Новини

Обявяване на Втори прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

  Уважаеми госпожи и господа, община Божурище обявява втори прием на документи, за свободни 9 места за потребители и асистенти, по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0291-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е Община […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Здравно-образователни материали