способност за формиране на ясни и реалистични цели, отговорности и задължения на себе си и подчинените си служители, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; приоритизира задачите и да ги възлага на подходящите изпълнители; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

– Работа в екип – свързана със способност да формулира ясни цели и да следи за спазването на установените правила за работа на служителите, да разпределя задачите в съответствие с уменията и знанията на подчинените си, да насърчава изразяването на различни гледни точки за справяне с даден проблем, да подпомага екипа си и др.;

– Комуникативна компетентност – свързана със способност ясно и убедително да разяснява сложни въпроси, да се изразява добре, структурирано и разбрано, да използва подходящи стилове на комуникация, да изслушва внимателно, да отговаря конкретно, а не общо на въпросите; да притежава добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване;

– Ориентация към резултати – свързана със способността да определя ясно отговорностите и да поставя реалистични срокове, да организира работата на екипа си според сроковете и приоритетността на задачите, да проявява настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности, предлага различни варианти за постигане на по-високи резултати от екипа и др.;

– Фокус към клиента (вътрешен/външен) – свързано със способността да организира своята работа и на подчинените си така че да се постигне по-висока ефективност и удовлетвореност на гражданите, да изисква от подчинените си спазването на сроковете и предоставянето на услугите своевременно и компетентно и др.;

– Професионална компетентност – свързана с познаване и правилно прилагане на законодателството в областта, в която работи, познаване на функциите на общината и др.

 1. Оценката се формира като средно аритметична /с точност до 0,01/ от оценките на членовете на оценителната комисия по шестобалната система по всеки показател.

Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълването на оценъчна карта от всеки член на комисията.

3.2. След приключване на четвъртия етап на конкурса се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на комисията. Окончателния резултат на всеки кандидат се формира сбор /с точност до 0,01/ от оценките по т.5.3., т.5.4. и т.5.5.

 3.3. Кандидатите издържали успешно конкурса ще бъдат класирани от комисията, според полученият окончателен резултат, определен по реда на т.5.6.

 3.4. В случаите, когато класираните кандидати са набрали равен брой точки, комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификация.

3.5. Окончателните резултати от конкурса се съобщават на класираните кандидати писмено по реда на чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

3.6. Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от всички членове на комисията се предоставя на кмета на общината за сключване на трудов договор, в съответствие с чл.96 от Кодекса на труда, в тридневен срок от провеждането на конкурса.

4.Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурса до кмета на община Божурище – свободен текст
 • Европейски формат на автобиография
 • Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й.
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.
 • Концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 20.10.2017г.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за услуги и информация на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в меню „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище